عنوان انگلیسی مقاله:

A comparison of quality satisfaction between transactional and relational customers in e-commerce

ترجمه عنوان مقاله:  مقایسه رضایت از کیفیت میان مشتریان رابطه ای و معامله ای در تجارت الکترونیک

$$$: فقط 26500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 17 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور ادبیات و توسعه فرضیه ها
 • تعاریف مشتری های رابطه ای و معامله ای
 • رضایت از کیفیت سیستم میان مشتریان رابطه ای و معامله ای
 • رضایت از کیفیت اطلاعات میان مشتریان رابطه ای و معامله ای
 • رضایت از کیفیت خدمات میان مشتریان رابطه ای و معامله ای
 • تاثیر تعدیل کننده کنترل درک شده
 • تاثیر تعدیل کننده لذت درک شده
 • روش تحقیق
 • چارچوب تحقیق
 • معیارها
 • موضوعات
 • آزمون روایی و پایایی
 • تحلیل و نتیجه
 • تاثیر اصلی رضایت از کیفیت
 • تاثیر تعدیل کننده کنترل درک شده
 • تاثیر تعدیل کننده لذت درک شده
 • مفاهیم مطالعه
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • نتیجه گیری
 • محدودیت ها و تحقیقات آتی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله مقایسه رضایت از کیفیت میان مشتریان رابطه ای و معامله ای در تجارت الکترونیک

هدف: هدف مقاله، سنجش رضایت از کیـفیت میان مشتریان رابطه ای و معامله ای در تجارت الکترونیک است، همچنین پژوهش تاثیر تعدیل کنندگی کنترل درک شده و لذت درک شده روی رضایت از کیفیت را بررسی می کند.

طرح روش رویکرد: تحلیل های چند متغیره واریانس و ANOVA دو راهه، جهت آزمون فرضیه های مطالعه صورت پذیرفت. نمونه ها شامل 470 دانشجو در آمریکای شمال شرقی بود که یک نظرسنجی online روی آنها مدیریت شد.

یافته ها: نتایج حاکی از ان است که رضایت از کیفیت سیستم برای مشتریان معامله ای مهمتر است اما رضایت از کیفیت خدمات و اطلاعات، برای مشتریان رابطه ای مهمتر است. به علاوه، کنترل درک شده و لذت درک شده به طور جزیی رضایت از کیفیت را میان مشتریان رابطه ای و معامله ای تعدیل می سازد.

محدودیت ها و مفاهیم تحقیق: از محدودیت های این تحقیق این است که یک گروه دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب  شده است. این مطالعه درک رضایت کیفیت میان مشتریان رابطه ای و معامله ای در تجارت الکترونیک را بررسی می کند.

مفاهیم عملی: متخصصان باید کیـفیت خدمات برای رضایت با انواع مشتریان را درنظر بگیرند. در حالیکه یک طرح سیستم با کیـفیت برای مشتریان جدید بهتر است، حمایت خدماتی و اطلاعاتی با کیـفیت برای مشتریان وفادار مفید می باشد. در هرصورت، اگر مشتریان وفادار دارای درجه بالاتری از کنترل درک شده باشند، آنها ممکن است به رضایـت از کیـفیت سیستم نیز، حساستر باشند. به طور مشابه، اگر مشتریان جدید دارای درجه بالاتری از کنترل درک شده یا لذت درک شده باشند، آنها ممکن است به رضایت از کیـفیت اطلاعات حساس تر باشند.

اصالت/ ارزش: این تحقیق به دانش ما در خصوص رضایت از کیـفیت برای مشتریان رابطه ای و معامله ای در تجارت الکترونیک کمک می کند.

کلمات کلیدی: تجارت الکترونیک، کنترل درک شده، لذت درک شده، رضایت از کیـفیت، مشتریان رابطه ای، مشتریان معامله ای

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png