عنوان انگلیسی مقاله:

The Role of Flow between Burnout and Organizational Citizenship Behavior (OCB) among Hotel Employees in Malaysia

ترجمه عنوان مقاله: نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان

سال انتشار: 2015

قیمت: 5000 تومان (حراج)

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: سایتس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

دانلود قسمتی از ترجمه

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه تحقیق
 • بیان فرضیات
 • روش شناسی تحقیق
 • ابزار تحقیق
 • یافته ها
 • جدول1.شاخص نکویی برازش مدل مفروض
 • آزمایش فرضیات
 • بحث
 • محدودیت و تحقیق آینده
 • مفهوم و نتیجه گیری

چکیده مقاله

ترجمه isi گردش و فرسودگی شغلی

رشد چشمگیر در صنعت هتلداری مالزی، مدیران هتل را بر آن می دارد تا به رفاه کارکنان توجه بیشتری داشته باشند. هدف این مطالعه، ارزیابی ارتباط گردش شغلی بر رفتارشهروند سازمانی و بررسی گردش شغلی کارکنان به عنوان عاملی میانجی بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی می باشد. در این مطالعه مقطعی، 293 کارمند هتل در ساراواک مالزی مورد بررسی قرار می گیرند. صحت این تحقیق با استفاده ازنسخه 21 آموس ارزیابی می شود. یافته ها نشان می دهند که گردش شغلی، ارتباط مهمی با رفتار شهروندی سازمانی دارد. در ضمن، گردش شغلی، بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی عامل معناداری شناخته نمی شود. یافته ها می توانند راهبردی مهم در جهت افزایش منابع انسانی در فضای مثبت خدماتی باشد.

واژگان کلیدی: فرسودگی شغلی، جریان، هتل، رفتار شهروندی سازمانی، واسطه گری

پیشینه مقاله

پیشینه گردش و فرسودگی شغلی

براساس مطالعات قبلی، نتایج تجربیات گردش شغلی اعمال شده شامل رفاه بهبود یافته ذهنی، شادی، رضایت از زندگی و اثر مثبت می شود (کسا و حسن، 2013). گردش شغلی با عملکرد افزوده کاری، انگیزه بالاتر، تعامل شغلی و وجه مثبت دریافت سازمانی نیز همبستگی دارد. به دلیل بهره های مختلف کاربرد گردش شغلی در سطح سازمانی، این مطالعه برای افزایش هر چه بیشتر توسعه منابع انسانی در سازمان امری ضروری می نماید. ایجاد فضای خدماتی در هتلداری صرفا با توانایی های روانشناسی که ضروری به نظر می رسد افزایش پیدا نمی کند (اسچنیدر و همکاران، 2000).

بنابراین گردش شغلی در مطالعه حاضر فضای تحقیقی جدیدی در هتلداری مالزی است. هدف این تحقیق ارزیابی نظریه سیکزن میهالی (2003) است که طبق آن کارکنان غربی شاغل در کار بسیار پیچیده و چالش برانگیز کار خود را لذتبخش و ذاتا با ارزش خواهند یافت که مطمینا در بهبود بهره وری آنان نقش خواهد داشت. به علاوه، ثابت شده است که گردش شغلی در شرح محل کار بسیار سودمند است (باککر، 2005).

فرسودگی شغلی، عکس العملی است در برابر نگرانی  که در بین کارکنان جهان، دیده می شود و منجر به تخلیه انرژی های ارزشمند بدنی، احساسی و شناختی می شود( بولر، 2007). بنابراین احتمالا  فرسودگی شغلی نتایج منفی بر کارمندان خواهد داشت (کهن و هماران، 2006). بر خلاف این گفته، تجارب گردش شغلی، کار توام بین ذهن و جسم به سوی نتایج مثبت و دلخواه خواهد بود (بکر، 2008) بنابراین فرسودگی شغلی و گردش شغلی در مقابل یکدیگر قرار دارند. گرچه فرسودگی شغلی و گردش شغلی دو قطب مخالف یکدیگر هستند، بررسی تجربی نشان داده است که آنها به طور منفی بایکدیگر ارتباط دارند.

نتیجه گیری مقاله

نتیجه گیری گردش و فرسودگی شغلی

ترجمه isi گردش و فرسودگی شغلی: برای نتیجه گیری، یافته جدید ارتباط بین گردش شغلی و رفتار شهروندی سازمانی را نشان داد و گردش شغلی به عنوان میانجی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی  که در بافت ساراواک توضیح داده شد عمل کرد. هنوز نیاز زیادی به درک وسیله ای است که از طریق آن رفتار مثبت کارکنان افزایش پیدا کند و اطمینانی که از این جهت حاصل شود تا کارکنان متعهد بمانند را ارتقا بخشد و هم زمان آنها احساس رضایت بالایی  داشته باشند که به خودی خود موجب رضایت در زمان کار در سازمان خواهد شد. بنابراین،تجربه گردش شغلی از طریق وظایف شغلی که تقویت مهارت ها و راهبردهای فزاینده، مشکلات چالش برانگیز فراوان و مشکلات کارکنان هتل را ترکیب می کند، افزایش  پیدا می کند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123