عنوان انگلیسی مقاله:

How sales strategy translates into performance: The role of salesperson customer orientation and value-based selling

ترجمه عنوان مقاله: چگونه علوم فنون فروش را عملی کنیم: نقش محوری فروشنده و مشتری و ارزش پایه ای فروش

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 33 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • استراتژی های فروش در بازار کسب وکار
 • چهار چوب ها ی چند سطحی از تاثیر عملکرد استراتژی فروش
 • عوامل تعیین کننده عملکرد در سطح فردی
 • مشتری مداری و عملکرد فروش فردی
 • مبنای ارزش فروش و کارایی فروش شخصی
 • تمایل مشتری و مبنای ارزش فروش
 • سطح سازمانی تعیین کننده ی عملکرد و کیفیت
 • استراتژی فروش و عملکرد و کارایی یک بازار ثابت
 • ابعاد استراتژی فروش و عملکرد و کارایی فروش انفرادی
 • ابعاد استراتژی فروش و مبنای ارزش فروش
 • رابطه ی مدل های فروش و گرایش مشتری به فروش فردی
 • روش شناسی (اسلوب شناسی)
 • مجموعه ای از داده ها و اطلاعات
 • اندازه گیری
 • جدول1- ترکیبی از نمونه: تعداد موسسات و فروش فردی در زمینه صنعت
 • روش تجزیه و تحلیل
 • نتایج
 • جدول2- ماتریکس تجمعی
 • بحث
 • اجرای تئوری
 • جدول 3- نتایج مدل پایه¬ای و چند مرحله¬ای
 • مفاهیم مدیریتی
 • محدودیت ها و فرصت های تحقیقات بعدی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله نقش محوری فروشنده و مشتری و ارزش پایه ای فروش

نقش فروش به صورت فزاینده ای مورد تحلیل وبررسی قرار گرفت در برنا مه ریزی های مدیریت کسب وکار و موضوع اصلی واقع شد. هنوز هم فوت و فن فروش به عنوان دغدغه اصلی کسب وکار مورد تحقیق و بررسی است. اطلاعات کمی در مورد نحوه اجرایی کردن استراتژی فروش و نحوه ی تاثیرآن بر عملکردها در دست است در حالی که در موفقیت شرکت بسیار مهم است. این تحقیق که حاصل پرسش و پاسخ از 816 فروشنده و کارفرما و 30 سازمان است و انواع سازمان های کاریابی است به روشنی تاثیر زنجیر وار فوت و فن فروش به عنوان یک متغیر سازمانی در بهبود میزان فروش تک تک فروشندگان را به تصویر می کشد.

مستنداتی وجود دارد که روش های فروش شرکت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر مقدار فروش آنها تا ثیردارد. علاوه بر این ابعاد استراتژی فروش به صورت منحصر فردی بر عملکرد غروشنده تاثیر می گذارد. از سه وجه استراژی فروش که مورد مطالعه قرار گرفت تنها قطعه بندی، مستقیما بر فروش فروشنده تاثیر می گذارد. اولویت بندی و مدل های فروش با تحت تاثیر قرار دادن مشتری مداری و ارزش اساسی فروش به صورت غیر مستقیم بر فروش فروشنده تاثیر دارد، این نتایج منجر به پیامدهای عملی برای اجرای موثر استراتژی فروش در بازارهای کسب و کاراست.

کلید واژه ها: استراتژی فروش، پیاده سازی استراتژی، مشتری مداری، فروش مبتنی بر ارزش، مدل سازی چند لایه

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png