عنوان انگلیسی مقاله:

Fostering knowledge sharing and knowledge utilization: The impact of organizational commitment and trust

ترجمه عنوان مقاله: تقویت اشتراک گذاری و استفاده از دانش: تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی

سال انتشار: 2018

قیمت: 16500 تومان (حراج)

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 24 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 34 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

دانلود قسمتی از ترجمه

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه تحقیق
 • بیان فرضیات
 • روش شناسی تحقیق
 • ابزار تحقیق
 • یافته ها
 • جدول1.شاخص نکویی برازش مدل مفروض
 • آزمایش فرضیات
 • بحث
 • محدودیت و تحقیق آینده
 • مفهوم و نتیجه گیری

چکیده مقاله

هدف: هدف این تحقیق بررسی تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی برای اشتراک گذاری و استفاده از دانش است.

رویکرد/طراحی/روش کار: یک تحقیق کمیتی در میان 307 کارمند مشغول به  کار در سازمان های کانادا انجام شده است.

یافته ها: نتایج نشان می دهد که  هم تعهد عاطفی و هم اعتماد شغلی تاثیر مثبت بر اشتراک گذاری و استفاده از دانش دارند ، در حالی که اعتماد شخصی و تعهد مستمر این تاثیر را ندارند.همچنین محققان به این نتیجه رسیده اند که اخلاق تجاری باعث تعدیل رابطه بین اشتراک دانش و استفاده از آن می شود.

کاربردهای عملی: این نتایج ادبیات مربوط به مدیریت دانش را گسترش می دهند و بیانگر یک چشم انداز کاربردی است. برای اینکه فرهنگ اشتراک دانش ایجاد شود، مدیران باید شرایطی راایجاد کنند که امکان تعهد عاطفی، اعتماد شغلی و اخلاق تجاری را فراهم سازد.

اصالت/ارزش: تحقیق اخیر یک بررسی اولیه از تاثیرات اعتماد و تعهد برای اشتراک گذاری و استفاده از دانش است.

لغات کلیدی: اخلاق، اشتراک دانش

واژگان کلیدی: فرسودگی شغلی، جریان، هتل، رفتار شهروندی سازمانی، واسطه گری

پیشینه مقاله

ترجمه مقاله مدیریت دانش

در محیط تجاری مدرن، منابع و توانایی ها از عوامل کلیدی هستند که امکان بقا-رشد و نوآوری زا برای سازمان فراهم می آورند (سابرامانیام و یاندت 2005). با توجه به نظریه دانش محور، دانش یکی از منابع مهم است که سازمان باید آن را داشته باشد و آن را توسعه دهد (نونکان 1994). محققان مختلف بیان کردند که  منابع دانش می توانند منبع اولیه برای مزیت رقابت پایدار باشند( ژنگ و همکاران 2010-کاپور و آندر 2012-اسوارت و همکاران 2014).ماتوسیک و هیل در سال 1999 در صفحه 683 نیز بیان کردند که ” شرکت ها به صورت روزافزون متکی بر ایجاد و ساخت دانش به عنوان شرط لازم برای بقا می شوند.”

ترجمه مقاله مدیریت دانش: چشم انداز مبتنی بر سرمایه هوش (رید و همکران 2006) اشاره به این مطلب داردکه قابلیت های نوآوری یک سازمان بستگی به دانش و توانایی های کارکنان سازمان (سوبرامانیام و یاندت 2005) و همچنین توانایی سازمان برای گسترش و استفاده موثر از آنها دارد (مارتین دو کاسترو 2015). سازمان ها با توسعه توانایی ها برای ایجاد، اشتراک و استفاده از دانش، موقعی بهتری بدست می آورند که با توجه به این موقعیت می توانند مزایای رقابت پایدار و نواوری و همچنین رشد را افزایش دهند (چن و هانگ 2009).

نظریه اصلی صلاحیت

نظریه اصلی صلاحیت بیان می کند که یکی از شرایط کلیدی برای رسیدن به مزیت رقابت پایدار در سازمان گسترش توانایی دربازارهای مختلف است. به هر حال، این گسترش توانایی فقط در صورتی امکان پذیر است که دانش بتواند در میان کارکنان و همچنین تمام واحدهای فعال سازمان به اشتراک گذاشته شود (پراهالاد و هامل 1990). اشتراک گذاری دانش به عنوان فرایندی تعریف شده است که از طریق آن اطلاعات، نظریات، نظریه ها و اصول مربوط به اشتراک گذاری و استفاده از دانش در میان مردم و گروه های حاضر در سازمان مبادله می شوند، همچنین این عامل یکی از عوامل اساسی برای رشد، بقا و نفوذ سازمان می باشد.

ترجمه مقاله مدیریت دانش: با توجه به تحقیق نوناکا و تاکوچی در سال 1995، این عامل یک پیش نیاز برای تبادل نظریات و مفاهیم به صورت نتایج خاص است. علاوه بر این، اشتراک دانش به توسعه قابلیت های مختلف سازمانی از جمله نوآوری کمک می کند  که به نوبه خود عامل حیاتی برای کارایی سازمانی می باشند. ریو و همکارانش اشتراک گذاری دانش را به عنوان یکی از مهم ترین مراحل در فرایند توسعه سازمانی معرفی کردند که افراد را قادر می سازند تا از یکدیگر یاد بگیرند.

هدف پژوهش تقویت اشتراک گذاری و استفاده از دانش: تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی

 

بنابراین، هدف این تحقیق از یک طرف بررسی تاثیرات تعهد کارکنان و اعتماد بر اشتراک و استفاده از دانش و از طرف دیگر رابطه بین اشتراک دانش و استفاده از آن است.در راستای این هدف، تحقیق اخیر از چند طریق به نظریه مطرح شده کمک می کند. ابتدا، این تحقیق  با تاکید بر تاثیر تعهد کارکنان بر اشتراک دانش بیان می کند که تعهد کارکنان یک عامل کلیدی در اشتراک دانش در میان کارکنان سازمان ها است. به علاوه، علیرغم اینکه ادبیات قبلی دو نوع اصلی برای تعهد (موثر و مستمر) بیان کرده اند، هیچ تحقیقی به صورت عملی بیان نکرده است که کدام نوع تعهد کارکنان بر اشتراک دانش تاثیر می گذارد.

تحقیق حاضر به بررسی شکاف ها می پردازد و بررسی اولیه از تاثیرات دو نوع تعهد بر اشتراک دانش و استفاده از آن ارائه می کند.ثانیا، این تحقیق به بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر اشتراک و استفاده از  دانش می پردازد. بررسی ادبیات تحقیق قبلی دو نوع اعتماد را شناسایی می کند: اعتماد فردی و شغلی. اگرچه چندین تحقیق به بررسی تاثیر اعتماد بر اشتراک دانش و استفاده از پرداخته اند. اما تحقیقات کمی به بررسی تاثیرات انواع خاص اعتماد بر اشتراک دانش پرداخته اند.این تحقیق به بررسی موضوع بیان شده پرداخته است.

نتیجه گیری مقاله

بررسی نقش های اعتماد فردی، اعتماد شغلی، تعهدات موثر و تعهد مستمر برای اشتراک دانش

این تحقیق به بررسی نقش های اعتماد فردی، اعتماد شغلی، تعهدات موثر و تعهد مستمر برای اشتراک دانش و همچنین تاثیر مورد آخر بر استفاده از دانش و همچنین تعدیل تاثیر اخلاق تجاری می پردازدیم تحقیق کمیتی انجام شده در میان 307 کارمند نشان می دهد که تعهد عاطفی د اعتماد شغلی بر اشتراک دانش تاثیر می گذارد، در حالی که هیچ کدام از دو مورد اعتماد فردی یا تعهد مستمر تاثیر قابل توجه بر اشتراک دانش نمی گذارد.

اخلاق تجاری باعث تعدیل رابطه بین اشتراک دانش و استفاده ازدانش است به طوری که این رابطه فقط زمانی مهم  و قابل توجه است که اخلاق تجاری بالا باشد. این تحقیق نشان دهنده یکی از اولین تلاش ها برای درک بهتر چگونگی عملکرد تعهدات مختلف سازمانی و تاثیر اعتماد بر اشتراک دانش و عملکرد اخلاق تجاری به عنوان عوامل موثر در اشتراک دانش و استفاده توسط گیرندگان دانش است. بنابراین، این تحقیق ادبیات مربوط به مدیریت دانش را گسترش می دهد و منجر به مطرح شدن پیشنهادات کاربردی در مورد چگونگی افزایش اطلاعات برای اشتراک و استفاده از دانش می شود.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123