عنوان انگلیسی مقاله:

The Impact of Human Resource Management on the Competitiveness of Transport Companies

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن شرکت های حمل و نقل

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 13 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

پروپوزال مقاله: دریافت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله
 • مقدمه
 • مفهوم راهبرد مدیریت منابع انسانی
 • مدل های مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی و رقابت
 • نتایج پژوهش درباره ی تاثیر مدیریت منابع انسانی برای کسب مزیت رقباتی در شرکت های حمل و نقل
 • شکل 1. روش های انتخاب کارکنان
 • شکل 2. اهمیت درگیری کارکنان در وضع اهداف راهبردی
 • شکل 3. مزایای سازمان نسبت به رقبایشان
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن شرکت های حمل و نقل

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن : این مقاله به تحلیل تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن شرکت های حمل و نقل می پردازد. بر اساس متون علمی این مقاله به درباره ی مدیریت منابع انسانی، مزیت رقابتی و مفاهیم تحلیل رقابتی، مدل های مدیریت منابع انسانی مدرن و نظریه های رابطه بین شرکتها و تخصیص منابع انسانی و رقابتی بودن می پردازد. این مقاله شرکتهای بخش حمل و نقل لیتوانی را توصیف می کند که در فرایندهای پژوهشی مدیریت منابع انسانی فعالیت دارند.

واژگان کلیدی: منابع انسانی، مدیریت راهبردی، شرکت های حمل و نقل

مقدمه مقاله

عبارت منابع انسانی در محیط تجاری و در ارجاع به افرادی به کار می رود که در سازمان ها شاغلند. کارکنان منابع انسانی مهمترین دارایی ها و منابع ارزشمند در عملکرد یک شرکت هستند. کارکنان اهمیت دارند زیرا دانش، تجربه و مهارت آنها منجر به افزایش ارزش سازمان در بازار می شود. تعریف مدیریت منابع انسانی از عبارت مدیریت قابل تفکیک نیست. بنابراین مدیریت به صورت سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و کنترل درک می شود. مدیریت به امور داخلی شرکت مربوط می شود.

هدف این مقاله تحلیل تاثیر مدیریت منابع انسانی در جستجوی مزیت رقابتی در بازار خدمات حمل و نقل است.

اهداف این مقاله عبارتند از:

 • تحلیل مفهوم مدیریت منابع انسانی و نیز مدل های مدیریت منابع انسانی راهبردی
 • تحلیل تاثیر مدیریت منابع انسانی بر مزیت رقابتی
 • بیان نتایج پژوهش درباره ی تاثیرات راهبردی مدیریت منابع انسانی در جستجوی مزیت رقابتی در بخش حمل و نقل

این مقاله مروری درباره ی مدیریت منابع انسانی و نظریه های رقابتی بودن، و نیز مدل های مفاهیم مدیریت منابع انسانی بیان می کند تا شیوه هایی را تعریف کند که سازمانها باید با آن شیوه ها کارکنان را ارزیابی و مدیریت کنند تا به نتایج بهتر و مزیت رقابتی در بخش حمل و نقل دست یابند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط