عنوان انگلیسی مقاله:

Charisma and organizational change: A multilevel study of perceived charisma, commitment to change, and team performance

ترجمه عنوان مقاله: کاریزما و تغییر سازمانی: مطالعه ای چندسطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • مبانی نظری
 • رفتارهای مشوق تغییر در رهبر و کاریزمای ادراک شده رهبر
 • شکل 1. مدلی چندسطحی از ادراک کاریزمای رهبر و عملکرد تیمی …
 • کاریزمای ادراک شده و تعهد پیروان به تغییر
 • تعهد پیروان به تغییر و عملکرد تیمی
 • تعدیل چندسطحی از طریق کاریزمای ادراک شده و تعهد به تغییر
 • روش ها
 • نمونه و رویه ها
 • معیارها
 • رفتارهای مشوق تغییر در رهبران
 • ادراک کاریزمای رهبر
 • تعهد به تغییر
 • عملکرد تیمی
 • کنترل ها
 • تحلیل
 • جدول 1- آمار توصیفی، ضرایب پایایی و همبستگی ها.
 • نتایج
 • آمار توصیفی
 • روایی افتراقی متغیرها
 • آزمون فرضیات
 • جدول 2- آزمون روابط مستقیم و غیر مستقیم
 • بحث
 • نتایج نظری
 • مسیرهای پژوهش و اقدام
 • نقاط قوت و محدودیت ها
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه مقدمه

چکیده مقاله کاریزما و تغییر سازمانی: مطالعه ای چندسطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

چه عاملی باعث می شود تا افراد رهبر خود را کاریزماتیک بدانند و رهبران تیم چگونه نتایج عملکرد را از پیروان خود به دست می آورند؟ ما رهبران را در دوران تغییر سازمانی بررسی می کنیم و به جستجوی مکانیزم هایی می پردازیم که رفتارهای مشوق تغییر در رهبران را با عملکرد تیمی مرتبط می سازد. در یک مدل تعدیلی چندسطحی نشان می دهیم که رابطه غیر مستقیم بین رفتارهای مشوق تغییر و عملکرد تیمی به ترتیب از طریق ادراک پیروان از کاریزمای رهبر و تعهد پیروان به تغییر منتقل می شود. مطالعه ای بر روی 33 رهبر و 143 پیرو با استفاده ازمدل یابی چند سطحی معادلات ساختاری برای تحلیل روابط بالا به پایین بین رهبران و پیروان و روابط پایین به بالا بین پیروان و نتایج تیمی این مدل را به لحاظ تجربی تأیید می کند. نتایج نشان می دهد که وقتی رهبران تیم به رفتارهای مشوق تغییر دست می زنند به عنوان رهبران کاریزماتیک شناخته می شوند. این رفتارها عملکرد تیمی را از طریق کاریزمای ادراک شده از سوی پیروان مختلف و تعهد آن ها به تغییر تسهیل می کنند.

کلیدواژه ها: کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر، عملکرد تیمی، تعدیل چند سطحی، رابطه پایین به بالا

 

مطالب مرتبط