عنوان انگلیسی مقاله:

How marketing capabilities and current performance drive strategic intentions in international markets

ترجمه عنوان مقاله: چگونگی نقش قابلیت های بازاریابی و عملکرد فعلی بازار، اهداف استراتژیکی در انگیزش بازارهای بین المللی

$$$: فقط 25500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 47 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله چگونگی نقش قابلیت های بازاریابی و عملکرد فعلی بازار، اهداف استراتژیکی در انگیزش بازارهای بین المللی

برداشت از دو دیدگاه استراتژیکی و قابلیت های شرکت ها، مبتنی بر تئوری بازخورد عملکرد ها است. در مقاله به بررسی نقش هر دو عامل قابلیت های بازاریابی و عملکرد بازار پرداخته می شود و در حال حاضر آن را به عنوان تاثیرگذار ترین عامل بالقوه از دو جنبهء کلیدی از استراتژی های رقابتی در آینده در نظر گرفته است که شرکت های فعال در بازارهای بین المللی را در خود گنجانده است که شامل تمایز در بهره وری و بازاریابی است. فرضیه ها گسترش داده شده اند و طی نظرسنجی، از نمونه ای از تولید کنندگان صادرات در بریتانیا آزمون گرفته شده است. این یافته ها حامی نقش برجسته بیشتری از قابلیت های بازاریابی بر عملکرد اخیر بازار بر قصد استراتژیکی در بازارهای صادراتی در آینده را دارا است. تجزیه و تحلیل بیشتر از شرکت ها با موقعیت بازار در حال تاسیس آشکار گشته که به وضوح تاثیر قابلیت های اطلاعاتی بر تمایز بازاریابی و قابلیت توسعه محصول و عملکرد فعلی بازار بر قصد بهره وری را نشان می دهد. ما همچنین دریافتیم که هدف شدت رقابت در بازارهای بین المللی مربوط به بهره وری مستقیم است و تمایزی را در جهت نیات استراتژیکی برقرار نمی کند.

کلید واژه ها: اهداف استراتژیک، قابلیت های بازاریابی، عملکرد بازار، بهره وری هزینه، تفکیک، شدت رقابت، بازاریابی بین المللی، بازخورد عملکرد، صادرات

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط