عنوان انگلیسی مقاله:

Research on the Application of Geographic Information System in Tourism Management

ترجمه عنوان مقاله: پژوهش در مورد کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت گردشگری

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 9 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مروری بر سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • مفهوم سیستم اطلاعات جغرافیایی سفر
 • نقش های GIS در مدیریت گردشگری
 • اجرای مدیریت اطلاعات گردشگری
 • توانایی ایجاد یک نقشه موضوعی جامع
 • فراهم کردن مراجع برای توسعه گردشگری
 • مشکلات موجود که GIS بر مدیریت گردشگری و جنبه های کاربرد GIS
 • مشکلات موجود
 • جنبه های به کارگرفته شده GIS در مدیریت گردشگری
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

قرن 21 عصر اقتصاد اطلاعاتی است. با توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، (استاندارد مادی و فرهنگی زندگی افراد بهبود یافته و اوقات فراغت آن ها افزایش می یابد) گردشگری به عنوان نوعی روش فراغت بیش از پیش پذیرفته شده است. سیستم اطلاعات جغرافیایی به کار رفته در مدیریت گردشگری، محیط ارجح اطلاعات گردشگری است. با توجه به معرفی مفاهیم سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی سفر (TGIS)، این مقاله نقشی را توضیح می دهد که سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت گردشگری ایفا می کند. گردشگری، ویژگی های جغرافیایی قابل توجهی دارد. و خود GIS سیستمی اطلاعاتی است که برای پژوهش های جغرافیایی و تصمیم گیری سرویس ارائه می کند که می تواند در مدیریت گردشگری نقش باشد. GIS به طور خاص، با پردازش کارکردهایی نظیر جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش، تحلیل مکانی داده ها و غیره، سرویس ها را به طور مستقیم برای مدیریت گردشگری فراهم می کند. نقش های GIS در مدیریت گردشگری عمدتاً در حوزه های زیر است: اجرای مدیریت اطلاعات گردشگری؛ توانایی ایجاد یک نقشه موضوعی جامع. این مقاله مشکلات موجود کاربردهای GIS در مدیریت گردشگری را تحلیل می کند. با پذیرش دیدگاهی وسیع درباره فناوری و سیستم مدیریت فعلی، فناوری کلیدی و مشکلات ایجاد TGIS عبارتند از: ساخت پایگاه داده اطلاعات جغرافیایی گردشگری؛ ایجاد ساختار داده و مدل داده؛ طراحی سیستم پایگاه داده اطلاعات جغرافیایی گردشگری. این مقاله همچنین جنبه های توسعه ترکیب GIS با فناوری های اطلاعاتی جدید را نشان می دهد. GIS به کار رفته در مدیریت گردشگری نقش مهمی را ایفا کرده است. در عین حال، باید توجه داشت که فناوری اطلاعات به طور مداوم تغییر می کند، GIS به کار رفته در مدیریت گردشگری نیز باید مطابق توسعه فناوری اطلاعات بهبود یابد تا با توسعه فناوری اطلاعات انطباق پیدا کند. با بررسی جنبه های به کار رفته GIS در مدیریت گردشگری، حوزه های زیر باید بهبود پیدا کنند: RS، GPS به عنوان ابزارهای مکمل به کار رفته در جمع آوری و به روز رسانی داده های GIS به منظور افزایش توانایی جمع آوری اطلاعات سیستم؛ ترکیب فناوری مالتی مدیا و مجازی با GIS به منظور افزایش جذابیت سیستم برای گردشگران؛ ترکیب فناوری سیستم خبره با GIS به منظور افزایش ظرفیت سیستم برای حل مشکلات سفر.

کلیدواژه ها: سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مدیریت گردشگری؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی سفر

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

قرن 21 عصر اقتصاد اطلاعاتی است. این نه سرمایه بلکه دانش اطلاعاتی است که نقشی حیاتی در جامعه اطلاعاتی ایفا می کند. با توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، (استاندارد مادی و فرهنگی زندگی افراد بهبود یافته و اوقات فراغت آن ها افزایش می یابد) گردشگری به عنوان نوعی روش فراغت بیش از پیش پذیرفته شده است. تعداد گردشگران به طور پیوسته افزایش می یابد. از یک طرف، این امر توسعه فعال گردشگری را تشویق می کند؛ از طرف دیگر، چالش های جدیدی نیز برای مدیریت گردشگری سنتی ایجاد می کند. نیاز فوری به بهبود کارایی مدیریت و مدرن کردن استانداردهای صنعت وجود دارد. در این صورت، سیستم اطلاعات جغرافیایی به کار رفته در مدیریت گردشگری، محیط ارجح اطلاعات گردشگری است. این سیستم می تواند فناوری قابل توجه مدیریت سفر را برای تضمین مدیریت اثربخش و علمی فراهم کند. و می تواند به گردشگران بیشتری امکان بدهد تا از اینترنت برای یافتن اطلاعات سفر مورد نیاز خود استفاده کنند. در مقایسه با دسترسی سنتی به اطلاعات سفر روشی که شبکه، اطلاعات سفر را دریافت می کند نه تنها سریع، آگاهی بخش، با محتوای جدید است بلکه هزینه آن پایین و مورد علاقه اکثر گردشگران جوان است، که سفر افراد را به طور قابل توجهی تسهیل کرده و توسعه بیشتر صنعت گردشگری را تشویق می کند.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

توسعه گردشگری نه تنها به مدیریت و تبادل اطلاعات خاص خود بلکه به انطباق با توسعه اقتصادی و نیازهای اطلاعاتی کل جامعه نیز نیاز دارد. GIS به کار رفته در مدیریت گردشگری، نیاز قطعی مدیریت گردشگری و توسعه گردشگری است. توسعه فناوری اطلاعات جدید به طور مستمر چالش های جدیدی را برای مدیریت گردشگری ایجاد می کند. در این حالت، این مشکل بسیار مهمی است که در مدیریت گردشگری چگونه از GIS به طور کامل استفاده کنیم تا مدیریت گردشگری انطباق بهتری با نیازهای توسعه اطلاعاتی پیدا کند. این مستلزم بحث و مطالعه عمیق مستمر است.

چکیده انگلیسی مقاله

The 21st century is the era of information economy. With economic development and social progress, people’s material and cultural standard of living continues to improve and leisure time continues to increase, tourism has become increasingly popular as a kind of leisure way. The geographic information system applied to tourism management is the preferred platform of tourism information. On the basis of introducing the concepts of Geographic Information System (GIS) and Travel Geographic Information System (TGIS), this paper illustrates the role that the geographic information system plays in tourism management. Tourism has a strong geographical attributes. And GIS itself is information system offering services to geographic research and decision-making, which can play a role in tourism management. In particular, possessing the functions, such as data collection, storage, processing, spatial analysis and so on, GIS directly provides services for tourism management. The roles of GIS in tourism management are mainly in the following areas: conducting tourism information management; being able to produce a comprehensive thematic map. The paper analyzes the existing problems of GIS applications in tourism management. Take a panoramic view of the current technology and management system, the key technology and problems to establish TGIS are: the construction of tourism geographic information database; the establishment of data structure and the data model; the design of Tourism Geographic Information Database System. The essay also proposes the development prospects of the combination of GIS with new information technologies. GIS applied in Tourism Management has played a significant role. At the same time, it should be noted that information technologycontinuously changes, GIS applied in tourism management also need to improve according to the development of information technology to adapt to the information technology development. Looking the prospects of GIS applied in tourism management, the following areas need to be improved: RS, GPS as supplementary means applied to GIS data collection and update to enhance information collection ability of the system; combining the multimedia and virtual technology with GIS to enhance the attractiveness of the system for tourists; Combining the expert system technology with GIS to enhance the capacity of the system to solve travel problems.

Kewords: Geographic Information System, Tourism Management, Travel Geographic Information System

مقدمه انگلیسی مقاله

The 21st century is the era of information economy. It is not the capital but the information knowledge plays a decisive role in the information society. With economic development and social progress, people’s material and cultural standard of living continues to improve and leisure timecontinues to increase, tourism has become increasingly popular as a kind of leisure way. The number of tourists steadily increases. On the one hand, it promotes the vigorous development of tourism; on the other hand, it also brings new challenges to the traditional tourism management. There is the urgent need to improve management efficiency and modernization of industry standards. In this case, the geographic information system applied to tourism management is the preferred platform of tourism information. It can provide considerable travel management technology to ensure the effective and scientific tourism management. And it can enable more tourists to use the Internet to find travel information they need. Compared to the traditional access to travel information, the way that gets the travel information by the network is not only fast, informative, new content, but also low-cost and loved by the majority of young tourists, which greatly facilitates the travel of people and promotes the further development of the tourism industry.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

The development of tourism not only needs its own information management and exchange, but also adapts to the economic development and information needs of the whole society. The GIS applied to the tourism management is the inevitable demand for tourism management and tourism development. The development of modern information technology constantly presents new challenges to tourism management. In this case, it is a very important problem that how to make full use of the GIS in the tourism management to make tourism management better adapt to the needs of Information development. It requires ongoing in-depth discussion and study.