عنوان انگلیسی مقاله:

Presence of Social Client Relationship Management within the Nigerian Construction Industry

ترجمه عنوان مقاله: نقش مدیریت ارتباطات اجتماعی مشتری در صنعت ساخت و ساز نیجریه

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 32 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • بررسی مقالات
 • روش تحقیق
 • فرایند تحقیق
 • نمونه و روش نمونه برداری
 • جدول۱: تقسیم بندی پاسخ دهندگان
 • ابزار تحقیق
 • نتایج و بحث
 • جدول۲: توزیع درصدی ویژگی های سازمانی
 • تفاوت معنی داری بین شرکت های قراردادی و مشاوره در سطح آگاهی …
 • جدول۳: آزمون من ویتنی برای تفاوت بین مشاغل قراردادی …
 • متغیر گروه بندی: نوع سازمان
 • حضور رسانه های اجتماعی سازمان ها در صنعت ساخت و ساز
 • جدول ۴: حضور سازمان های ساختمانی در سیستم عامل های رسانه های اجتماعی
 • موانع پذیرش CRM 2.0
 • جدول۵: چالش های پیش روی سازمان های کوچک، متوسط ​​و بزرگ در پذیرش CRM 2.0
 • جدول۶: آزمون Kruskall Wallis برای چالش های پیش روی شرکت های …
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله نقش مدیریت ارتباطات اجتماعی مشتری در صنعت ساخت و ساز

مدیریت ارتباط مشتری موضوع مهم و مورد علاقه برای شاغلین در هر دو بخش دانشگاهی و صنعتی است. این به این دلیل است که نشان دهنده نیاز به مدیریت ارتباطات مشتریان موفق و سودآور برای سازمان ها است. ساختارهای سازمانی؛ و همچنین صنعت ساخت و ساز، اجزای حیاتی از توسعه اقتصادی در نیجریه است؛ اما بسیاری از سازمان ها برای انجام روابط مشتری از آنها استفاده می نمایند. استفاده از رسانه های اجتماعی در دوران حاضر قدرت را به ذینفعان مربوطه برای ابراز احساسات خود را برای یک مخاطب اسیار بزرگ در فرم های رسانه ها در سازمان اجتماعی ساخت و ساز می دهد. استفاده از رسانه های اجتماعی برای بازاریابی در مدیریت روابط مشتری ضروری است.

این تحقیقات بررسی میزان آگاهی و استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری (CRM 2.0) در سازمان های قراردادی و مشاوره ای در زمینه مشاوره نیجریه انجام شده است. به عبارت دیگر؛ هدف از این مطالعه بررسی سطح پذیرش سیستم عامل های اجتماعی در مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت ساخت و ساز در نیجریه است. این مطالعه همچنین موانع را برای پذیرش استفاده از سیستم عامل های اجتماعی در مدیریت ارتباط با مشتری ارزیابی کرده است. با استفاده از یک پرسشنامه، روش جمع آوری نمونه گیری هدفمند برای جمع آوری داده ها از شرکت های قراردادی و مشاوره ای مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها نشان می دهد که شرکت های قرار دادی و مشاوره ای CRM 2.0 کم اهمیتی ندارد. این مطالعه پیشنهاد می کند که سازمان های ساخت و ساز نیجریه هنوز برای اجرای رسانه های اجتماعی در محیط کسب و کار تردید دارند و CRM 2.0 را در صنعت ساخت و ساز به طور کامل پیاده می کنند.

کلمات کلیدی: مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری مشتری، سازمان های ساختمانی، رسانه های اجتماعی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر: 09120323225

modir123.group@gmail.com