عنوان انگلیسی مقاله:

The Organizational Citizenship Behaviors and Organizational Commitments of Organizational Members Influences the Effects of Organizational Learning

ترجمه عنوان مقاله: نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی

$$$: فقط 4000 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: International Journal of Trade, Economics and Finance

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

4000 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه تحقیق
 • پیشینه نظری
 • رفتارهای شهروندی سازمانی
 • یادگیری سازمانی
 • فرضیه های پژوهش
 • جمع آوری داده ها و نمونه
 • تجزیه و تحلیل آماری داده ها
 • ساختار پژوهشی
 • ابزارهای سنجش
 • پایایی و روایی ابزار سنجش
 • تحلیل عاملی تأییدی
 • نتایج تحلیل مسیر
 • نتایج آزمون فرضیات
 • بحث
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه مقدمه مقاله

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی، تعهدات سازمانی و اثر یادگیری سازمانی می باشد. محققان تناسب شخص، (تناسب P-O) به عنوان پس زمینه نظری بکار بردند. محققان 200 پرسشنامه بین 12 شرکت توزیع نمودند، میزان پاسخهای نهایی 52.5٪ بود (105/200). در این مطالعه، محققان با استفاده SEM 3 فرضیه در مورد رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و اثر یادگیری سازمانی را آزمون نمودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی اثر یادگیری سازمانی را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهند. و رفتارهای شهروندی سازمانی می توانند به طور مثبت تعهدات سازمانی را تحت تاثیر قرار دهند.

واژگان کلیدی: رفتار های شهروندی سازمانی؛ تعهدات سازمانی؛ یادگیری سازمانی

ترجمه چکیده مقاله

بنابراین هدف از این مطالعه سه چیز است: (1) ما می خواهیم معنا و مشخصات رفتارهای شهروندی سازمانی در این مطالعه را کشف نماییم (2) ما می خواهیم از معنا و ویژگی های تعهدات سازمانی در این مطالعه مطمئن شویم (3) ما می خواهیم بررسی نماییم که رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی به طور مثبت یادگیری سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهند. سوالات اصلی تحقیق در این مطالعه عبارتند از: (1) معنا و ویژگی های رفتارهای شهروندی سازمانی در این مطالعه چیست؟(2) معنا و ویژگی های تعهدات سازمانی چیست؟ (3) چگونه رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی یادگیری سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

ترجمه نتیجه گیری مقاله

در این مطالعه، با استفاده از SEM به بررسی این سه فرضیه پرداختیم و همه آنها تأیید شد. در ابتدا، وجود شواهد کافی ثابت کند که یادگیری سازمانی می تواند به طور مثبت توسط رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی تحت تاثیر قرار گیرد. اگر کارکنان تمایل بالاتری به رفتارهای شهروندی سازمانی یا تعهدات سازمانی داشته باشند، شرکت می تواند کیفیت بالاتری در یادگیری سازمانی داشته باشد. از سوی دیگر، ما فرضیه سوم را نیز تأیید نمودیم که رفتارهای شهروندی سازمانی بطور مثبت توسط تعهدات سازمانی می توانند تحت تأثیر قرار گیرند. این نتایج منجر شود به این نتیجه؛ زمانی که مدیر سازمان درکارکنان خود  تعهد سازمانی بالایی را ایجاد می نماید، و همچنین یادگیری سازمانی با کیفیت بالاتری فراهم می اورد در آن صورت کارکنان رفتارهای شهروندی خیلی خوبی از خود بروز می دهند. تحقیقات نشان می دهند که رفتارهای شهروندی سازمانی با یادگیری سازمانی مرتبط است و بین تعهدات و یادگیری سازمانی ارتباط وجود دارد. در مقایسه با پژوهش های قبلی، این مطالعه تایید می کند که رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی بطورمثبت می تواند یادگیری سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. ناحیه پژوهشی در اینجا رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی در محل کاراست. محدودیت های این پژوهش دلایل پنهان رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی است.

به طور خلاصه، رفتارهای شهروندی سازمانی، تعهدات سازمانی و یادگیری سازمانی عناصر نسبتا حیاتی برای مدیران و کارکنان در سازمان می باشند. بنابراین، دیدگاه های مختلفی بین مدیران و کارکنان راجع به رفتارهای شهروندی سازمانی وجود دارد. علاوه بر این، تعهدات سازمانی و یادگیری سازمانی را می توان در مطالعات آینده اندازه گیری نمود.

چکیده انگلیسی مقاله

The purposes of the study were to examine the relationship among organizational citizenship behaviors, organizational commitments and organizational learning effects. The researchers employ person-organization fit (P-O fit) to as the theoretical background. The researchers delivery 200 questionnaires to 12 companies; the final response rate is 52.5% (105/200). In this study, the researchers used SEM to test three hypotheses about organizational citizenship behaviors, organizational commitments and organizational learning effects. The results of the research include that organizational citizenship behaviors and organizational commitments influence organizational learning effects positively, and organizational citizenship behaviors can be influenced positively by organizational commitments.
Terms: component; organizational citizenship  behaviors,;organizational commitments; organizational learning