عنوان انگلیسی مقاله:

THE PORTER`S THEORY OF COMPETITIVE ADVANTAGE

ترجمه عنوان مقاله: نظريه پورتر درباره مزيت رقابتي

$$$: فقط 3500 تومان

سال انتشار: 2004

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 9 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
  • چکیده
  • طرح نظريه
  • سيستم دترمينانها
  • الف ) دترمينانهاي فاكتوريل
  • ب ) – دترمينانهاي تقاضا
  • ج) صنايع بالادستي و پايين دستي
  • پويايي دياموند
  • از دست دادن مزيت رقابتي
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله نظريه پورتر درباره مزيت رقابتي

اين مقاله رويكردي به يكي از نظريه هاي نوين توسعه اقتصادي، نظريه مزيت رقابتي پورتر است. نظريه مزيت رقابتي توسط مايكل پورتر پايه گذاري شد. اين نظريه از واقعيات اقتصادي شروع شد كه بر اساس مدل هاي مزيت نسبي كه توسط ديويد ريكار دو توسعه يافته بود، قابل توضيح نبودند. براي درك اين نظريه، پورتر به مدت 4 سال ده كشور با سهم عمده در تجارت جهاني (دانمارك، آلمان، ايتاليا، ژاپن، كره جنوبي، سنگاپور، سوئد، سوئيس، بريتانياي كبير و امريكا) را با برقراري سيستم دتر مينان ها كه دست آورد آن ها را از مزيت رقابتي تعيين مي كند، تجزيه و تحليل كرد.

اين سيستم “ديا موند” ناميده مي شود. ما اين دتر مينان ها را به تفصيل تجزيه و تحليل كرده ايم. تجزيه و تحليل شامل فاكتوريل، تقاضا، صنايع بالا دستي و صنايع پايين دستي، رقابت داخلي و همچنين شانس و خط مشي دولتي است.
پس از تجزيه و تحليل و طبقه بندي ساختار اين دترمينان ها، در يك رويكرد ديگر تعامل ديناميك ديا موند از طريق شناسايي مراحل توسعه كه يك كشور از آن عبور مي كند و مولفه هاي هر مرحله بررسي شده است.
در بخش پاياني اين مقاله، عللي كه ممكن است منتج به از دست دادن مزيت رقابتي و رهبري بازار گردد و انتقاداتي كه به اين نظريه وارد شده است را بر مي شماريم.

كلمات كليدي: مزيت رقابتي پورتر، دياموند، دترمينان

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر: 09120323225

modir123.group@gmail.com

مطالب مرتبط