عنوان انگلیسی مقاله:

The relationship between perceived e-service quality and brand equity: A simultaneous equations system approach

ترجمه عنوان مقاله: سیستم معادلات همزمان: رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی درک شده و ارزش ویژه برند

$$$: فقط 25500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 32 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمـــــه
 • پس زمینه نظری و فرضیه های پژوهش
 • چارچوب مفهومی
 • کیفیت خدمات الکترونیکی
 • کیفیت ارائه شده
 • کیفیت نتیجه
 • رابطه بین کیفیت ارائه شده (X5) و اعتماد (X3)
 • رابطه بین کیفیت نتیجه (X6) و رضایت (X4)
 • روابط همزمان بین اعتماد (X3) و وفاداری (X2)، و بین رضایت (X4) و وفاداری (X2)
 • روابط بین اعتماد و وفاداری
 • روابط میان رضایت و وفاداری
 • رابطه بین ارزش ویژه برند (X1) و وفاداری (X2)
 • مدل تحقیقاتی و برآورد های انجام شده
 • شکل ساختاری SES
 • فرم کاهش یافته
 • روش برآورد
 • تعاریف و اندازه گیریهای ساختاری
 • داده ها و نتایج برآورد
 • ویژگی های نمونه
 • ارزیابی تجربی ساختارهای پژوهش
 • نتایج ارزیابی و نتیجه گیری آزمون
 • اثرات کلی متغیرهای بیرونی بر متغیرهای وابسته ی مشترک
 • مفاهیم مدیریتی و نتیجه ی ملاحظات
 • مفاهیم مدیریتی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی درک شده و ارزش ویژه برند

با استفاده از اطلاعات بدست آمده از کاربران بانکداری آنلاین در تایوان، مدل سلسله مراتبی از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی طراحی شد، و روابط بین کیفیت خدمات الکترونیکی و اعتبار ، اعتماد، رضایت، وفاداری، و ارزش ویژه برند، مورد بررسی قرار گرفت. برای تبدیل مسیر رضایت- وفاداری سنتی به روابط همزمان بین اعتماد و وفاداری، و بین رضایت و وفاداری، از رویکرد سیستم معادلات همزمان استفاده شد.نتایج نشان می دهند که کیفیت درک شده از طریق تعامل ایجاد شده بین خدمات بانکداری آنلاین با اثرات مثبت بر اعتماد و رضایت مشتری، که به نوبه خود تحت تاثیر وفاداری و ارزش ویژه برند هستند، شکل می گیرد. با توجه به بررسی های انجام شده، مشخص شد که روابط همزمان قابل توجهی بین اعتماد و وفاداری، و بین رضایت و وفاداری، وجود دارد، این روابط ترجیحا به جای اینکه بطور پی در پی تعیین شوند ، باید بصورت همزمان تعیین شوند.

کلمات کلیدی: کیفیت خدمات الکترونیکی، ارزش ویژه برند، اعتماد، رضایت، وفاداری، همبودی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط