عنوان انگلیسی مقاله:

Control authority, business strategy, and the characteristics of management accounting information systems

ترجمه عنوان مقاله: مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار و مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

ترجمه فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • توسعه فرضیه ها
 • مسئولیت کنترل ساختار های رسمی
 • مسئولیت کنترل ساختار های غیر رسمی
 • استراتژی کسب و کار
 • طرح پژوهش
 • تحلیل و آزمون فرضیه ها
 • مسئولیت کنترل ساختار
 • یافته ها
 • نتیجه گیری

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار و مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت

پدیده ارزش اطلاعات در اندونزی شامل اطلاعاتی نمی شود که برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد بلکه شامل اطلاعات رسمی است.  با استفاده از پاسخ 195 پاسخ دهنده شامل 430 مدیر شرکت های تولیدی غالبا در شهر جاکارتا کشور اندونزی، ما مسئولیت کنترل ساختار های غیر رسمی و رسمی و همچنین تاثیر استراتژی کسب و کار را بر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (MAIS) را مورد تجزیه و تحلیل و تست قرار دادیم. ما دریافتیم که مسئولیت رسمی و غیر رسمی و همچنین استراتژی کسب و کار تاثیر مثبت و قابل توجهی بر مشخصه های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (MAIS) دارد. استراتژی غیر رسمی کسب و کار تاثیر زیادی بر روی سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (MAIS) در زمینه تصمیم گیری دارد درحالیکه تاثیر شکل رسمی آن بسیار کمتر است.

استراتژی کسب و کار نفوذ قابل توجهی در توسعه سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (MAIS) داشته است. مسئولیت رسمی در جهت مخالف مسئولیت غیر رسمی است و این دو به هم در یک راستا نیستند. استراتژی کسب و کار انطباق بیشتری با مسئولیت غیر رسمی دارد نسبت به مسئولیت رسمی. این باعث می شود که استراتژی کسب و کار مدیران فقط بر مبنای اطلاعات رسمی نباشد بلکه از اطلاعات غیر رسمی نیز استفاده کنند.

کلمات کلیدی: مشخصه های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، کالج کسب و کار، دانشگاه یوتارا مالزی

 

مطالب مرتبط