عنوان انگلیسی مقاله:

Total Quality Management in Indian Manufacturing SMEs

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت کیفیت جامع (TQM) در شرکت کوچک و متوسط تولیدی در کشور هند

$$$: فقط 22500 تومان

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 19 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله مدیریت کیفیت جامع (TQM) در شرکت کوچک و متوسط تولیدی در کشور هند

امروزه، شرکت های کوچک و متوسط تحت فشار رقابتی شدیدی هستند و این ناشی از افزایش رقابت جهانی و نیازمندی های مشتریان است. این چالش ها همراه با وجود قیمت بالای مواد تولیدی و انرژی در چند سال اخیر باعث شده است که شرکت های کوچک و متوسط عملیات شان را در سطح استراتژیک و هم در سطح تاکتیکی بهینه سازی و اصلاح کنند. کیفیت به عنوان یک محرک قابل توجه برای شرکت های کوچک و متوسط تولیدی در این عصر رقابت جهانی در نظر گرفته می شود. 

در گزارشات عملی، تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد شرکت در بسیاری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. در مقایسه با شرکت های تولیدی بزرگ، اکثر شرکت های کوچک و متوسط  روند کندی دارند و اغلب به سمت تصویب شیوه های مدیریت کیفیت تمایل دارند. این مقاله با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت و عملکرد شرکت، با در نظر گرفتن کسب و کار های کوچک و متوسط به عنوان نقطه تمرکز برای پژوهش انجام شده است. علاوه بر این، هدف این پژوهش شناسایی موانع عمده برای پذیرش شیوه های مدیریت کیفیت در شرکت های کوچک و متوسط تولیدی است. داده های تجربی از نمونه ای از 127 شرکت تولیدی در هند برای پوشش هدف  این تحقیق  به کار گرفته شده است. تست مدل ساختاری از فرضیه های پیشنهادی پشتیبانی می کند که مدیریت کیفیت جامع به طور مثبت با عملکرد تولید ارتباط دارد.

کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت جامع؛ شرکت های کوچک و متوسط؛ عملکرد شرکت

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط