عنوان انگلیسی مقاله:

The management model for human-resource outsourcing among service companies

ترجمه عنوان مقاله: مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی در میان شرکت های خدماتی

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2001

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 18 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: امرالد

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • برون سپاری منابع انسانی در بخش خدمات
 • شکل 1 : سطوح برون سپاری و انواع فعالیت ها : منبع : ارائه شده بوسیله نویسندگان
 • مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی
 • جدول 1 : مقایسه مدل های برون سپاری
 • روش تحقیق
 • شکل 20 مدل مفهومی منبع انسانی برونسپاری
 • یافته های تحقیق
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی در میان شرکت های خدماتی

با توجه به رشد برون سپاری منابع انسانی هم در بخش های تولیدی و هم در بخش های خدماتی، اندازه گیری آن تا به حال بسیار پیچیده بوده است. در میان دانشمندان، تجزیه و تحلیل برون سپاری در بخش تولیدی زمانی شروع شد که توابع معینی به سمت مقاطعه کار های فرعی انتقال داده شدند. در عمل، برون سپاری با مسائل تاکتیکی، استراتژیکی و زیرساختی مرتبط است. این مقاله مزیت های برون سپاری منابع انسانی را برجسته می کند و مدل های برون سپاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد، بر این اساس، مدل مدیریت برون سپایری منابع انسانی بوجود آمد و در میان شرکت های خدماتی آژمایش شد. 

کلمات کلیدی: برون سپاری منابع انسانی، خدمات، مدل مدیریتی

ترجمه فرضیات مقاله

مقدمه مقاله مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی

یک بحث در میان دانشمندان در رابطه با زمان شروع برون سپاری وجود دارد. مطابق نظر کوربت در سال 2004، اگرچه پدیده برون سپاری، در دهه 1970 در ایالات متحده بوجود آمد، اما اطلاعات ثابتی در این زمینه وجود ندارد. آمیتی و وی در سال 2004 مطرح کردند که برون سپاری برای اولین بار در صنعت خودرو سازی در سال 1979 بوجود آمد، نشریه انجمن هنر های سلطنتی. این مقاله تصمیمات نمایندگی های صنعت خودرو سازی بریتانیا را در زمینه برون سپاری برخی فعالیت ها به متخصصان آلمانی را مطرح می کند. بلومبرگ در سال 1998 ادعا کرد که برون سپاری از بخش فناوری اطلاعات در سال 1980 بر آمده است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png