عنوان انگلیسی مقاله:

Corporate governance and the dynamics of capital structure: New evidence

ترجمه عنوان مقاله: سند جدیدی مديريت شركت و پويايي ساختار سرمايه

$$$: فقط 5500 تومان (نیم بهاء)

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 24 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور متن
 • بدهي ها به عنوان ابزارهاي دفاعي اعمال كنترل
 • بدهي ها به عنوان وسيله هاي نظم دهنده
 • فرضیات و مشخصات مدل ها
 • فرضیات
 • مدل های اقتصادی
 • مدل دو مرحله ای
 • مدل کاهش یافته
 • حاکمیت شرکتی
 • خصوصیت شرکت
 • کیفیت حاکمیت شرکتی
 • داده های مورد استفاده
 • نتايج تجربي
 • كنترل سرعت نسبت بدهي به دارايي خالص
 • مدل كنترل جرئي پوياي دو مرحله اي
 • مدل كنترل جزيي كاهش فرم
 • موضوعات كرانه
 • انحراف از هدف
 • انحراف از سود بهینه و سرعت تنظیم
 • اثر رقابت بازار محصول
 • سوگیری متغیرهای حذف شده
 • نتیجه گیری
 • پیوست الف. تعاریف متغیرها
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله سند جدیدی مديريت شركت و پويايي ساختار سرمايه

پويايي ساختار سرمايه: گرچه هيچ شواهدی تجربي در مورد اثر كيفيت مديريت شركت بر تنظیم سرعت در پيش روي به سمت ساختار بهينه سازماني وجود ندارد انتخاب ساختار بهينه سرمايه در مديريت شركت به خوبي مورد بررسي قرار گرفت. اين مطالعه، بطور هم زمان، دو اثر وام حاصل از تئوري عامليت (دفاع كنترلي و اثرات انضباطي قرض) بر تنطيم سرعت در پيش روي به سمت ساختار بهينه سرمايه را در نظر مي گيرد. مديريت شركت تاثيري متفاوت بر تنظيم سرعت ساختار سرمايه دارد.

مديريت ضعيف شركت هايي با اهرم زیاد تمايل كمتري در پيش روي به سمت ساختار بهينه سرمايه دارد چون هزينه نقش انضباطي قرض، بيشتر از استفاده از قرض به عنوان ابزار دفاعي كنترلي است. اگر چه مديريت ضعيف شركت هايي با اهرم خالص به آرامي كنترل مي شود، اما آن ها اين كار را انجام مي دهند چون تمايل به كاهش اهرم خالص زیاد تا سطح مورد نظر براي جلوگيري از عوامل مزاحم دارند به ويژه اگر با تهديد كنترلي جدي مواجه شوند. پس بنابراين این مقاله، هر دو شركت هاي داراي اهرم خالص زیاد و اهرم خالص کم با مديريت ضعيف به آرامي به سمت سطح مورد نظر وامشان مي روند گرچه محرک هاي مختلفي برايشان وجود دارد.

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی، ساختار سرمایه پویا، سرعت تنظیم ساختار سرمایه

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

ترجمه مقاله مقاله سند جدیدی مديريت شركت و پويايي ساختار سرمايه

ساختار سرمایه: محققان به طور گسترده درباره نرخ اهرم خالص مورد نظر شركت ها بحث كرده اند. چون انحرافیث واقعي از اهرم خالص از ارزش اهرم خالص مورد نظر شركت مي كاهد، شركت ها تشويق به تنظيم اهرم خالص خود مي شوند. به هرحال اين تنطيم زمان گير است مخصوصا هنگامي كه شركت ها با هزينه تنظيم مواجه مي شوند. همان طور كه مايرس (1984) اشاره مي كند، اگر هزينه تنظيم زياد باشد، شركت ها روندهايي دور از اهدافشان در پيش مي گيرند؛ بنابراين بيش از پرداختن به نظريه هاي معاملات ساكن بايد توجه بيشتري روي شناخت هزينه هاي تنظيم، اهميت آن ها و نحوه واكنش منطقي مديران به آن ها داشته باشند.

با در نظر گرفتن اثر كيفيت مديريت شركت، تاثير تضادهاي عامليت بين مديريت و سهامداران را بر سرعت تنظيم ساختار سرمايه بررسي مي كنيم(يعني تداوم حقوق سهامداران)، بنابراين محققان بحث هاي گسترده اي در زمينه تاثيرات مديريت شركتي بر انتخاب هاي ساختار سازماني كرده اند.توجه كمي روي تاثير مديريت شركتي بر كنترل سرعت ساختار سازماني شركت ها متمركز شده است. هزينه هاي كنترل مستقيما مربوط به شدت تضاد بين مديران و سهامداران است و محققان تفاسير مختلفي براي هزينه هاي كنترل پيشنهاد كرده اند كه بر اثرات خود شيفتگي مديران تكيه دارد.

پوياي مدل هاي كنترل ساختار سرمايه

ما از جزء پوياي مدل هاي كنترل ساختار سرمايه استفاده مي كنيم تا تاثير كيفيت مديريت سازماني بر كنترل سرعت ساختار سرمايه را بررسي كنيم،كه در آن كيفيت مديريت سازماني نماينده شاخص(G) است. (گامپر و همكارانش 2003) كه بازتابی از توان حقوق سهامداران است. ابتدا تاثير مديريت سازماني بر سرعت كنترل اهرم خالص را بدون تفكيك انحراف شركت ها از اهرم خالصشان آزمايش مي كنيم. پي مي بريم كه مديريت ضعيف شركت ها معمولا بسيار به آرامی، ضريب اهرم خالص را كنترل مي كنند و با مدل تئوري مورلك و همكارانش(2012) كه روي نقش انضباطي وام تاكيد مي كند، سازگار هستند. به هرحال چون مورلك و همكارانش (2012) نقش دفاع كنترلي وام را ناديده مي گيرند، نمي توانند انضباطي براي نقش هاي دفاع كنترلي وام تفكيك كنند.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

نتیجه گیری

اثرات نقش انضباطی و تدافعی تصاحبی وام

ما اثرات نقش انضباطی و تدافعی تصاحبی وام در تنظیم ساختار سرمایه برای شرکت های زیرهدف و بالای هدف را اندازه گیری می کنیم، در حالی که همچنین اثرات قابلیت شیوه ی اداره ی صنفی شرکت را در نظر می گیریم. ما اثر شیوه ی اداره ی صنفی در سرعت تنظیم ساختار سرمایه را با استفاده از مدل های ساختاری تنظیم سرمایه ی دینامیک دو مرحله ای و تعدیل یافته در طی دوره ی زمانی 2009-1993 مورد بررسی قرار می دهیم. شرکت های زیرهدف با شیوه ی اداره ی ضعیف نسبت به شرکت های زیرهدف با شیوه ی مدیریت قوی، با سرعت بسیار پایینی به سمت اهرم هدف تنظیم می شوند.

وقتی که ما شرکت های را بررسی می کنیم که تفاوتی در انحرافات و اهرم های هدف ندارند، همانطور که مورلک و همکارانش (2012) انجام دادند، ما به نتایج مشابهی رسیدیم که نشان می دهد شرکت های با شیوه ی اداره ی ضعیف همیشه با سرعت کمتری به تنظیم نسبت های اهرم های هدف پرداخته اند. با این حال، چون مولک و همکارانش (2012) اثر تدافعی مالکیت در تنظیم سرعت ساختار سرمایه را بررسی نکردند، قادر به تمایز انگیزه ها برای تنظیم اهرم نیستند. ما به این نتیجه می رسیم که شرکتهای زیرهدف و بالای هدف با شیوه ی اداره ی ضعیف به دلایلی به آهستگی تنظیم می شوند که این در تضاد با نظر مورلک و همکارانش (2012) است که یافته های خود را تنها به اثر انضباطی وام نسبت می دهند. اثر تدافعی وام نیز  نقش مهمی را در تعیین تنظیم سرعت شرکت ایفا می کند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی سایت: 09120323225

فرم تماس با ما