عنوان انگلیسی مقاله:

Success factors of knowledge management in temporary organizations

ترجمه عنوان مقاله: عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان های موقتی

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 32 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • فرآیندهای دانش و مدیریت دانش پروژه
 • تحقیق درباره مدیریت دانش در سازمانی موقتی
 • فرضیه ها و مدل تحقیق
 • سازمان و فرآیندها
 • سیستمها و ICT
 • فرهنگ و رهبری
 • داده ها و روشها
 • متغیر وابسته
 • متغیرهای مستقل
 • متغیرهای کنترل
 • روش آماری و اعتبار اندازه گیری
 • نتایج
 • نتیجه گیری
 • فرآیند مدیریت دانش
 • روش شناسی مدیریت پروژه
 • کنترل فعالیتهای PKM
 • پشتیبانی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT)
 • فرهنگ دانش
 • تعهد مدیران
 • محدودیت ها
 • نتیجه
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده

رواج شکل های موقت همکاری و فعالیتهای پروژه محور در حال افزایش است و تراکم دانش محتوای کاری در حال رشد می باشد. بهرحال ماهیت ناپایدار و منحصر به فرد پروژه ها و برنامه ها از انتقال دانش میانی و درون پروژه ها حمایت نمی کند. هدف از این تحقیق شناسایی و تشخیص عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای موقتی است. طبق یک نمونه فرا صنعتی با 414 سازمان، ما روش حداقل مجذورات را برای ارزیابی تاثیر عوامل فرآیند محور، ساختاری، سازمانی و فرهنگی بر موثر واقع شدن مدیریت دانش به کار بردیم. علاوه بر حمایت فن آوری اطلاعات و عناصر رسمی سازمان، عوامل فرهنگی بیشترین اثر را بر موفقیت مدیریت دانش دارد. در سازمانهای موقتی، فقدان فعالیتهای روتین وحافظه سازمانی جبران می شود. نتایج بدست آمده به درک متفاوتی از مدیریت دانش در محیطهای پروژه ای کمک می کند.

کلید واژه ها: سازمان موقت، پروژه، مدیریت پروژه، یادگیری سازمانی، دانش، مدیریت دانش

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه

اهمیت روز افزون دانش بعنوان منبعی حیاتی به وسیله روش های نظری که بر اهمیت دانش تأکید می­ کنند، مورد توجه قرار گرفته است. دیدگاه دانش گرایانه شرکت ها، ادغام علم و توانایی را با دانش فردی که یکی از ارکان اصلی تکمیل موفقیت آمیز کار و ایجاد فضای رقابتی مثبت می ­باشد را ضروری می­ داند. رشته مدیریت پروژه فقط برای پروژه های مبتنی بر صنایع مثل ساخت و ساز، مشاوره مدیریت، ساختن فیلم و مهندسی نرم افزار مهم نیست، بلکه برای تعدادی صنایع دیگر، جائی که پروژه ها برای تولید خدمات و محصولات کار می­ کنند و تغییرات سازمانی ایجاد می­ کنند نیز مهم می­ باشد.

گروه سه نفری از متخصصان، چالش های مدیریت دانش در سازمان های موقتی را تحقیق و تجزیه و تحلیل کردند و با موانع منحصر به فرد ویژه ای در وضعیت کوتاه مدت سازمان های موقتی مواجه شدند. بعد از اینکه پروژه به اتمام رسید، افرادی که با یکدیگر کار کردند، دانش پروژه را حل و تفکیک می­ کنند. سازمان های دایمی جائی که بخش ها و قسمت ها به عنوان سیلوهای دانش عمل می­ کنند، با سازمان های موقتی که به طور روتین، چرخه سازمانی (حافظه سازمانی) به سختی از آن بیرون می ­آید، در تعارض هستند.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

افزایش کثرت اطلاعات محتویات کار و نقشه کشی کسب و کار نیاز به مدیریت دانش در میان سازمانهای موقتی را افزایش می­ دهد. اگرچه تحقیقت موجود چندین عامل موفقیت احتمالی را برای PKM مشخص کرده است، تمرکز روی نمونه های پروژه، تعمیم پذیری نتایج را محدود می­کند و اهمیت نسبی عوامل مختلف و روابط متقابلشان تاکنون به طور نامناسب مورد برسری قرار نگرفته است. به همین دلیل در این تحقیق ما به طور همزمان عوامل اصلی موثر بر اثربخشی PKM را در یک الگوی بزرگ مثل صنایع متفاوت و نمونه های پروژه ای متفاوت مورد بررسی قرار دادیم.

ما قادر به تأیید تعدادی از عوامل موثر بر PKM برگرفته ازتحقیقات قبلی در زمینه های تحقیقی گوناگون بوده ایم. بعضی از آن عوامل را می­ توان در تحقیقات عمومی انجام شده بر روی مدیریت دانش در سازمان های دایمی پیدا کرد. هرچند، تعدادی از عوامل از اهمیت ویژه ای برای سازمان های موقتی برخوردار می­باشد. آنها اساساً برای جبران کمبود جریان های روزانه و برای پوشاندن فاصله بین پروژه های مختلف با توجه به زمان، مکان و تخصیص تکالیف پروژه و مردم می­ باشد. به ویژه تأثیر عوامل فهنگی بر روی موفقیت مدیریت پروژه همانند یافته های پژوهش قبلی می­ باشد. ما قادر به گسترش درک مدیریت دانش در محیطهای پروژه با نشان دادن اینکه فرهنگ اطلاعاتی مهمترین عامل موفقیت می­باشد، بوده ایم.

هرچند نه تنها عوامل ظریفی همچون فرهنگ و تعهد مدیران ارشد برای انتقال موفقیت آمیز اطلاعات در سراسر سازمانهای موقت ضروری می­باشد، آنها باید توسط سیست مهای ICT که به طور موثری ارتباطات و ذخیره و بازیافت اطلاعات را در یک محیط پروژه موقت پشتیبانی می­ کنند، تکمیل شوند. فقط در دسترس بودن سیستم مطرح نیست بلکه کیفیت و مفید بودنش نیز مهم است. بعنوان سومین عامل مهم موفقیت، ما به سازماندهی مدیریت چند پروژه ای و به ویژه نقش و برپایی اداره مدیریت پروژه پی برده ایم. به علاوه چندین عامل دیگر مانند روندهای دانش پروژه و سازماندهی دانش پروژه تأثیر مثبتی روی تأثیرپذیری مدیریت داشن پروژه داشته اند. بطور کلی تثیر متقابل چندین عامل است که به انتقال موفقیت آمیز اطلاعات در داخل و میان پروژه ها و از موسسات موقت به دایمی منجر می­ شود.

چکیده انگلیسی مقاله

The prevalence of temporary forms of cooperation and project-based work is increasing. Likewise, the knowledge-intensity of work contents is growing. However, the unique and temporary nature of projects and programs does not support knowledge transfer from, between and within projects. This research aims at spotting success factors of knowledge management in temporary organizations. Based on a cross-industry sample with 414 organizations, we apply the partial least square (PLS) method to test the influence of cultural, organizational, structural, and process related factors on knowledge management effectiveness. Besides IT-support and formal elements of the organization, it is cultural factors that strongly influence knowledge management success. In temporary organizations they compensate for the lack of organizational routines and organizational memory. Our results contribute to a more differentiated understanding of knowledge management in project environments.
Keywords: Temporary organization; Project; Project management; Organizational learning; Knowledge; Knowledge management