عنوان انگلیسی مقاله:

Determinants of export intensity in emerging markets: An upper echelon perspective

ترجمه عنوان مقاله: عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای در جدید

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 24 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • تئوری و بررسی ادبی
 • نظریه رده بالاتر
 • بازارهای در حال ظاهر شدن و بین المللی کردن
 • نظریه رده بالاتر و نتایج سازمانی
 • نظریه رده بالاتر و شرکتها با بازارهای در حال ظهور بین المللی
 • فرضیه ها
 • سطح آموزشی
 • ناهمگنی کاربردی
 • در معرض بین المللی شدن تیم مدیریت ارشد قرار گرفتن
 • سن
 • تصدی سازمانی
 • داده ها و روش شناسی
 • جمع آوری داده ها
 • تحلیل و بررسی
 • نتایج
 • نتیجه گیری، مشارکت و بحث و گفتگو
 • ارتباط مدیریتی
 • محدودیت ها و تحقیقات آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای در جدید

از کشور هند به عنوان مثال استفاده می کنیم، این مقاله استفاده از تئوری رده ی بالا را برای بازارهای در حال ظهور توسعه می بخشد تا اثرات آن را بر شدت صادرات بنگاه ها را بررسی کند. پنج ویژگی تیم مدیریت ارشد که بر شدت صادرات شرکت اثر گذار است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح آموزشی، عدم تجانس کاربردی، قرار گرفتن در امور بین المللی، سن و مدت تصرف شرکت فعلی. با تمرکز بر این صنایع – کالاهای مصرفی در حال تغییر، خودروها، دارو و منسوجات – مدت زمان مطالعه از 2007 تا 2012 بوده است: بسیاری از فرضیه های این پژوهش مورد حمایت قرار گرفته است و برخی از نتایج به دست آمده از نتایجی که قبلا برخی در بازارهای در حال توسعه یافته اند، متفاوت است. با جستجوی بازار، انگیزه دیگری برای بین المللی شدن است به عنوان مثال جستجوی دارایی استراتژیک و یا منابع به دنبال دیدگاهها نیز در نظر گرفته می شود.

کلمات کلیدی: شدت صادرات، ویژگی های تیم مدیریت، بازارهای در حال ظهور، رده بالا

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png