عنوان انگلیسی مقاله:

Performance of green supply chain management: A systematic review and meta analysis

ترجمه عنوان مقاله: عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز: بررسی قاعده مند و یک فرا تجزیه و تحلیل

$$$: فقط 45000 تومان

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 18 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 45 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

ترجمه فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • مروری بر منابع و فرضیه ها
 • عملیات مدیریت سبز را در زنجیره تامین
 • عملکرد مدیریت سبز را در زنجیره تامین
 • عملکرد زیست محیطی
 • عملکرد اقتصادی
 • عملکرد عملیاتی
 • پیوند میان عملکردها
 • مدیران
 • مدیران فرهنگی
 • مدیران اصلی
 • شکاف موجود در تحقیق
 • توسعه پایگاه داده
 • تعریف اصطلاحات جهت جستجوی مناسب
 • شکل 1 مدل مفهومی تحقیق
 • جدول 2 شکاف موجود در تحقیق
 • جستجو براساس تحقیقات اولیه
 • اصلاح جستجوی اولیه
 • مجموعه داده های نهایی
 • شکل 2 فرآیند انتخاب تحقیقات
 • تحلیل داده ها
 • اندازه تاثیر
 • مدل آماری
 • اثر تعدیل کننده
 • توضیحات، نام ها و مقالات نمایه شده براساس ساختار
 • تجزیه و تحلیل ناهمگونی
 • بررسی سیستماتیک
 • متاآنالیز
 • جدول 5 توزیع مقالات (براساس جداول)
 • جدول6: نتایج آزمون همگونی
 • تاثیر Em داخلی برروی EM خارجی
 • جدول 7: اثرات GSCM بر عملکرد شرکت تحت مدل اثر تصادفی
 • جدول 8: نتایج تجزیه و تحلیل زیرگروه تحت مدل اثر ثابت
 • جدول 9: نتیجه متارگرسیون
 • تاثیر عملکرد مدیریت سبز را در زنجیره تامین بر عملکرد شرکت
 • پیوند میان عملکرد ها
 • آزمون مدیران
 • تجزیه و تحلیل زیر گروه ها
 • متا رگرسیون
 • نتیجه گیری
 • پییامدها و محدودیت ها
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز

پایداری محیط زیست در حال حاضر باعث شده است که شرکت ها نه تنها فعالیت های سبز داخلی خود را توسعه دهند، بلکه همچنین توانسته اند مدیریت سبز را در زنجیره تامین (GSCM) گسترش دهند. کاربرد گسترده GSCM خارجی توسط شرکت ها می تواند تا حدی از نظر هزینه معاملات توجیه شود. GSCM اغلب به صورت محتاطانه ای انجام می شود. که به دلیل وجود مطالعاتی است که نشان می دهد چنین شیوه ای تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت را با توجه به دیدگاه مبتنی بر منابع داردبا این حال سوالات حیاتی هنوز هم این عملکرد و رابطه کلی بین GSCM و عملکرد شرکت را احاطه نموده است. همچنین این سوال وجود دارد که در چه شرایطی رابطه قوی تر یا ضعیف تر به وجود می آید. پاسخ دادن به این سوالات در این مقاله با توجه به تحلیل کمی از تحقیقات موجود در این زمینه بوده است.

برای تجزیه و تحلیل نتایج تجربی 54 مقاله انتخاب شده است. که با استفاده از یک روش متا آنالیز بر مبنای اثرات استفاده شده با 245 اندازه اثر بوده است. علاوه براین، تجزیه و تحلیل زیر گروه ها و متا رگراسیون برای بررسی پتانسیل مدیران مورد استفاده قرار گرفته است که ممکن است بر توان عملکرد تاثیر بگذارد. ما میبینیم که شیوه های GSCM داخلی و خارجی با هم رابطه مثبت داشته و هر دو با عملکرد شرکت نیز رابطه مثبتی دارند. به ویژه ارتباط آن ها با عملکرد محیطی به مقدار r=0.518 بوده و به دنبال آن با عملکرد عملیاتی r=0.481 بوده و با عملکرد اقتصادی به میزان r=0.464 بوده است. علاوه براین آزمون براساس نوع صنعت، گواهینامه ایزو، صادرات و بعد فرهنگی انجام شد که در آنها اجتناب از تمام تاثیرات بر رابطه وجود داشته است. همچنین بحث در مورد محدودیت ها مورد توجه قرار گرفته است.

کلید واژه ها: نهادینه کردن اخلاق، کیفیت زندگی کاری، مطالعات متقابل فرهنگی، تایلند، ایالات متحده

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط