عنوان انگلیسی مقاله:

Absorptive capacity, innovation, and financial performance

ترجمه عنوان مقاله: ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه نظری و فرضیه ها
 • جریانات دانش خارجی، APAC، و نوآوری
 • فرضیات
 • داده ها
 • تعریف متغییر و اندازه گیری
 • جریانات دانش خارجی
 • ظرفیت جذب
 • عملکرد نوآورانه
 • عملکرد مالی
 • متغییرهای کنترل
 • تکنیک آماری
 • نتایج تجربی
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این تحقیق در اینجا به آزمودن نقش ظرفیت جذب به عنوان مکانیزمی برای مشخص کردن و تفسیر جریانات دانش خارجی به منافع ملموس، و همچنین دست یافتن به نوآوری برتر و عملکردهای مالی با تاخیر زمانی می پردازد. با استفاده از آنالیز مسیر در یک نمونه ی 461تایی از سرمایه گذاران یونانی شرکت کننده در سومین همایش بررسی نوآوری، این تحقیق اثبات می کند که جریانات دانش خارجی به طور مستقیم به ظرفیت جنب و به طور غیر مستقیم به نوآوری مربوط است. ظرفیت جذب به طور مستقیم و غیر مستقیم با نوآوری و عملکرد مالی در ارتباط است اما در محدوده های زمانی متفاوت. بنابراین، این تحقیق با فهم عوامل زمینه ساز و فواید حاصل از ظرفیت جذب و با فراهم آوردن شواهد تجربی از فرم های وابسته به موقعیت جغرافیایی یک تحقیق مهم و همراه دلایل عملی را ارائه می کند.

واژگان کلیدی: ظرفیت جذب، نوآوری، عملکرد مالی، ورود دانش خارجی، میزان تأخیرات

ترجمه مقدمه مقاله

در محیط کسب وکار متمرکز دانش معاصر، شرکت ها به طور فزاینده ای بر منابع خارجی اطلاعات برای پیشبرد نوآوری و بهبود عملکردشان وابسته اند. با این حال، بسیاری ازآنها، دربهره برداری از جریانات دانش خارجی با مشکلات شدیدی روبرو هستند، حتی در صنایعی بامنابع دانش در دسترس. برای رفع چنین کاستی هایی سرمایه گذاران نیاز دارند که ظرفیت جذبشان را بیفزایند، که عبارتند از: ″توانایی تشخیص ارزش اطلاعات جدید، هضم کردن این اطلاعات و اجرای آن برای اهداف تجاری. مفهوم ظرفیت جذبACAP یک موضوع مشهور برای پژوهش های علمی است. این مفهوم به تدریج به عنوان یک محرک کلیدی برای بازده رقابتی شرکت شناخته شد. گرچه تحقیق قبلی مدل های نظری برای شرح طبیعت زیرساخت ها و نتایجACAP ارائه داد، مطالعات تجربی کمی به بررسی خصوصیت های این مدل ها پرداخته اند. بعنوان مثال، شواهد برای شرح نقش منابع مختلف جریان خارجی دانش و مهمتر از آن، اینکه آیا ACAP مداخله ای در انتقال دادن این جریان های اطلاعاتی به سوی سودهای مسلم دارد یا نه، از قبل نوآوری اندک اند. این کمبود تجربی به شکل گیری عقیده ی “تغییرات در تعیین موفق و اجرایی کردن جریانات دانش خارجی” در شرکت ها کمک می کند.

بعلاوه، تحقیق بر نتایج حاصل از ظرفیت جذب هنوز فاقد آزمایشات جامع از نوآوری و همچنین اندازه گیری های مالی عملکرداند، در حالیکه کار باقی مانده دارای کاستی هایی در کشف روابط بین آنهاست. اکثرحالیکه” به طور مشخص در تضاد با نوشته های levinth&Cohen و نوشته های سال 1990 که به بحث در مورد کاربرد تجاری دانش اندوخته شده، می پردازد” است. اخیرا، تحقیقات منتشر شده ابتدا به کاربرد سازی ابزارهای تحقیقات شدید تکنولوژی پرداختند. هر چند، برای افزایش اعتبار ACAP به عنوان یک ایده، دانشگاهیان باید آزمایشات بیشتری انجام دهند و پایه های تئوری مفروضات در محیط های با شرایط مختلف تکنولوژی، اقتصادی و فرهنگی رابازسازی کنند.

بنابراین تحقیق حاضر، به مشخص کردن خلاهای ذکر شده و تکمیل منابع موجود از سه طریق کمک می کند. اولاً، این تحقیق آثار جریانات دانش خارجی مختلف بر ظرفیت جذب را بررسی می کند و نقش رابط ACAP در ارزش حاصل از این جریان ها را ثابت می کند. تحقیقات اولیه از تخمین تجربی چنین روابطی آغاز میشود. تحقیق جاری با دادن نقش واسطه به ACAP در روابط بین جریانات دانش خارجی و ابتکارات به گسترش تحقیقات قبلی می پردازد. یک آزمایش دقیق از این پیش فرضهای نظری ازACAP را فراهم می آورد.

دوماً، مشارکت در افزودن یک منبع اطلاعاتی جدید در نتایج ظرفیت جذب. این تحقیق یک مطالعه ترکیبی مبتنی بر نوآوری و همچنین نتایج عملکرد مالی ازACAP فراهم می آورد. با استفاده از شاخصهای زمان بندی شده در بازه های زمانی محدود از یک پایگاه داده ای مجزا، تحقیق حاضر آزمایشهایی برای بررسی آثار مستقیم و غیر مستقیم ACAP بر ابتکارات و عملکرد مالی را انجام میدهد. در این حالت، کار حاضر یک روش تحقیق دارای یک شکل ” وابسته به موقعیت جغرافیایی ” را به کار می برد که شواهد تجربی معتبر تری را ارائه میدهد که نقش ظرفیت جذب در منجر شدن به ابتکار از طریق آن بازده مالی در بازده های زمانی را مشخص میکند. تا امروز، چنین طرحهای وابسته به موقعیت جغرافیایی در بسیاری از تحقیقات بر ACAP وجود ندارند. بنابر این، اعمال آنها در تحقیق حاضریک مشارکت شاخص را پایه گذاری می کند که فهم از ACAP به عنوان یک منبع مزیت بخش در رقابت ها معرفی می کند.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

از زمانی که کار اولیه levinth & Cohen، یک نمونه ابتدایی از منابعی که به تحقیق اهمیت توانایی یک شرکت در جمع آوری، همانندسازی و تولید محصولات قابل دادوستد از دانش جدید خارجی، که عبارتند از:توسعه ظرفیت جذب شرکت. به رغم افزایش شمار تحقیقات، هرچند، تحقیقاتش به شکل کار جامع عملی بر حسب عبارات تئوریک کلیدی بر شرایط زمینه ساز ACAPانجام نشده است، از قبیل جریانات دانش، ومحصولات خروجی، ازقبیل نوآوری و عملکرد مالی. کار در دست انجام این کمبودها را با فراهم آوردن شواهد قوی از ظرفیت جذب بعنوان یک ابزار برای تشخیص و تبدیل جریانات دانش خارجی به سوی سود قابل لمس، بعلاوه ی وسیله هایی برای کسب نوآوری بیشتر ونتایج مالی در طول زمان جبران می کند. برای انجام چنین کاری، این تحقیق در مشارکت با منابع مرتبط است و نکاتی برای کاربران ارائه می کند.

اول، یافته های تحقیق نشان می دهند که درگیری شرکت در همکاری نواورانه با گروههای دیگر(مثلاً تولیدکنندگان، مشتریان، رقبا و موسسات تحقیقاتی) باعث تقویت پایگاه دانش شرکت و گسترش توانایی جهت همانند سازی و استخراج دانش خارجی(مرتبط و متفاوت)می شود. این تحقیق بر اهمیت ارتباط شرکت با دانش مکمل خارجی تاکید دارد، که تحقیق اخیر یک سری اطلاعات کلیدی برای تقویت ACAP یک شرکت را پیشنهاد میکند. دسترسی به دانش مکمل به شرکت اجازه میدهد که بطور مستقل از دو فرصت یادگیری بحرانی استفاده کند. دسترسی یافتن به یک مقدار از دانش جدید ومهارتهای جدید و گسترش توانایی برای تفسیر و اجرای این ورودی ها (اطلاعات) گوناگون از طریق تشخیص شباهتها و هم پوشانی ها با دانش موجوداست. تحقیقات بیشتری باید با جزئیات بیشتری به بررسی نوع دانشی که هر شریک خارجی با آن مشارکت دارد و مکانیزم خاصی که یک شرکت شباهتها را تشخیص میدهد و روشهای ادراکی را جهت همانندسازی و اجرای این دانش توسعه می دهد.

مهمتر از این، و در ارتباط با نکات قبلی، این تحقیق اولین شواهد عملی که نقش واسطه ای ظرفیت جذب را در ارتباط بین جریانات دانش خارجی و نوآوری اثبات می کند. نتایج آنالیز مسیر به وضوح پیشنهاد می کند که جریانات دانش خارجی باعث افزایش عملکرد نوآوری خصوصاً از طریق ACAP می شود(مثلاً واسطه گری کامل). این یافته ها تحقیقات قبلی را پالایش می کند و شواهد عملی برای یکی از فرض های نظری کلیدی تئوری ACAP فراهم می آورد. شرکت ها باید سودهای نوآورانه را از دانش خارجی استخراج کنند مثلاً اگر آنها ارزش این دانش را درک کنند، آنرا درونی سازی کند و از آن استخراج کند. در غیر اینصورت سرمایه گذاران ممکن است در تله های رقابتی بیفتند، سرمایه گذاران را به سوی سوق میدهد که به کاهش چشم انداز انها یا از دست دادن توانایی شان برای قاپیدن فرصتهایی که دانش خارجی جدید ایفا میکند بیانجامد. (مثلاً محصولات رقابتی جدید، تکنولوژی های ریشه ای که می تواند یک شرکت را متحول کند). با ادامه ی کار براساس این دیدگاه، نتایج تحقیق همچنین به تعمق در فهم نا برابری در بین شرکت ها در سود گرفتن از جریانات دانش خارجی رسیدیم ؛ ظرفیت جذب می تواند یک قسمت اصلی برای تشریح این تفاوت ها باشد.

چکیده انگلیسی مقاله

This study here examines the role of absorptive capacity as both a mechanism to identify and translate external knowledge inflows into tangible benefits, as well as a means of achieving superior innovation and time-lagged financial performance. Using path analysis in a sample of 461 Greek enterprises participating in the third Community Innovation Survey, this study demonstrates that external knowledge inflows are directly related to absorptive capacity and indirectly related to innovation. Absorptive capacity contributes, directly and indirectly, to innovation and financial performance but in different time spans. This study, therefore, contributes to the understanding of absorptive capacity’s antecedents and outcomes by providing empirical evidence of longitudinal form that offers important research and practical implications.
Keywords: Absorptive capacity,Innovation, Financial performance, External knowledge inflows, Time-lagged measures

مقدمه انگلیسی مقاله

In the contemporary knowledge-intensive business environment, firms increasingly depend upon external sources of information to promote innovation and improve their performance (Cassiman and Veugelers, 2002; Morgan and Berthon, 2008). Many of them, however, confront strong difficulties in benefiting from external knowledge flows, even in industries of easy-to-access sources of information (Cassiman and Veugelers, 2006; Escribano et al., 2009). To outweigh such deficiencies, enterprises need to develop their absorptive capacity, that is the “ability to recognize the value of new information, assimilate it, and apply it to commercial ends” (Cohen and Levinthal, 1990: 128). The concept of absorptive capacity (ACAP) is a prominent topic of scientific inquiry (e.g., Camisón and Forés, 2010; Jansen et al., 2005; Zahra and George, 2002). The concept is gradually gaining recognition as a key driver of a firm’s competitive advantage (Lichtenthaler, 2009).
Although prior research provides theoretical models to explicate the nature, antecedents, and consequences of ACAP (Lane et al., 2006; Zahra and George, 2002), few empirical studies examine the specificities of these models (Jansen et al., 2005). For instance, evidence is scarce for explaining the role of different sources of external knowledge flows (Grimpe and Sofka, 2009), and, more importantly, whether ACAP intervenes to translate these flows into realized benefits, such as innovation (Todorova and Durisin, 2007). This empirical deficit amplifies considering firms’ variation in successfully identifying and utilizing external knowledge inflows (Escribano et al., 2009).
In addition, research on absorptive capacity outcomes still lacks integrative examinations of innovation as well as financial measures of performance, while extant work falls short in exploring the interrelationships between them (Lane et al., 2006). Most studies consider innovation as the only outcome of ACAP, a fact that “stands in marked contrast to Cohen and Levinthal’s (1989) and 1990 texts that discuss the general commercial application of acquired knowledge” (Lane et al., 2006: 858). Lastly, pertinent research primarily utilizes technology-intensive research settings. However, in order to enhance  ACAP’s validity as a construct, scholars should further test and replicate it’s basic theoretical assumptions in environments of diverse technological, economic, and cultural conditions (Tsang and Kwan, 1999).
The present study, therefore, aims to address the previously mentioned gaps and add to the literature in three important ways. First, this study investigates the effects of different external knowledge inflows on absorptive capacity, and demonstrates the bridging role of ACAP in generating value out of these inflows. Extant research includes starts at empirically assessing such relations (Abecassis-Moedas and Mahmoud-Jouini, 2008; Escribano et al., 2009; Camisón and Forés, 2010). The current work extends this research by assigning to ACAP the role of the mediator in the relationship between external knowledge inflows and innovation, hence providing an accurate test of this fundamental theoretical proposition of ACAP (Todorova and Durisin, 2007; Zahra and George, 2002).
Second, contributing to an emerging body of literature on the outcomes of absorptive capacity (e.g., Arbussa and Coenders, 2007; Fosfuri and Tribó, 2008), this research provides a combinative, timebased investigation of innovation as well as financial performance outcomes of ACAP. Using time-lagged financial indicators drawn from a separate database, the present study tests for direct and indirect effects of ACAP on innovation and financial performance, respectively.
In this manner the work at hand adopts a research design of a longitudinal form, which offers more valid empirical evidence that illustrates absorptive capacity’s role in leading to innovation and, through this, to time-lagged financial advantages. To date, such longitudinal designs are missing from most of research on ACAP (Lane et al., 2006); thus, their implementation in the present study constitutes a significant contribution that improves the understanding of ACAP as a source of competitive advantage.
Finally, this study tests related theory on a large sample of Greek manufacturing and services firms that participated in the third Community Innovation Survey (CIS), which is the official survey on firm innovation activities coordinated by Eurostat for all EU member states. Greek CIS offers an excellent opportunity to extend the study of ACAP and innovation in national contexts of reduced technology intensity, while, at the same time, draw statistical conclusions from a dataset containing detailed (perceptual and objective) information about different firm knowledge and innovation activities measured within the reliable CIS framework.
The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 presents the research hypotheses. Section 3 focuses on the empirical study, outlining data and variable measurement, followed by the presentation of results based on the path analysis method. The paper concludes with a discussion of the findings as well as with a number of implications for research and practice.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

Since the pioneering work of Cohen and Levinthal (1989, 1990), an emerging body of literature is studying the importance of a firm’s ability to acquire, assimilate, and generate commercializable outputs from new external knowledge; that is, to develop its absorptive capacity (Lichtenthaler, 2009; Tsai, 2001; Zahra and George, 2002).
Despite the proliferation of studies, however, research still lacks empirical comprehension regarding key theoretical assertions on ACAP’s antecedent conditions, such as knowledge inflows, and outcomes, such as innovation and financial performance (Lane et al., 2006). The work at hand addresses these deficits by providing strong evidence of absorptive capacity as both a tool to identify and translate external knowledge inflows into tangible benefits, as well as a means to achieve superior innovation and financial results over time. In so doing, this study contributes to the relevant literature and offers some insights to practitioners.
First, the findings of the study indicate that firms’ involvement in innovation collaborations with various outside parties (e.g., suppliers, clients, competitors, and research institutions) enriches their knowledge base and develops a better ability to assimilate and exploit (related and diverse) external knowledge. This result points to the importance of a firm’s exposure to complementary external knowledge flows, which recent research proposes as a key type of  knowledge for promoting a firm’s ACAP (Zahra and George, 2002).
Having access to complementary knowledge allows firms to simultaneously take advantage of two critical learning opportunities: gain access to a diverse array of novel knowledge and skills, and develop the abilities to interpret and apply this diverse input via identifying similarities and overlaps with existing knowledge bases. Future research, however, should examine in greater detail the type of knowledge that each external partner contributes and the specific mechanisms through which a firm recognizes similarities and develops cognitive schemata to assimilate and apply this knowledge.
More importantly, and in relation to the previous point, this study offers first empirical evidence that demonstrate the mediating role of absorptive capacity in the relationship between external knowledge flows and innovation. The results of the path analysis clearly suggest that external knowledge inflows advance innovation performance exclusively through ACAP (i.e., a full mediation). This finding refines previous research (e.g., Escribano et al., 2009; Fosfuri and Tribó, 2008) and provides empirical support to one of the key theoretical assumptions of ACAP theory: firms are to derive innovation benefits from new external knowledge only if they will recognize the value of this knowledge, internalize and exploit it (Cohen and Levinthal, 1990; Zahra and George, 2002). Otherwise, enterprisesmay fall into competence traps (Ahuja and Lampert, 2001) leading them to lose sight of or not being able to grasp the opportunities that new external knowledge offers (e.g., novel competitive products, radical technologies that can transform an industry). Building further on this insight, the study’s results also deepen the understanding of cross-firm heterogeneity in profiting from external knowledge flows (Cassiman and Veugelers, 2006); absorptive capacity could explain a substantial part of these variations.
Furthermore, the present work offers a combined examination of innovation as well as financial performance outcomes of ACAP within a longitudinal-type research design. In response to recent calls in the literature (Lane et al., 2006), the present work demonstrates that ACAP contributes directly to innovation and indirectly (i.e., via innovation) to
subsequent financial performance. This result confirms the general research consensus that ACAP leads to innovation but, more importantly, further suggests that absorptive capacity can be a source of financial advantage by stimulating innovation benefits over time.With the use of time-lagged financial indicators (i.e., for the period 2000–2002), this study adds validity to this finding and shows that ACAP can enhance different aspects of firm performance in different time spans. Additional tests performed during data analysis clearlyindicate that if this research had not utilized time-lagged financial indicators (i.e., measure financial performance with indicators corresponding to the CIS-3 period—from 1998 to 2000) then ACAP and innovation would not have any significant (direct or indirect) impact on financial performance. These analyses performed by substituting in the original path analysis model the time-lagged measures of financial performance (i.e., for the period 2000–2002) with financial measures for the period 1998 to 2000. The financial measures for the period 1998 to 2000 included as control variables to the original path model, showing no significant effect. Therefore, the outcomes of absorptive capacity materialize not only as a straightforward
improvement in innovation, but also seem to diffuse and develop into a valuable source of economic advantage over time. In addition, this finding contributes to the ongoing debate regarding the relationship between innovation and performance (e.g.,Morgan and Berthon, 2008), revealing that innovation is a complex knowledge-based process that might initially have no (or even negative) effect to firm performance, but across time its effects tend to enhance financial results.
This finding also corroborates the emerging dynamic-capability view of ACAP (Zahra and George, 2002). Dynamic capabilities are “higher-level” capabilities that serve to explain firm success and failure, wealth creation, and competitive advantage over time (Teece, 2007). Absorptive capacity, as the present study reveals, can explain such performance outcomes by acting as a mechanism through which firms can attain innovation and subsequent financial benefits. Therefore, an ongoing investment in absorptive capacity (e.g., increasing R&D expenditures, employing highly qualified and experienced personnel) may result to sustainable performance differences, and provide explanations for those performance differences across firms (Todorova and Durisin, 2007). In addition, by viewing ACAP as a dynamic capability, the present research demonstrates the value of the dynamic capabilities framework in more stable environments (i.e., Greek enterprises); hence, challenging the conventional wisdom that this framework is useful only in dynamic environments. Elaborating further on the type of external environment, the work at hand also extends the use of the ACAP construct in national contexts characterized as “catching up” in terms of economic growth, technology usage, and overall innovativeness. By utilizing a sample of Greek manufacturing and services firms participating in the third Community Innovation Survey, this study is able to propose alternative modes of improving innovation as well as financial performance, hence informing practitioners and policy makers.
Specifically, and since firms’ absorptive capacity relates to a country’s absorptive capacity (Mowery and Oxley, 1995), a policy planned to develop firms’ ACAP may be “very effective in making the country more receptive to international knowledge flows” (Escribano et al., 2009: 104). This is especially the case for Greece that presents, compared to other EU member states, certain inadequacies regarding technology production and access to resources critical for generating innovation (e.g., technology infrastructure, effective networking with state-of-the-art suppliers or research institutions worldwide).
Formulating policies that aim at stimulating firms’ absorptive capacity (e.g., facilitating the mobility of scientists, promoting the linkages between producers, suppliers, clients, and research organizations, enhancing the technological skills of employees) can prove an effective means of establishing a cross-industry channel for transferring, diffusing and exploiting external knowledge that, in turn, create conditions for increasing innovation at the national level. If this is further combined with the time-lagged indirect effects of ACAP on financial performance, as evidenced in this study, then such policies may even produce, over time, the necessary economic resources that could finance future knowledge inflows and innovation activities. Consequently, absorptive capacity can act as a valuable complement to the traditional array of policy interventions aiming at enhancing the innovation performance of catching up economies such as Greece. Recent studies provide similar insights by using CIS data in related contexts such as the Czech Republic (Murovec and Prodan, 2009) and Spain (Fosfuri and Tribó, 2008).
Despite its contributions, the present work includes a number of limitations that future research should seek to address. First, someof the data are of self-report nature. Although CIS constitutes a reliable research instrument following various testing phases, the possibility of single-informant and common method bias cannot be completely excluded. However, collecting objective financial performance data from a different source (i.e., ICAP SA database) and in different time spans mitigates such concerns and increases confidence on causality assumptions. Second, the CIS dataset require selectivity on measuring absorptive capacity. Despite the advantages of using multiple knowledge components to structure a composite absorptive capacity
indicator, still this metric is a proxy that lacks precision in measuring the subtle qualities of the different dimensions of absorptive capacity. Research using more qualitative measures of ACAP processes (e.g., acquisition, assimilation, transformation, and exploitation; see Jansen et al., 2005) would add to the generalizability of the study’s results.
Third, this research focuses on a specific national context. Future research can easily test concerns of nationality bias by utilizing CIS data of other European countries. Also, scholars could examine the effects of ACAP on different types of innovation, such as radical and incremental, in order to identify possible differences in those effects. Finally, given that CIS-4 data (i.e., for the period 2000–2002) have recently become available, future research could further apply longitudinal designs to verify the theoretical contention that absorptive capacity develops in a path-dependent process (Todorova and Durisin, 2007: 782). Panel data analysis, for instance, could show whether absorptive capacity leads to innovation and whether innovation subsequently feeds into future absorptive capacity that, in turn, fosters innovation and firm performance at different time periods.
In conclusion, thework at hand demonstrates the value of absorptive capacity as a means of attaining superior innovation and financial performance, and transforming external knowledge inflows into related performance gains. This study, therefore, advances extant literature by testing key theoretical assumptions regarding ACAP’s antecedents and outcomes, and informs practitioners engaging in innovation policies.