عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of interest rate and exchange rate volatility on banks’ stock returns and volatility: Evidence from Turkey

ترجمه عنوان مقاله: شواهدی از تأثیر نوسان نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده و نوسان سهام بانک های ترکیه

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور منابع
 • جدول 1. مشخصات نمونه و داده ها
 • داده ها
 • جدول 2. آمار توصیفی
 • متدولوژی
 • جدول 3. برآورد رگرسیون OLS بانک های مختلف و پورتفولیوها.
 • نتایج تجربی
 • برآورد OLS
 • جدول 4. برآورد بازده
 • برآورد بازده با مدل GARCH (1, 1)
 • جدول 5. برآورد نوسان
 • برآورد نوسان با مدل GARCH (1, 1)
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله با استفاده از مدل های برآورد OLS و GARCH به بررسی آثار تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده سهام بانک های ترکیه ای می پردازد. نتایج نشان می دهد که تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز تأثیری منفی و معنادار بر بازده شرطی سهام بانک دارد. همچنین مشخص شد که حساسیت بازده سهام بانک به بازده بازار بیشتر از نرخ بهره و نرخ ارز است که نشان می دهد بازده بازار نقش مهمی در تعیین تحولات بازده شرطی سهام بانک ایفا می کند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که نوسان نرخ بهره و نرخ ارز جزء عوامل تعیین کننده اصلی نوسان بازده شرطی سهام بانک هستند.

کلیدواژه ها: ریسک بازار، ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، بازده سهام بانک، GARCH

ترجمه مقدمه مقاله

آزادسازی بازارهای مالی در سال های اخیر عوامل ریسک متعددی را به وجود آورده است. تأثیر تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده سهام بانک ها به شدت مورد توجه مدیران بانک، نهادهای قانونی، جوامع دانشگاهی و سرمایه گذاران قرار گرفته است زیرا دلیل اصلی عدم موفقیت بانک های مختلف به آثار منفی نوسان های نرخ بهره و نرخ ارز نسبت داده شده است.

حساسیت بازده سهام بانک ها به تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز را می توان به صورت نظری با مدل ها و فرضیات مختلف توضیح داد. در ابتدا با اشاره به مدل بین دوره ای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (ICAPM) مرتون (1973)، ریسک نرخ بهره را می توان به عنوان یک عامل بازار دیگر به مدل ICAPM اضافه کرد زیرا تغییر نرخ بهره می تواند نشان دهنده تغییر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری باشد. بنابراین سرمایه گذاران برای تحمل ریسک این تغییرات به پاداش بیشتری نیاز دارند. همچنین نتایج نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) می تواند شواهدی را فراهم کند از این که آیا نرخ بهره (سوئینی و وارگا، 1986) یا نرخ ارز جزء عوامل مؤثری در قیمت تعادلی سهام بانک هستند یا خیر. نرخ بهره (یوروگو، 1990) و نرخ ارز در تعادل، حساسیت هایی هستند که تأثیر معناداری بر سهام عادی موسسات مالی از جمله بانک ها دارند.

برای توضیح حساسیت بانک ها به نرخ بهره (با توجه به ترکیب ترازنامه آن ها) از فرضیه قرارداد اسمی (کسل، 1956؛ باخ و آندو، 1957؛ فرنچ و همکاران، 1983) نیز استفاده شده است (فلانری و جیمز، 1984). این فرضیه نشان می دهد که حساسیت بازده سهام یک بانک به نرخ بهره به میزان دارایی های اسمی تحت تملک بانک بستگی دارد. مجموعه دارایی های اسمی و تعهّدات اسمی یک بانک از طریق آثار توزیع ثروت ناشی از تورّم غیر منتظره بر بازده سهام عادی آنتأثیر می گذارد. از آنجایی که فرایندهای جهانی سازی اکثر موسسات مالی تکمیل نشده است به احتمال زیاد حساسیت به نرخ بهره و نرخ ارز در میان بانک ها متفاوت خواهد بود. بنابراین ملّیت و عملیات مالی بانک ها بر وسعت این تغییرات تأثیر خواهد گذاشت. عدم انطباق سررسید بین دارایی ها و تعهدات بانک ها و تغییر غیر منتظره در نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان عوامل کلیدی نشاخته می شوند که به افزایش مواجهه بانک ها با ریسک منجر می شود. علاوه بر این، اکثر تحلیلگران مالی و اقتصادانان موافق هستند که درآمدها، هزینه ها و سودآوری بانک ها به طور مستقیم تحت تأثیر تغییرات غیر منتظره در نرخ بهره و نرخ ارز هستند (ساندرز و یوروگو، 1990). با توجه به فرایند آزادسازی بازار مالی، اکثر بانک ها معمولاً عملیات خود را در کشورهای خارجی انجام می دهند و به دلیل شرایط متغیر بازار مالی در سال های اخیر در معرض ریسک نرخ بهره هستند. بنابراین تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز می تواند تأثیری منفی بر موفقیت بانک ها داشته باشد زیرا آثار این عوامل را نمی توان از طریق تکنیک های مدیریت ریسک از بین برد (گیلکنسون و اسمیت، 1992).

موسسات بانکی می توانند مواجهه خود با ریسک نرخ بهره و نرخ ارز را از طریق انجام فعالیت های مختلف غیر ترازنامه ای و اجرای تکنیک های اثربخش مدیریت ریسک کاهش بدهند. اما موسسات مالی در کشورهای نوظهور به دلیل ناتوانی خود در این ابزارها و تکنیک ها آسیب پذیری بیشتری دارند. مطابق انتظار، این کشورها بیشتر با بحران های مالی جدی مواجه می شوند. بنابراین بررسی مواجهه بانک ها با ریسک نرخ بهره و نرخ ارز در بازار کشورهای نوظهور مفید است زیرا این نتایج می تواند دستاوردهای مهمی در مورد ثبات مالی و تدوین سیاست برای جوامع بانکی و مقرراتی داشته باشد.

علیرغم اهمیت بارز شناخت تأثیر نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده سهام بانک، بر خلاف انتظار، تنها چند مقاله به بررسی مشخص ارتباط مشترک نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده سهام بانک و نوسان در محیط بازارهای نوظهور پرداخته اند. اما تمرکز اکثر مطالعات در این زمینه بر بازار کشورهای توسعه یافته بوده است. بنابراین هدف این مطالعه تقویت منابع مرتبط از طریق بررسی حساسیت بازده سهام بانک به تغییرات نرخ بهره و ارز با استفاده از داده های یکی از بازارهای نوظهور مهم است. ترکیه به عنوان بازاری نوظهور، از زمان بحران مالی سال 2001 شاهد پیشرفت های قابل توجهی در سیستم بانکداری خود بوده است. همانند اکثر بازارهای نوظهور، نوسان های بالای نرخ بهره و ارز مدت ها است که جزء مشخصات اقتصاد ترکیه است. شکاف بلوغ زیاد و موقعیت کوتاه مدت در نرخ ارز در ترازنامه ها و شکاف دیرش در طول بحران باعث نابودی قابل توجه سرمایه آن ها شده است. بنابراین هدف اصلی این مطالعه بررسی حساسیت نمونه ای از بازده سهام بانک های ترکیه نسبت به تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز در طول دوره 1999 تا 2009 با استفاده از روش OLS استاندارد و مدل GARCH است. این مقاله در سه مورد به منابع مرتبط کمک می کند: اولاً تا جایی که می دانیم این اولین مطالعه ای است که به بررسی دقیق ریسک مشترک نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده سهام بانک های ترکیه می پردازد. مبنای این مطالعه به جای داده های ماهانه، داده های روزانه بوده است زیرا داده های روزانه شواهد دقیق تری از حساسیت بازده سهام بانک نسبت به تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز فراهم می کنند. دوم این که این مقاله از دو روش اقتصادسنجی مختلف (OLS استاندارد و مدل GARCH)برای بهبود تحلیل ها استفاده می کند. به این ترتیب، مقایسه نتایج تجربی میزان پایایی نتایج تجربی و نیز اثربخشی پارامترهای برآورد شده را تعیین می کند. سوم این که دوره زمانی بررسی شده مجموعه منحصر به فردی از داده های بزرگ و جدید را پوشش می دهد که ویژگی آن ها در نظر گرفتن بحران های مالی و اقتصادی ترکیه است.

ساختار باقی این مقاله به این صورت است. بخش 2 مرور منابع را ارائه می کند. بخش 3 درباره داده ها صحبت می کند. متدولوژی در بخش 4 ارائه می شود. بخش 5 درباره نتایج تجربی صحبت می کند. در نهایت در بخش 6 نتیجه گیری ارائه می شود.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

در سال های اخیر بررسی تأثیر نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده و نوسان سهام بانک ها به عنوان یکی از پیامدهای تغییر نظام های سیاستگذاری مالی، جریان های سرمایه ای آزاد، پیشرفت های مالی و تکنولوژیکی در جوامع و سیستم های تجاری از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در نتیجه، این مطالعه با استفاده از مدل های برآورد OLS و GARCH به بررسی تأثیر همزمان ریسک نرخ بهره، نرخ ارز و بازاربر بازده سهام بانک ها می پردازد. اما به دلیل وجود خودهمبستگی باقیمانده در داده ها، مدل GARCH ضرایب کارآمدتری نسبت به OLS ایجاد می کند. به کارگیری مدل های ریسک وابسته به زمان نیز به ما امکان می دهد تا نوسان نرخ بهره و نرخ ارز را در فرایند ایجاد نوسان بازده سهام بانک ها وارد کنیم.

نتایج این مقاله نشان می دهد که تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز تأثیری منفی و معنادار بر بازده شرطی سهام بانک ها دارد. همچنین،مشخص شد که حساسیت بازده سهام بانک ها نسبت به بازده بازار بیشتر از حساسیت نسبت به نرخ بهره و نرخ ارز است که نشان می دهد بازده بازار نقش مهمی در تعیین تحولات بازده شرطی سهام بانک ها ایفا می کند. همچنین این نتایج نشان می دهد که نوسان نرخ بهره و نرخ ارز یکی از عوامل اصلی تعیین کننده در نوسان بازده شرطی سهام بانک ها است. بنابراین شواهد ما نشان می دهد که تغییر ریسک نرخ بهره و نرخ ارز می تواند مشخصات ملموس بانک را توضیح بدهد که برای گروه های ذینفعی مهم است که می خواهند مواجهه خود با ریسک را مدیریت کنند و بر تغییر مواجهه با ریسک نظارت کنند. در مجموع، به نظر می رسد این یافته ها برای یک بازار مالی نوظهور همانند ترکیه (که فرصت های پوشش ریسک نرخ بهره و نرخ ارز را در بازارهای مشتقه خود فراهم نمی کند) معتبر باشد.

یافته های این مقاله اطلاعات مهمی برای سرمایه گذاران (برای ارزش گذاری مجدد سهام بانک ها)، برای مدیران بانک ها (برای تدوین استراتژی های مدیریت ریسک) و در نهایت برای سیاستگذاران (در مورد تدوین سیاست های مالی) فراهم می کند. بنابراین، یافته های این مقاله چند دستاورد مرتبط با سیاستگذاری دارد. شناخت ماهیت تأثیر نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده سهام بانک ها می تواند اطلاعات ارزشمندی برای اهداف داخلی و بین المللی مدیریت پورتفولیو فراهم کند. این نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری های خود باید سیاست های مالیرا با دقت بیشتری دنبال کنند زیرا نرخ بهره و نرخ ارز تأثیری قابل پیش بینی بر بازده و نوسان سهام بانک ها دارند. وقتی نرخ بهره و نرخ ارز تغییر می کند سرمایه گذاران باید ترکیب پورتفولیوی خود را به دلیل تغییر نگهانی در موازنه ریسک و بازده تغییر بدهند. مدیران بانک نیز در هنگام تدوین استراتژی های مدیریت ریسک باید سیاست های مالی را دنبال کنند. در نهایت، سیاستگذاران باید شرایط سیستم بانکی را در هنگام تدوین سیاست های مالی در نظر بگیرند. این موضوع حائز اهمیت است زیرا نقش سیستم بانکی در رشد اقتصادی قابل توجه است و سیاست های مالی می تواند به توسعه یک سیستم بانکی باثبات و قدرتمند کمک کند.

چکیده انگلیسی مقاله

This paper investigates the effects of interest rate and foreign exchange rate changes on Turkish banks’ stock returns using the OLS and GARCH estimation models. The results suggest that interest rate and exchange rate changes have a negative and significant impact on the conditional bank stock return. Also, bank stock return sensitivities are found to be stronger for market return than interest rates and exchange rates, implying that market return plays an important role in determining the dynamics of conditional return of bank stocks. The results further indicate that interest rate and exchange rate volatility are the major determinants of the conditional bank stock return volatility.

Keywords: Market risk, Interest rate risk, Foreign exchange risk, Bank stock returns, GARCH

مقدمه انگلیسی مقاله

In recent years, the liberalization of financial markets has causedexposure to many sources of risk. The impact of interest rate and exchange rate changes on banks’ stock returns has been of major interest to bank managers, regulatory authorities, academic communities and investors, since the failure of numerous banks has beenespecially attributed to the adverse impacts of fluctuations in interest rates and exchange rates. The sensitivity of bank stock returns to interest rate and exchange rate changes can be theoretically explained with several models and hypothesis. Initially, with reference to the intertemporal capital asset pricing model (ICAPM) of Merton (1973), the interest rate risk may be included in the model (ICAPM) as one-possible extra market factor, since a change in the interest rate may represent a shift in the investment opportunity set. Therefore, investors require additional compensation for bearing the risk of such changes. Also, the implications of Arbitrage Pricing Theory (APT) can provide evidence of whether interest rate (Sweeney and Warga, 1986) or exchange rate risk are priced factors in the equilibrium price of bank stocks. In equilibrium, interest rate (Yourougou, 1990) and exchange rate sensitivities exert a significant impact on the common stocks of financial institutions,1 including banks.The nominal contracting hypothesis (Kessel, 1956; Bach and Ando, 1957; French et al., 1983) has also been used to explain the interest rate sensitivity of banks, given the composition of their balance sheets (Flannery and James, 1984). This hypothesis suggests that the interest rate sensitivity of a bank’s common stock return depends on the amount of net nominal assets held by the bank. A bank’s holdings of nominal assets and nominal liabilities affect its common stock returns through wealth distribution effects caused by unexpected inflation.2 Since the internationalization process of most financial institutions have not been completed, it is more likely that both interest and exchange rate sensitivity would vary among banks. Therefore, the  nationality and financial operations of the banks will affect the extent to that variation. Maturity mismatch between the assets and liabilities of banks and unexpected change in interest and exchange rates are considered as the key factors that lead to increase the risk exposure of the banks. Additionally, most financial analysts and economists agree that the revenues, costs and profitability of banks are directly influenced by the unexpected changes in interest rates and exchange rates (Saunders and Yourougou, 1990). With the financial market liberalization process, most of the banks generally carry out their operations in foreign countries and are exposed to the interest rate risk because of volatile financial market conditions in recent years.Therefore, interest rate and exchange rate changes could have an adverse effect on the viability of banks because their impacts cannot be eliminated through risk management techniques (Gilkenson and Smith, 1992). Banking institutions can reduce their interest rate and exchange rate risk exposures by engaging in various off-balance sheet activities and implementing effective risk management techniques. However, financial institutions in emerging countries are more vulnerable due to their inadequacy in such instruments and techniques. It is not surprising that these countries are more often faced with serious financial crises. Hence it is worthwhile to investigate the interest rate and exchange rate exposures of banks in emerging market countries as the results can have important implications on financial stability and policy formulation for banking and regulatory communities. Despite the clear importance of an understanding of the impact of interest and exchange rates on the bank stock returns, surprisingly, only a few papers have investigated explicitly the joint interaction of the interest and exchange rates on bank stock returns and volatility in the context of emerging markets. However, the majority of studies on this issue have been concentrated in developed markets. Hence, the objective of this study is to contribute to the related literature by studying the sensitivity of bank stock returns to interest and exchange rates changes using data from a major emerging market. Turkey, which is considered an emerging market, has witnessed significant developments in its banking system since financial crisis of 2001. As is the case in most emerging markets, the high interest rates and exchange rate fluctuations have been characteristics of the Turkish economy for a long time. The large maturity gaps and short positions in foreign exchange on the balance sheets and duration gaps during the crisis resulted in a significant amount of erosion of their capital. Hence, the main objective of this study is to investigate the sensitivity of a sample of Turkish banks’ stock returns to interest rate and exchange rate changes over the period 1999–2009, using both standard OLS method and GARCH model. The contribution of this paper to the related literature is three-fold: first, to the authors’ best knowledge, this is the first study that has conducted an in-depth investigation regarding joint interest rate and exchange rate risks on the Turkish banks’ stock returns. The study is based on daily data rather than monthly data, since daily data provide stronger evidence of the sensitivity of bank stock returns to both interest rate and exchange rate changes. Second, it utilizes two different econometric approaches, the standard OLS and GARCH model, to enhance the analysis. In this way, the comparison of the empirical results dictates the extent to which the empirical results are reliable and also the usefulness of the estimated parameters. Third, the time period examined covers a unique large and recent data set, which is characterized by the inclusion of financial and economic crises in Turkey. The remainder of paper is organized as follows. Section 2 presents the literature review. Section 3 discusses the data. Methodology is presented in Section 4. Section 5 discusses the empirical results. Finally, Section 6 provide conclusions.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

An investigation of the impact of interest rates and exchange rates on bank stock returns and volatility has been of special importance in recent years as a consequence of shifts in monetary policy regimes, free capital flows, financial and technological developments in communications, and trading systems. Therefore, this study examines the simultaneous interest rate, exchange rate and market risk on bank stock return by employing both OLS and GARCH estimation models. However, due to the existence of residual autocorrelation in the data, the GARCH model produces more efficient coefficients than OLS. Application of time-varying risk models also enables us to introduce volatility of interest and exchange rates into the bank stock return volatility generating process. The results of this paper indicate that interest rate and exchange rate changes have a negative and significant impact on the conditional bank stock return. Also, bank stock return sensitivities are found to be stronger for market return than interest rates and exchange rates, implying that market return plays an important role in determining the dynamics of conditional return of bank stocks. The results further indicate that interest rate and exchange rate volatility are found to be a major determinant in the conditional bank stock return volatility. Hence, our evidence suggests that variation in interest and exchange rate risk can explain the observable bank characteristics that are relevant for interested parties who want to manage their risk exposure and oversee changes in exposure. Overall, these findings seem to be robust for an emerging financial market, like in Turkey, which does not provide hedging opportunities in its derivative market for interest and exchange rates risks. The findings of this paper provide important information particularly for investors in revaluing banks’ stocks, for bank managers in building risk management strategies and finally for policy makers in constructing monetary policies. Hence, the findings of this paper have some policy implications. Knowing the nature of the impact of the interest and exchange rates on bank stock returns could provide valuable information for portfolio management purposes both domestically and internationally. The results suggest that investors should follow more closely the monetary policies to take decisions on their investments since interest and exchange rates have predictive powers on bank stock return and volatility. When there are changes in interest and exchange rates, investors should change the composition of their portfolios due to the sudden change in the risk-return trade off. As for the bank managers, they should also follow monetary policies when they build risk management strategies. Finally, policy makers should take the condition of banking system into account when they form monetary policies. This is crucial since the role of banking system in economic growth is significant and monetary policies can help to develop a stable and sound banking system.

 

 

مطالب مرتبط