عنوان انگلیسی مقاله: Ethical reputation and value received: customer perceptions

ترجمه عنوان مقاله: شهرت اخلاقی و ارزش دريافت شده: ادراكات مشتری

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

8500 تومان – خرید ترجمه

 

 

چكيده

هدف: این تحقیق به دنبال بررسی نقش شهرت اخلاقی در تقویت اثرات مثبت ارزش دريافت شده مشتری و رضایت از تأمين كننده و در نهایت وفاداری است.

طراحی / روش شناسی /رویکرد: بررسی پاسخ های به دست آمده از 299 مشتری در مورد دو موسسه مالی بزرگ شیلی به منظور  بررسي روابط میان ادراكات اخلاقی، ارزش مشتری، رضایت و وفاداری، استفاده گرديد.  فرضیه بوسيله يك مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان می دهد که ادراكات(برداشت هاي) اخلاقی در مورد سازمان، اثر ارزش مشتری را  بر رضایت و در نهایت وفاداری مشتري تقويت مي كند.

محدودیتهای تحقیق / كاربردها: این مطالعه ضمن كمك به گسترش ادبیات موجود در اين خصوص،  نشان می دهد که درک اخلاقی از مشتریان می تواند به موسسات مالی در دستیابی به سطوح بالاتری از رضایت و وفاداری مشتريان كمك كند. یافته های تحقيق مبتني بر بررسی پاسخ هاي جمع آوری شده از مشتريان در یک کشور و در یک صنعت است. تعمیم يافته ها، نياز به بررسي و آزمايش بيشتر دارد.

كاربردهاي عملی:  شهرت اخلاقی به موسسات مالی كمك مي كند تا مشتریان خود را حفظ كنند.

اصالت / ارزش: این تحقيق نخستين مطالعه اي است که نشان می دهد ادراكات مشتری در خصوص اخلاقيات شرکت، تقویت كننده تاثیر مثبت ارزش مشتری بر رضایت مشتری است.

کلمات کلیدی: اخلاق، ارزش مشتری، رضایت، وفاداری