ترجمه عنوان مقاله: سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار در حرکت به سمت یک جامعه پایدار تر: ما کجا هستیم و به کجا می خواهیم برویم

عنوان انگلیسی مقاله:

Information systems and sustainable supply chain management towards a more sustainable society: Where we are and where we are going

$$$: 18500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست ترجمه
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیش زمینه مفهومی
 • مدیریت زنجیره تامین پایدار
 • سیستم های اطلاعاتی و پایداری
 • روش تحقیق
 • نتایج
 • تجزیه و تحلیل کتابشناختی
 • ابعاد تحلیل شده
 • زمینه ملی
 • نقطه تمرکز تحقیق
 • روش های تحقیق
 • بخش تحلیل شده
 • مزایای پشتیبانی از سیستم های اطلاعاتی در زنجیره تامین
 • ارتباط شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز
 • مزایای عملکردی
 • بحث ها
 • نتایج
 • سپاسگذاری
 • ضمیمه آ
 • منابع

چکیده مقاله

چکیده

اهداف این پژوهش شناسایی مقالات علمی در زمینه استفاده از سیستم اطلاعاتی برای حمایت از مدیریت زنجیره تامین پایدار و ارائه پیشنهاد برای فرصت های تحقیقاتی آینده است. بنابراین، بررسی گزارشات ساختار یافته نیز انجام شد. بیشتر مطالعات مربوطه در هفت بعد تقسیم بندی و طبقه بندی می شوند: زمینه تحقیق، نقطه تمرکز تحقیق، روش تحقیق، بخش تجزیه و تحلیل شده، مزایای سیستم اطلاعاتی، ارتباط بین سیستم اطلاعاتی (IS) و شیوه های زنجیره تامین سبز  و مزایای عملکرد. نویسندگان اصلی و مقالات در این زمینه خاص نیز مورد شناسایی قرار گرفتند. علاوه بر این، میتوان نتیجه گرفت که سیستم مدیریتی یک ابزار حمایتی مهم در عرصه مدیریت زنجیره تامین پایدار است برای اینکه مزایایی را برای سازمان ها، تامین کننده گان و مشتریان به ارمغان می آورد. علاوه بر این، سیستم مدیریتی تاثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی، مالی و محیطی سازمان می گذارد. هر چند پیشرفت های بیشتری در گزارشات مورد نیاز است. سهم عمده این تحقیق نیز در زمینه ارائه توصیه ها و فراهم کردن فرصت هایی برای  تحقیقات بیشتر است.

کلمات کلیدی: سیستم های اطلاعاتی برای توسعه پایدار، مدیریت زنجیره تامین پایدار، مدیریت زنجیره تامین سبز، توسعه پایدار، سیستم های اطلاعاتی سبز، فناوری اطلاعات پایدار

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه

ادغام کردن جنبه های محیطی به تصمیمات عملیاتی و استراتژیک سازمانی یک واقعیتی است که نه تنها بر تصمیمات اتخاذ شده در سازمان تاثیر می گذارد بلکه بر مشتریان و عرضه کنندگان نیز تاثیر گذار است (سارکیس 2003). مسئله مهم نگرانی های رو به رشد مسائل مربوط به همگرایی زنجیره تامین و پایداری است (سیورینگ و مولر 2008، سریواستاوا 2007، ژو و سارکیس 2004). به دنبال اعمال شیوه های محیطی و پایدار شرکت در زنجیره تامین، سازمان ها در یافته اند که باید تعامل بیشتری با اطلاعات کسب شده از شرکای شان داشته باشند.

مطالب مرتبط