عنوان انگلیسی مقاله:

Intellectual Capital: An Evolutionary Change in Management Accounting Practices

ترجمه عنوان مقاله: سرمایه فکری: تغییری تکاملی در راهکارهای حسابداری مدیریت

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2004

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 24 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مروری بر ادبیات تحقیق
 • سرمایه فکری
 • سنجش عملکرد
 • بودجه بندی
 • ارزیابی سرمایه گذاری سرمایه
 • مدیریت ریسک و عملکرد
 • روش تحقیق
 • یافته ها و مذاکره
 • عکلکرد مالی و دیگر سنجش های عملکرد
 • بودجه بندی و بودجه بندی سرمایه ای
 • عملکرد واحد
 • پیوستگی با تاکید بر عوامل
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

از آن به طور وسیع به عنوان سرمایه فکری یاد می شود. بنابراین تخصص، تجربه، روابط خوب با میزان استفاده از تکنولوژی منابعی در این علم هستند که به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت ها محسوب می شوند,در حالیکه به عنوان یک ارزش رشد کرده و در ادبیات شرکت ها مورد توجه قرار گیرد. سنجش و گزارش دهی که سرمایه فکری برای اهداف خارجی بدست می دهد، میتواند فاصله کمی با آنچه درحسابداری مدیریت به آن اشاره شد دارد، داشته باشد.

این تحقیق در واقع تاثیر سرمایه فکری را بر جریان حسابداری مدیریت شرکت هایی که درجه و فرمی از سرمایه فکری را به نحوی دارا هستند، می آزماید. شرکت هایی که ما مورد بررسی قرار می دهیم شرکت هایی هستند که سرمایه گذاری زیادی بر روی این موضوع کرده اند و اینکه آیا مایلند بر سنجش های غیر مالی تاکید بیشتری کنند و یک سبک که مربوط به حسابداری نباشد را بپذیرند و بیشتر بر روی استراتژی تمرکز کنند و به امور مالی و جریانهای مالی کمتر بپردازند به عنوان نمونه شرکت هایی را که توانایی بهتری در خنگام مواجهه با امور غیر قابل پیش بینی اقتصادی و تغییرات بازار به جهت دستیابی به سطوح بالای عملکرد دارند، بررسی کردیم.

بعضی نتایج اولیه ارائه شده انقلابی را در حسابداری مدیریت شرکت هایی ایجاد کرد که سرمایه گذاری زیادی را در بخش سرمایه معنوی انجام دادند. آنها شامل: سنجش عملکرد و استفاده از سنجش های مالی و غیر مالی و تاکید بر برنامه ریزی و کنترل، و نوع بودجه بندی، استراتژی ارزیابی سرمایه گذاری ها، مدیریت ریسک و انتظارات عملکرد بودند. این یافته ها جهت پی گیری بیشتر از طریق مصاحبه با مدیران عالی شرکت هایی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند مورد بحث قرار گرفت.

ابتدا گزارشات این تحقیق از طریق مصاحبه با مدیران عالی حسابداری و غیر حسابداری در بیش از 100 شرکت بزرگ که سطوح بالا و پایین سرمایه فکری را درار بودند، بررسی شد. این مطالعه هم در نقش اطلاعات حسابداری مدیریت و هم در نقش حسابداری مدیریت پی گیری شد.

واژه های کلیدی: سرمایه فکری، دانش حسابداری مدیریت، سنجش عملکرد مالی و غیر مالی، بودجه بندی، ارزیابی سرمایه گذاری سرمایه استراتژیک، مدیریت ریسک

ترجمه مقدمه مقاله

دانش و اطلاعات امروزه بهترین ابزار علم اقتصاد هستند، جایی که علم اقتصاد متهورانه عمل می کند، فزونی استفاده از اطلاعات علمی و تکنولوژی به چشم می خورد. شرکت های دانش محور نسبت بزرگی از سرمایه شان را در دارایی نامحسوس خود دارندو این برای امور مالی و هم برای حسابداری مدیریت شرکت هایی که به طور سنتی و به قدر کافی سرمایه و عملکرد نا محسوسشان را در وضعیتهای مختلف مالی منعکس نکردند، یک چالش واقعی بشمار می رود.

به هر حال دارایی نامحسوس و سرمایه معنوی شناخته شده بعنوان کلیدهایی برای بدست آوردن مزیت رقابتی برای شرکت های دانشی و اطلاعاتی می باشند. دارایی های اطلاعاتی در قرن 21 پایه و اساس موفقیت ها هستند ویگ در سال 199 اینگونه استدلال می کند که اطلاعات و سرمایه های فکری، پایه و اساس ایفای نقش های متهورانه مدرن محسوب می شود. تعداد زیادی سازمان های بزرگ به عنوان مثال بیمه اسکاندیا و ارنست و یانگ، موفقیت هایی در عرصه مدیریت اطلاعات و سرمایه فکری بدست آوردند.

لکین و پروساک در سال 1994 سرمایه فکری را اینچنین تعریف می کنند: “اطلاعات مفید بسته بندی شده”. سالیوان در سال 2000 اشاره می کند که سرمایه فکری اساسا از اطلاعات و دانستنی ها، ایده ها و نوآوری ها تشکیل شده.

سرمایه انسانی و دارایی های فکری دو ترکیب اصلی سرمایه فکری محسوب می شود. تفاوت آشکار میان این دو فرم و شکل مربوط است به مالکیت یعنی سرمایه انسانی را شرکت ها نمی توانند مالک شوند. به هر حال شرکت ها می توانند نو آوری های ایجاد شده را از طریق سرمایه انسانی به سمت دارایی های مالی که حقیقتا مالک آنها هستند، تبدیل کنند. عمدتا ادبیات سرمایه فکری در حسابداری با گزارش دهی بیرونی مرتبط است. روسلند و فینچام در سال 2001 مشاهده کردند که ادبیات آکادمیک خیلی کمی برای حسابداری به روش سرمایه فکری وجود دارد. حال انکه ادبیات مربوط به وکالت یا پزشکی یک ادبیات تکراری است. این مقاله سرمایه فکری را با حسابداری مدیریت استراتژیک در هم می آمیزد. ودر جستجوی این موضوع است که که اگر چنین می باشد، چگونه شرکت هایی با سطوح بالایی از سرمایه فکری مجبور شدند تا بیشتر به این موضوع و حسابداری مدیریت بپردازند و توجه خود را معطوف ترویج حسابداری و ترفیع سرمایه فکری کنند. مقالات بسیار کمی در خصوص این موضوع در ارتباط با گزارشات داخلی و عملیات حسابداری مدیریت وجود دارد. این مقاله تاثیر سرمایه فکری را بر جریان حسابداری مدیریت شرکت هایی که به نحوی درجه و فرمی از این مطلب را دارا هستند می آزماید. مقدمتا به این موضوع می پردازیم که آیا شرکت های که سرمایه هنگفتی در بخش سرمایه فکری کرده اند بیشتر مایلند بر روی استراتژی تمر کز کنند و کمتر به امور مالی بپردازند. همچنین ما شرکت هایی را مورد بررسی قرار دادیم که توانایی بهتری در زمینه مواجهه با امور غیر قابل پیش بینی در اقتصاد و تغییرات بازار جهت دستیابی به بالا ترین سطوح عملکرد داشتند. این مقاله در بخش بعدی ادبیات مناسب و مربوط به سرمایه فکری یا معنوی را بررسی می کند و بعد از آن روش تحقیق و داده های قبل از تجزیه و تحلیل را مورد بررسی قرار می دهیم.

چکیده انگلیسی مقاله

It is widely recognised that intellectual capital (IC) – whether in the form of knowledge, experience, professional skill, good relationships, or technological capacity – is a major source of corporate competitive advantage. Whilst the literature places considerable growing attention on the valuation, measurement and reporting of IC for external reporting purposes, far less attention has been given to the implications for  managerial accounting.
This paper examines whether the degree and form of IC possessed within firms influences management accounting practice. We explore whether firms investing heavily in IC are more likely to emphasize non-financial measures and adopt a non-accounting style, focusing more on the strategic, and less on the financial, issues. We also examine whether such firms are better able to respond to unanticipated economic and market changes and achieve higher performance levels. The paper reports the preliminary results of a study conducted through survey and interviews with both accounting and non-accounting executives in over 100 large companies covering both high and low levels of IC. The study explored both the role of management accounting information and that of the management accountant.
Preliminary results suggest some evolution in management accounting practices for firms investing heavily in IC. This is observed in performance measurement and use of financial and non-financial measures, emphasis on planning and control, budgetary style, strategic appraisal of investments, risk management, and performance expectation. These findings are discussed and further explored through findings from interviews with finance managers in some of the firms analysed.
 
Keywords: Intellectual Capital; Knowledge; Management Accounting; Financial and Nonfinancial Performance Measurement; Budgeting; Strategic Capital Investment Appraisal; Risk Management

مقدمه انگلیسی مقاله

Knowledge and information are prime commodities in today’s ‘knowledge-economy’ where economic enterprises are increasingly knowledge-based and technological driven. Knowledge firms have a large proportion of their investment in intangible assets and this poses a real challenge both for financial and managerial accounting that traditionally have not adequately reflected the investment and performance of intangibles in financial statements.
Increasingly, however, it is being recognised that intangible assets and intellectual capital are the keys to attaining competitive advantage for the knowledge firms (Segelod, 1998). Knowledgebased assets are the foundation for success in the 21st century. Wiig (1997) argues that knowledge and intellectual capital (IC) play a fundamental role within modern enterprises. Many leading organisations, such as Skandia Insurance and Ernst &Young, have successfully managed knowledge and intellectual capital.
Klein and Prusak (1994) define IC as “packaged useful knowledge”. Sullivan (2000) suggests that IC basically constitutes knowledge, lore, ideas and innovations. Two major components of IC are human capital and intellectual assets. A clear distinction between these two forms relates to ownership – human capital cannot be owned by companies. However, firms can transform innovations produced through human capital into intellectual assets to which they have rights of ownership.
The IC literature in accounting mainly addresses external reporting (e.g. Bukh et al., 2001; Guthrie, 2000; and Mouritsen et al., 2001). Roslender and Fincham (2001) observe that there is very little academic literature on accounting for IC, while the practitioner oriented literature has become
repetitive. This paper links IC with strategic management accounting (SMA). It explores whether, and if so, how firms with high levels of IC have developed their management accounting practices to address the issues that accounting for IC promotes. There are very few articles written on IC in relation to internal reporting and management accounting practices.
This paper examines whether the degree and form of IC possessed within firms influences management accounting practice. We offer preliminary findings on whether firms investing heavily in IC are more likely to emphasize nonfinancial measures and adopt a non-accounting style, focusing more on the strategic, and less on the financial, issues. We also examine whether such firms are better able to respond to unanticipated economic and market changes and achieve higher performance levels. The next section of this paper examines the relevant literature. We then describe the research method and data before analysing and discussing results.

 

 

مطالب مرتبط