عنوان انگلیسی مقاله:

Creativity cognitive style, conflict, and career success for creative entrepreneurs

ترجمه عنوان مقاله:  سبک شناختی خلاقیت و تعارض و موفقیت شغلی برای کارآفرینان خلاق

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 5 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 18 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

پرسشنامه: دریافت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

ترجمه چکیده مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • نظریه و فرضیه
 • سبک شناختی خلاقیت
 • سبک میریت تعارض
 • سبک شناختی خلاقیت و سبک اداره‌ی تعارض
 • موفقیت کارآفرینان
 • سبک اداره‌ی تعارض و موفقیت کارآفرینان
 • روش‌ها
 • تنظیم پژوهش و مشارکت‌کنندگان
 • شاخص‌های متغیر
 • سبک شناختی خلاقیت
 • سبک اداره‌ی تعارض
 • موفیت کارآفرینان
 • پایایی  و روایی
 • تحلیل
 • نتایج
 • آماره‌های توصیفی و همبستگی ها
 • مدل اندازه گیری
 • مدل ساختاری
 • جدول 1: نتایج تحلیل عاملی تاییدی
 • نتیجه‌گیری
 • محدودیت‌ها و تحقیقات آینده
 • جدول 2- آماره‌های توصیفی و همبستگی‌ها
 • جدول 3- خلاصه‌ی شاخص‌های سازگاری مدل
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله سبک شناختی خلاقیت و تعارض و موفقیت شغلی برای کارآفرینان خلاق

سبک شناختی خلاقیت به تفاوت افراد در ادراک، رفتار، حل مسأله، تصمیم‌گیری و برقراری ارتباط با یکدیگر اشاره دارد، در حالی که سبک اداره‌ی تعارض بیانگر رفتار افراد در پاسخ به تعارض‌ های بین‌ شخصی است. مدیریت تعارض رهبران تأثیرات قابل توجهی بر روی خروجی‌ های گروهی دارد، هر چند تحقیقات کمی در خصوص بررسی روابط بین سبک شناختی خلاقیت کارآفرینان، سبک اداره‌ی تعارض و موفقیت شغلی در بخش‌های صنعتی خلاق انجام شده است.

به منظور آزمون فرضیه‌ی مرتبط با یک نمونه‌ متشکل از 251 کارآفرین خلاق در تایوان از مدل‌سازی معادله‌ی ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که سبک شناختی کارآفرینان خلاق با وساطت سبک اداره‌ی تعارض بر روی موفیت شغلی اثرگذار است. بر اساس نظریه‌های روانشناسی شناختی و مدیریت تعارض، در این مقاله حلقه‌های گمشده‌ی بین شناخت کارآفرینی و اداره‌ی تعارض در حوزه‌ی کارآفرینی را مشخص خواهیم کرد.

کلید واژه ها: سبک شناختی، درگیری به سبک دست زدن به، کارآفرین خلاق، موفقیت شغلی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط