عنوان انگلیسی مقاله: Logistics Cost Structure for Mangosteen Farmers in Thailand

ترجمه عنوان مقاله: ساختار هزینه لجستیک برای کشاورزان منگوستین در تایلند

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور ادبیات
 • متدولوژی
 • جدول 1. فعالیت ها در هر نوع هزینه لجستیک برای کشاورزان
 • نتایج
 • زنجیره تأمین منگوستین
 • شکل 1. زنجیره تأمین منگوستین
 • تحلیل هزینه لجستیک
 • شکل 2. ساختار هزینه لجستیک کشاورزان که بر اساس فعالیت دسته بندی شده است
 • جدول 2. میانگین و واریانس هزینه لجستیک و ساختار آن بر اساس فعالیت های منگوستین
 • جدول 3. هزینه لجستیک و فاصله ساختار آن بر اساس فعالیت های کشاورزان مگنوستین
 • جدول 4. دسته های مزراع بر اساس تعداد نهال ها
 • جدول 5. نسبت هزینه لجستیک کشاورزان بر اساس فعالیت های لجستیک و اندازه مزارع
 • بحث
 • نتیجه گیری
 • کپی رایت
 • تقدیر و تشکر
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

منگوستین یکی از محصولات صادراتی اصلی تایلند است که منافع اقتصادی برای کشاورزان به همراه می آورد. اهداف این مقاله عبارتند از مطالعه زنجیره تأمین منگوستین در شرق تایلند و تحلیل ساختار هزینه لجستیک برای کشاورزان منگوستین. نتایج نشان می دهد که بیشترین هزینه لجستیک شامل مدیریت مواد نظیر پس از برداشت، درجه بندی و جابجایی وپس از آن به ترتیب، حمل و نقل، خرید، ارتباط با مشتری و موجودی است. علاوه بر این، ما دریافتیم که ساختار هزینه لجستیک بر اساس اندازه مزارع متفاوت است؛ همچنین تولید منگوستین با افزایش اندازه مزرعه افزایش می یابد. برای کاهش هزینه لجستیک و افزایش کارایی عملیات لجستیک، کشاورزان منگوستین باید فعالیت های بدون ارزش افزوده را کاهش دهند و استفاده از منابع را در طول تولید، برداشت، پس از برداشت، درجه بندی، بسته بندی، ذخیره سازی و تحویل افزایش دهند. علاوه بر این، یکپارچگی کشاورزان و همکاری میان کشاورزان و جمع آوری کننده ها باید مورد تشویق واقع شود.

واژگان کلیدی: مهندسی لجستیک، هزینه، منگوستین، زنجیره تأمین

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

منگوستین یکی از محصولات تازه اصلی صادراتی تایلند به بسیاری از کشورها نظیر چین، تایوان، ژاپن و غیره است. در حال حاضر، مشکل نابرابری عرضه و تقاضا وجود دارد. این نشان می دهد که محدودیتی در لجستیک و زنجیره تأمین منگوستین در تایلند وجود دارد. تولید منگوستین، فصلی و ظریفاست؛ در هر منطقه، منگوستین های تازه را هر سال می توان فقط برای چند ماه بازاریابی کرد. خوشبختانه، منگوستین در دو بخش از تایلند پرورش می یابد، جنوب و شرق. بنابراین، آن ها را می توان در طول دوره زمانی طولانی تری توزیع کرد زیرا منگوستین های شرق پیش از منگوستین های جنوب برداشت می شود.

مدیریت لجستیک، به دلیل فاسدشوندگی و ظرافت منگوستین ها دشوار است. ذینفعان در زنجیرهتأمین باید در طول برداشت، درجه بندی، جابجایی و حمل ونقل به مصرف کننده مراقب باشند. این مراقبت، هزینه لجستیک را برای ذینفعان افزایش می دهد. اگر ذینفعان بالادستی منگوستین را به طور مناسب مدیریتکنند اما ذینفعان پایین دستی این کار را انجام ندهند، آنگاه پیش از تحویل به مشتری، کیفیت به سرعت افت خواهد کرد. مشکل دیگر، آن است که قیمت منگوستین به دلیل عوامل مختلف نظیر عرضه، تقاضا، فصل فروش، کیفیت و غیره در نوسان است. قیمت منگوستین درجه یک می تواند تا 10 برابر قیمت منگوستین درجات پایین تر باشد. این اختلاف قیمت کشاورزان را تشویق می کند تا محصولات درجه یک تولید کنند. با این وجود تولید آن ها بسیار دشوار است به دلایلی از جمله متغیرهای آب و هوایی، بیماری، حشرات، کمبود کارگر، سرمایه گذاری ناکافی و فناوری نامناسب برداشت. در طول برداشت و پس از برداشت نیز ضایعات وجود دارد. کنترل عواملی نظیر آب و هوا، بیماری و حشرات دشوار است. بنابراین، در حال حاضر تمرکز بر روی بهبودهایی است که می توان در مدیریت لجستیک انجام داد (نظیر کاهش ضایعات) که منافع بیشتری برای ذینفعان، خصوصاً کشاورزان فراهم می آورد.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

ذینفعان متعددی در زنجیره تأمین منگوستین مشارکت دارند: تأمین کنندگان، کشاورزان، جمع آوری کننده ها، تاجران، تولیدکنندگان، صادر کنندگان و مصرف کنندگان. ما هزینه لجستیک مربوط به کشاورزان را برای تحلیل ساختار هزینه و پایش کارایی عملکرد زنجیره تأمین بررسی کردیم. با این وجود، هزینه لجستیک از فردی به فرد دیگر و نیز بر اساس اندازه مزارع، متفاوت است. تولید منگوستین بر اساس اندازه مزرعه افزایش می یابد.نسبت هزینه لجستیک برای نشان دادن فعالیت های اصلی کشاورزان محاسبه شده است. در واقع، در حدود دو سوم هزینه لجستیک کشاورزان، هزینه مدیریت مواد است؛ بنابراین کشاورزان می توانند با افزایش کارایی مدیریت مواد، هزینه ها را کاهش دهند. برای کاهش ضایعات از فعالیت های لجستیک، فناوری های پیشرفته برداشت و پس از برداشت باید به کشاورزان منتقل شود. ضایعات به وجود آمده در طول حمل و نقل را می توان با استفاده از محفظه های مناسب کاهش داد. در حال حاضر، به دلیل افزایش هزینه های مواد اولیه (نظیر کودها و حشره کش ها) مجموع هزینه ها برای کشاورزان بالاتر از هزینه لجستیک است در حالی که قیمت منگوستین در نوسان است. کشاورزان می توانند برای افزایش بهره وری، هزینه ها را با استفاده از کودها و حشره کش های طبیعی نیز کاهش دهند. پژوهش های آتی می توانند سایر عوامل موثر بر تولید نظیر روش های کشاورزی اختصاصی و طبیعی را شناسایی کنند.

چکیده انگلیسی مقاله

Mangosteen is a major Thai export produce which brings economic benefits to farmers. The objectives of this paper are to study the mangosteen supply chain in eastern Thailand and analyze the logistics cost structure for mangosteen farmers. The results show that the highest logistics cost consists of material handling such as post-harvest, grading, and handling, followed by transportation, procurement, customer communications, and inventory, respectively. In addition, we found that the logistics cost structure varies by the size of farms; also, the yield of mangosteens increases as the size of the farm increases. To reduce the logistics cost and increase the efficiency of logistics operations, mangosteen farmers should reduce non value-added activities and increase the utilization of resources during production, harvest, postharvest, grading, packing, storage and delivery. In addition, the integration of farmers and collaboration among farmers and collectors should be encouraged.

Keywords: Logistics engineering; Cost, Mangosteen, Supply chain

مقدمه انگلیسی مقاله

Mangosteens are one of the major fresh produce products exported from Thailand to many countries such as China, Taiwan, Japan, etc. At present, there is a problem with inequality of supply and demand. This indicates that

there is a limitation in the logistics and supply chain of mangosteens in Thailand. Mangosteen production is seasonal and fragile; in each region, fresh mangosteens can be marketed for only for a few months each year. Fortunately, mangosteens are grown in two parts of Thailand, the south and the east. Hence, they can be distributed over a longer period of time, because mangosteens from the east are harvested before those from the south. The logistics management is difficult because of the perishability and fragility of mangosteens. The stakeholders in the supply chain must be careful during the harvesting, grading, handling, and transporting to consumers. This increases the logistics cost to the stakeholders. If the upstream stakeholders handle mangosteens properly but the downstream ones do not, then the quality will deteriorate quickly before delivery to consumers. Another problem is that the price of mangosteens fluctuates due to several factors such as supply, demand, selling season, quality, etc. The price of premium-grade mangosteens can be up to ten times that of the lower grade. This encourages farmers to produce the premium grade. However they are very difficult to produce, for reasons which include climate variables, disease, insects, labor shortage, insufficient funding, and inadequate harvesting technology. There is wastage during harvest and postharvest as well. Factors such as climate, disease and insects are difficult to control. Hence …

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

There are many stakeholders involved in the mangosteen supply chain: suppliers, farmers, collectors, traders, manufacturers, exporters and consumers. We have studied the logistics cost for farmers to analyze the cost structure and monitor the efficiency of supply chain performance. However, logistics cost varies from person to person, as well as by the size of farms. The yield of mangosteens increases along with the size of the farm. The proportion of logistics cost has been computed to present the major activities of farmers. In fact, about two-thirds of farmers logistics cost is material handling cost; hence farmers can reduce costs by increasing the efficiency of material handling. To reduce waste from logistics activities, advances in harvest and postharvest technology should be communicated to farmers. Losses occurring during transportation could be reduced by using appropriate containers. Currently, the total costs for farmers are much higher than the logistics cost due to the increasing costs of raw materials, such as fertilizers and insecticides, while the price of mangosteens is varied. Farmers could also reduce costs by using organic fertilizers and insecticides to increase productivity. Future research could identify other factors that influence yield, such as dedicated and organic farming methods.

 

 

مطالب مرتبط