عنوان انگلیسی مقاله:

Organizational structure and specialized marketing capabilities in SMEs

ترجمه عنوان مقاله: ساختار سازمانی و قابلیت های بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

8500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • چارچوب نظری
 • ساختار میان عملکردی
 • قابلیت های استراتژیک بازاریابی
 • روابط میان سازمانی
 • روش تحقیق
 • جمع آوری داده
 • مقیاس
 • اندازه گیری پایائی و روائی
 • نتایج آزمون فرضیات
 • جدول 1: کل تاثیرات اصلی و تاثیرات تعاملات
 • جدول 2: تحلیل گروه های فرعی
 • ضمیمه 1
 • ضمیمه 2
 • ضمیمه 3
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

هدف: این مقاله به دنبال توسعه و آزمایش مدلی مفهومی از طراحی ساختار سازمانی است که دربرگیرنده  برخی عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی استراتژی می باشد. این تحقیق همچنین بر آن است مفهوم میان عملکردی را در فرآیندهای توسعه محصول جدید (NPD) و تصمیم گیری های بازاریابی از طریق اندازه گیری پراکندگی این فعالیت ها در زمینه های کاربردی در نظر بگیرد.
طرح/روش شناسی/رویکرد: این تحقیق در 424 شرکت سازنده مبلمان کوچک و متوسط انجام گرفت. در کل، 8 فرضیه پیشنهاد و از طریق مدلسازی معادلات ساختاری آزمایش شد.
یافته ها: مهمترین یافته این مطالعه، این بود که روابط میان سازمانی و فرآیند های میان عملکردی به مطالعه طراحی ساختار سازمانی وابسته است. چنین نتیجه گیری شد که فرآیند توسعه محصول جدید و تصمیمات بازاریابی، تاثیر مثبتی را بر قابلیت های معماری بازاریابی اعمال می کنند.نتایج نشان داد که پراکندگی فرآیندهای NPD و تصمیمات بازاریابی، توسعه قابلیت های بازاریابی را تنها در شرکت هائی که روابط میان سازمانی دارند، تحت تاثیر قرار می دهند. علاوه بر این، به این نتیجه رسیدیم که طراحی میان سازمانی اثر ارتباط بین پراکندگی تصمیمات بازاریابی و فرآیند NPD بر قابلیت­های تخصصی را تحت تاثیر قرار نمی ­دهد.
محدودیت ها/ کاربردهای تحقیق: این مطالعه بر پژوهشی در شرکت­ های مبلمان سازی کوچک و متوسط برزیلی تاکید دارد و احتمال می رود در فرآیند جمع آوری داده دارای  تعصب منبع واحد باشد.
کاربردهای عملی: یافته ها، بینش­ هایی را برای روش­های ادغام(یکپارچه سازی) ساختار­ها ارائه می­دهند. مشاهده شد که یکپارچگی بیشتر حوزه­های بازاریابی با پراکندگی فرآیند NPD در ارتباط است. از آنجائی که پراکندگی در NPD یک راهکار انتشاری است، چنین نتیجه گیری می شود که پراکندگی بیشتر فعالیت­های بازاریابی بر توسعه محصول موثر است.
اصالت/ارزش: یافته­ های تحقیق تاثیر طراحی سازمانی بر توسعه قابلیت­های برنامه­ریزی و پیاده سازی استراتژی­ های بازاریابی را تایید می کند.
واژگان کلیدی: ساختارهای سازمانی، قابلیت های بازاریابی، میان عملکردی، میان سازمانی، سازمان های کوچک و متوسط، برزیل
نوع تحقیق: پژوهشی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

درک فرآیندهای پیاده سازی استراتژیک، یکی از اصلی ترین چالش های دانشگاهی و تخصصی محسوب می شود. در تحلیل مولفه های پیاده سازی، ساختار سازمان ها به عنوان عنصر بنیادی در استراتژی موفق، پدیدار می شود. مطالعات بر ارتباط بین طراحی ساختار سازمانی و تاثیرش بر استراتژی در ادبیات استراتژی و بازاریابی آورده شده است. در مقابل، این مطالعه ارتباط بین خصوصیات یک طرح سازمانی منعطف تر،که فرآیندهای میان عملکردی و ارتباطات میان سازمانی را شامل می شود،و تاثیرش بر توسعه قابلیت های استراتژیک بازاریابی را برررسی می کند.
اگرچه تحلیل ساختار سازمانی همواره نقطه عطف اولیه تحقیق در مطالعات استراتژی بوده، بعد از 1980 با فرآیند پیاده سازی طبقه بندی شده است. مطالعات با تکیه بر این نقطه عطف، ابعادی چون تمرکز، رسمیت، شاخص های تخصص را با اجرای استراتژی،که ساختار پایه ای در تحلیل ساختار سازمانی ، شکل فرآیند سازمان، و توسعه منابع و قابلیت های استراتژیک می باشد، سازگار می سازد.
فرضیات مدل را با سه رویکرد بررسی کردیم. برای روابط مستقیم مدل از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده کردیم. علاوه بر این مقایسه مدل ها ی سازمان های با طراحی باز که با وجود روابط بین سازمانی تشریح شد، و سازمان های با طراحی بسته از طریق تحلیل زیرگروه ها صورت گرفت. زیر گروه ها با حضور(تعداد:184) یا عدم حضور (تعداد:240) دیگر سازمان ها شرکت کننده در فعالیت های NDPو تصمیمات بازاریابی تعریف شدند.
ارتباط بین پراکندگی تصمیمات بازاریابی و فرآیند NDP (فرضیه 1) تائید شد. تاثیر معنادار پراکندگی تصمیمات بازاریابی بر پراکندگی فرآیند NDP یافت شد.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

فرضیات مدل را با سه رویکرد بررسی کردیم. برای روابط مستقیم مدل از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده کردیم. علاوه بر این مقایسه مدل ها ی سازمان های با طراحی باز که با وجود روابط بین سازمانی تشریح شد، و سازمان های با طراحی بسته از طریق تحلیل زیرگروه ها صورت گرفت. زیر گروه ها با حضور(تعداد:184) یا عدم حضور (تعداد:240) دیگر سازمان ها شرکت کننده در فعالیت های NDPو تصمیمات بازاریابی تعریف شدند.

ارتباط بین پراکندگی تصمیمات بازاریابی و فرآیند NDP (فرضیه 1) تائید شد. تاثیر معنادار پراکندگی تصمیمات بازاریابی بر پراکندگی فرآیند NDP یافت شد.

چکیده انگلیسی مقاله

Purpose: This paper aims to develop and test a conceptual model of organizational structure design that incorporates some factors influencing strategy implementation. The research also aims to consider inter-functionality in new product development (NPD) processes and marketing decisions, measured from the dispersion of these activities among functional areas.
Design/methodology/approach: The research was conducted across 424 small and medium-sized furniture manufacturing companies. In total, eight hypotheses were proposed and tested using structural equation modeling.
Findings:  Most important among the study’s findings was that inter-firm relationships and inter-functional processes are relevant for the study of organizational structure design. It was found that the dispersion of the new product development process and of marketing decisions exert a
positive influence on architectural marketing capabilities. The results showed that the dispersion of NPD processes and marketing decisions influence the development of marketing capabilities only in those companies with inter-firm relationships. The paper also found that inter-firm design did not affect the impact of the relationship between the dispersion of marketing decisions and NPD process on specialized capabilities.
Research limitations/implications: The study focuses research on Brazilian small to medium-sized furniture enterprises and could have single-source bias in its data collection process.
Practical implications: The findings provide insights into ways of integrating structures. It is observed that a higher integration of areas in marketing decisions is related to the dispersion of the NPD process. Given that dispersion in NPD is a disseminated practice, it is found that higher dispersion in marketing activities has an impact on product development.
Originality/value: The paper’s findings confirm the influence of organizational design on the development of planning capabilities and on the implementation of marketing strategies. Keywords Organizational structures, Marketing capabilities, Inter-functional, Inter-firm, Small to medium-sized enterprises, Brazil
Paper type: Research paper

مقدمه انگلیسی مقاله

Understanding the processes of strategic implementation is one of the main academic and professional challenges in business (Hrebiniak, 2005). On analyzing implementation components, the structure of the organizations emerges as a fundamental element in successful strategy (Olson et al., 2005). Studies on the relationship between organizational structure design and its impact on strategy often appear in the literature of strategy (e.g. Nutt, 1983; Skivington and Daft, 1991; Hrebiniak, 2006; Anand and Daft, 2007) and marketing (e.g. Gupta et al., 1986; Ruekert and Walker, 1987a, b; Achrol, 1997; Day, 1994; Montgomery and Webster, 1997, Hughes and Morgan, 2007). In contrast, this study discusses the relationship between the characteristics of a more flexible organizational design, involving inter-functionality of processes and inter-firm relationships, and their influence on the development of strategic marketing capabilities.
Though the analysis of organizational structure has always been a primary focus of research in studies of strategy, it became classified with the implementation process only after 1980. Studies with this focus align aspects like centralization, formalization, and specialization indicators with the execution of strategy, which is a basic construct in the analysis of organizational structure, the form of process organization, and in the development of resources and strategic capabilities.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

Our study is an attempt to present a comprehensive picture of the configuration of organizational design and its implications for strategy. Other studies have treated individual elements of organizational design such as inter-functionality of processes, interfirm relationships, and strategic capabilities (Ruekert and Walker, 1987a, b; Achrol, 1997; Das and Teng, 2000; Vorhies and Morgan, 2003). Some authors have addressed the importance of the structural vision of the organization (Noble, 1999; Workman et al., 1998; Skivington and Daft, 1991) and relationships established between the companies to access higher capabilities (Achrol and Kotler, 1999; Webster, 1997; Day, 1997) on conceptual articles. Our findings, which identify concrete relationships between organizational design and strategy, bridge an evident gap in existing analyses.
Not least, our findings also confirm previous propositions about the influence of organizational design on the development of capabilities of planning and the implementation of marketing (Ruekert et al., 1985; Ruekert and Walker, 1987a, b; Webster, 1997; Piercy, 1998; Noble, 1999, among others).We conclude that organizations should reconsider processes that integrate their structures in order to exploit opportunities in the creation of superior value (Webster, 1997; Srivastava et al., 1999).
So far, the potentially rich application of Homburg et al.’s (1999) dispersion construct in the analysis of the role of functional structures in decision and operational processes has remained largely untapped. The analysis of relationships between functional areas has consequently received scant attention in the literature of the field. Our study has adapted and expanded the dispersion construct in an attempt to assess the inter-functionality of processes and the relationship of the integration range of areas with other elements.
The analysis of the different relationships of the dispersion of NPD and marketing decisions constructs also reveals new points of consideration in the study of implementation. Our conclusion that the dispersion of marketing decisions precedes marketing capabilities corroborates theoretical propositions by Day (1997) and Piercy (1998) that associate the ability to perform processes of higher complexity with more flexible or hybrid structures. Detailed observation of this relationship reveals that the influence takes place not in specialized capabilities but in architectural capabilities. This finding contributes to the understanding that elements associated with a higher dispersion of marketing provide better capacities for the analysis, planning, and implementation of marketing. The elements would be information sharing, integration of processes and resources, and inter-dependence between activities and shared decision process (Ruekert and Walker, 1987a). The identification of non-significant relationships with respect to specialized capabilities also serves to further enhance existing understandings of the influence of higher inter-functional integration. Here, we call attention to the influence of the dispersion of marketing decisions on the dispersion of NPD process. We observed that a higher integration of the areas in marketing decisions was related to the dispersion of the NPD process. It is commonly understood that the dispersion in NPD is a disseminated practice. We found that increased dispersion in marketing activities impacts product development. We argue that our results reflect what Webster (1997) classifies as flexible structures, companies that share activities and knowledge.
Among our surprise findings was the negative influence of the dispersion of NPD on architectural marketing capabilities, a relationship our study did not originally propose. We suggest that this finding might be credited to the multi-functionalism of the process (Workman, 1993), or perhaps to a decline in marketing influence that begins to take place as other areas gain importance. We hope that future studies will propose better answers to understand the limits of inter-functional processes.
Some methodological limitations must be addressed. We focused our research on the Brazilian furniture SMEs. Therefore, our findings are bounded by the cultural and industrial context. Each of the 424 cases corresponds to one company, where the person identified as being responsible for new product development was interviewed.
In this situation we could have single source bias in our data collection process. Finally, we think that future research can be conducted in some different directions. Considering the academic and managerial interest in the deeper understanding of inter-firm cooperative processes (i.e. open innovation) and its gap in the marketing field, further research efforts could investigate the antecedents of the propensity to establish relationships with other firms in marketing and new product development processes. Moreover, we find little literature approaching more innovative capabilities, processes and/or structures that enable firms to innovate consistently; therefore, we suggest that further research provide contributions to understand: how innovative firms structure their marketing areas; what kind of capabilities are required in this companies; and how marketing processes are connected to other areas like R&D, design, engineering, and external structures. In addition, we consider that the marketing literature should be focused on the day-by-day activities, rather than just on strategic processes; therefore, future studies could analyze how the daily processes and constraints influence the relationship between organizational structure and marketing capabilities.