عنوان انگلیسی مقاله: Non verbal behaviour in nurse elderly patient communication

ترجمه عنوان مقاله: رفتار غیر کلامی در ارتباطات میان پرستار و بیمار مسن

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 1999

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 26 صفحه

منبع: Journal of Advanced Nursing

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

8500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

رفتار غیر کلامی در ارتباطات میان پرستار و بیمار مسن
این مطالعه به بررسی ارتباطات غیر کلامی میان پرستارو بیمار مسن در دو حالت مراقبتی مختلف مراقبت خانگی و خانه سالمندان می پردازد. در یک نمونه از 181 برخورد پرستاری 47 پرستار مطالعه ای از ارتباط پرستار و بیمار انجام گرفت. و شش رفتارها غیر کلامی: خیره نگاه کردن بیمار ، تکان دادن سر به نشانه جواب مثبت، لبخند، تکیه به جلو، لمس عاطفی و لمس ابزاری مشاهده شد. به غیر از لمس ابزاری این رفتارهای غیر کلامی در ایجاد ارتباط خوب با بیمار حائز اهمیت است. به منظور بررسی رابطه بین ارتباطات غیر کلامی و کلامی، ارتباط کلامی با استفاده از نسخه تطبیق داده  شده سیستم تحلیل تعامل راتر، که ارتباطات اجتماعی احساسی و مربوط به کار را تمایز می دهد انجام شد. داده ها در مدل سلسله مراتبی خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پرستاران به طور عمده از خیره نگاه کردن، تکان دادن سر و لبخند برای ایجاد یک رابطه خوب با بیماران خود استفاده می کنند. استفاده از لمس عاطفی عمدتا به سبک شخصی پرستاران نسبت داده شده است. در مقایسه با پرستاران در جامعه پزشکی، پرستاران در خانه سالمندان بیشتر رفتارهای غیر کلامی مانند خیره نگاه کردن به بیمار و لمس عاطفی را از خود نشان می دهند.
کلید واژه ها: تعامل میان پرستار و بیمار مسن، مراقبت از افراد سالمند، مطالعه مشاهدات