عنوان انگلیسی مقاله:

Congruent knowledge management behaviors as discriminate sources of competitive advantage

ترجمه عنوان مقاله: رفتارهای متجانس مدیریت دانش به عنوان منبع متمایز مزیت رقابتی

$$$: فقط 4500 تومان

سال انتشار: 2008

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه و فرضیات
 • تئوری خلق دانش
 • منابع مزیت رقابتی
 • فرضیات
 • متدلوژی
 • تجزیه و تحلیل
 • آزمون پایایی و روایی
 • تحلیل آماری اکتشافی
 • تحلیل عاملی و مدل رگرسیون
 • مدل رگرسیون
 • اهمیت ادراکی از SECI و منابع مزیت رقابتی
 • تخصیص زمان SECI و منابع مزیت رقابتی
 • طبقه بندی کارگران به سمت مدیریت دانش
 • بحث
 • مدیریت دانش به عنوان منبع مزیت رقابتی
 • رفتارهای ثابت مدیریت دانش به عنوان منبع متمایز مزیت رقابتی
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله رفتارهای متجانس مدیریت دانش

هدف:

با وجود این که مدیریت دانش به عنوان منبع استراتژیک مزیت رقابتی شناخته شده، فرایندهای طراحی شده برای افزایش بهره وری دانش به طور مساوی در توانمندسازی سازمان مشارکت ندارند. در نتیجه این پژوهش به تمرکز روی ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و منابع چندگانه مزیت رقابتی کمک می کند.

طرح/متدلوژی/رویکرد:

این مقاله با استفاده از پرسشنامه، داده ها را از دفتر اصلی یک شرکت دارو سازی در ژاپن جمع آوری کرده و این مورد را که چگونه ادراک و رفتارهای متفاوت در رابطه با تأثیر مدیریت دانش نوع خاصی از دانش سازمانی را شکل می دهد که به عنوان مزیت رقابتی عمل می کند بررسی می کند.

یافته ها:

یافته های مطالعه اهمیت فعالیت های مدیریت دانش را نشان داد مخصوصاً تلفیق آنها که به عنوان منبع مهمی از مزیت رقابتی در رابطه با دانش فنی نمایان شد. زمان بیشتری روی وظایف مدیریت دانش صرف می شد. خصوصاً اجتماعی سازی به مزیت رقابتی در رابطه با دانش مؤثر کمک می کند. تحلیل های بیشتر شامل یک طبقه بندی از کارکنان مبتنی بر اهمیت ادراکی آنها و زمانی که صرف فعالیت های مدیریت دانش می کنند است.

محدودیت های تحقیق/پیشنهادات تحقیق:

این مقاله روی کل افراد یک مؤسسه متمرکزشده است و به همین دلیل تحقیقات بیشتری در شرکت های دیگر در صنعت های متفاوت ضروری است.

پیشنهادات عملی:

استراتژی های مدیریت دانش بایستی با عقاید و اعمال گروههای کاری کارگران که بر اساس سطح تناسب بین تئوری های پشتیبان آنها و تئوری های کاربردی مرتبط با مدیریت دانش شناسایی شده متناسب شود.

اصالت/ارزش:

طبقه بندی کارکنان که در مقاله معرفی شده براین واقعیت تأکید دارد که محیط کاری یک بدنه متحدالشکل یا یکنواخت نیست و بنابراین نیاز است که به تفاوت های درونی برای افزایش کارایی مدیریت دانش رسیدگی شود.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، مزیت رقابتی، رفتار کارکنان، درک، ژاپن

نوع مقاله: علمی، پژوهشی