عنوان انگلیسی مقاله:

Affiliation motivation and interest in entrepreneurial careers

ترجمه عنوان مقاله: انگیزه وابستگی (پیوندجویى) و علاقه در حرفه های کارآفرینی

$$$: فقط 8000 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 20 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

8000 تومان – ترجمه مقاله

 

چکیده

هدف: این مقاله به دنبال درک بهتر الگوهای انگیزه وابستگی در میان دانشجویان مشتاق به دنبال کردن حرفه های خوداشتغالی/ کارآفرینی در مقابل دانشجویانی است که کمتر علاقمند به دنبال کردن حرفه های کارآفرینی هستند.

طرح/روش/رویکرد: جامعه آماری این مطالعه، 424 دانشجوی دانشگاهی را که در دوره های کسب و کار سطح بالا در موسسه دولتی ای در منطقه اقیانوس اطلس میانه ی آمریکا ثبت نام کرده اند، را در برمی گیرد. مدلسازی معادلات ساختاری جهت بررسی اثرات 4 بعد انگیزه وابستگی بر آرمان های کارآفرینی  بکارگرفته شده است.

یافته ها:  علاقه به حرفه های کارآفرینی به طور منفی با نیاز به حمایت عاطفی و به طور مثبت با نیاز به تقلید از دیگران در ارتباط است. بنابراین افراد علاقمند به کارآفرینی از تعامل با دیگران لذت می برند اما از نظر عاطفی به آنها وابسته نیستند. نه نیاز به مقایسه اجتماعی و نه نیاز به توجه به عنوان تابع آرمان های کارآفرینی تغییر نکردند.

محدودیت ها/ کاربردهای تحقیق: تحقیقات آینده باید بین افرادی که اناع مختلف فرصت های کارآفرینی و خود اشتغالی را دنبال می کنند تمایز قائل شوند و دانشجویان کسب وکار را با دانشجویانی که رشته ای غیر از کسب و کار دارند و افرادی که با توجه به حرفه شان مشهور شدند را مقایسه کنند.

کاربردهای تجربی: دانش افراد از الگوهای انگیزه وابستگی به  مشاوره اثربخش حرفه و توسعه شغل کمک خواهد کرد.

اصالت/ ارزش:  این مقاله به درک بیشتر خصوصیات متمایز افرادی که می خواهند کارآفرین باشند از طریق ارزیابی 4 زیر مجموعه از انگیزه وابستگی کمک می کند تا با آن به عنوان ی مفهوم تک بعدی برخورد کند.

واژگان کلیدی: انگیزه وابستگی، توسعه شغلی، کارآفرینی، انگیزش(روان شناسی)، حرفه ها، ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله: پژوهشی

 

 

 

مطالب مرتبط