عنوان انگلیسی مقاله: 

A non compensatory compromised solution for material selection of bipolar plates for polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC) using ELECTRE IV

ترجمه عنوان مقاله: راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTRE چهارم

$$$: 3000 تومان

سال انتشار: 2006

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 13 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود ترجمه ویژه اعضاء

دانلود اصل مقاله

3000 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • متدلوژی
  • مدل‌سازی و شبیه‌سازی
  • نتایج و بحث
  • نتیجه‌گیری از اظهارات
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی

در این مقاله مصالحه غیرجبرانی در رویکرد تجزیه وتحلیل تصمیم‌گیری در درون بافت و انتخاب مواد از صفحۀ دو قطبی از سلول الکترولیت پلیمر توضیح داده شده است. رویکرد ELECTRE چهارم با استفاده از روابط برون سپاری تعیین کنندۀ بهترین عمل و مصالحۀ قرار دادن مواد احتمالی با توجه به تمام شاخصهای عملکرد از جمله معیار هزینه می‌باشد که این مقاله به بررسی اثر جایگزینی پارامترهای انتخاب اجزاء سازنده (مثلاً پارامترهای طراحی) با شاخص‌های کارایی برای همان مشکل می‌پردازد. این اثر منحصر به فرد، اجزای شاخص عملکرد در تغییر رتبه‌بندی در هر یک از مواد امکان‌پذیر است که در این مطالعه مورد بررسی قرار می‌گیرد در روش ELECTRE چهام لیست مواد انتخابی از بدترین به بهترین وجه، با توجه به معیارهای انتخاب مواد نشان داده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهندۀ توافق خوب با نتایج گزارش شده موجود می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: ELECTRE چهارم، محلول غیرجبرانی، الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی، انتخاب مواد، صفحۀ دو قطبی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه مقاله راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی

یکی از دلایل عمده علاقه به سلول‌های سوختی الکترولیت شده پلیمر در حال توسعه، نگرانی در مورد افزایش پیامدهای زیست محیطی سوخت‌های فسیلی، بخصوص در برنامه‌های حمل‌ونقل می‌باشد. سلول‌های سوختی الکترولیت پلیمر انرژی شیمیایی را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند به طوری که تنها آب به عنوان ضایعات تولید شده است. بنابراین امکان کاهش در استفاده از سوخت‌های فسیلی و گازهای سمی آنها منجر به محاصره محیط می‌گردد.