عنوان انگلیسی مقاله:

Consultant-client relationship: one of the secrets to effective organizational change?

ترجمه عنوان مقاله: رابطه ی مشاوره مشتری: یکی از رازهای تاثیر گذار بر تغییر سازمانی چه می باشد؟

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 19 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 21 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

8500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی ارتباط بین عوامل فردی و سازمانی در روابط مشاوره ی مشتری و اثر مشارکت هرکدام بر فرآیند تغییر سازمانی می باشد.
طرح/روش کار/رویکرد: نویسندگان، دو مطالعه منظور بدست آوردن اطلاعات روشن طراحی کردند، که ماهیت هر دو صورت کمی و کیفی [بررسی] می شود. مطالعه 1 متشکل از مصاحبه یک به یک نیمه ساختار یافته انجام شده از جفت های مشتریان و مشاوران است [یک مشتری و یک مشاور. مطالعه 2 طراحی شد برای مطالعه کمی و مطالعه 1 را بطور مستقیم گسترش می دهد. نمونه انجام شده در بین سال های 2002 و 2007 که تشکیل شده از گروه های داخل سازمان، تحت فرآیند تغییر سازمانی است که در آن مشاوران خارجی قرار گرفتند.
یافته ها: نویسندگان بطور کلی دریافتند که سطح بالای از تعهد به تغییر، تاثیر مثبتی بر اجرای موفقیت آمیز تغییر سازمانی دارد. همچنین سطح بالای از اعتماد دوجانبه در روابط مشاوره ی مشتری نتیجه سطوح بالای از تعهد مشتری به فرآیند تغییر می باشد. و سرانجام، تعهد مشاور به تغییر بخش واسط، در رابطه بین اعتماد و اجرای موفق آمیز تغییر سازمانی می باشد.
ابتکار/ ارزش: این مقالهبه بررسی ارتباط بین سطوح فردی و سازمانی در پیگیری پروسه های تغییر سازمانی و تلاش برایروشنکردناین ارتباط دارد.
کلیدواژه ها: مدیریت تغییر، مدیریت مشاوره، رفتار سازمانی، اعتماد، عملکرد سازمانی
نوع مقاله: مقاله پژوهشی