عنوان انگلیسی مقاله:

The relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty: an empirical study of toys and video games buyers

ترجمه عنوان مقاله: رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن: مطالعه تجربی خریداران اسباب بازی ها و بازی های ویدئویی

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود رایگان ترجمه ویژه اعضاء

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

9500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه به بررسی ارتباط ویژگی شخصیت مصرف کننده، شخصیت نام تجاری و وفاداری به نام تجاری می باشد.

طراحی/روش شناسی/رویکرد: روش نمونه گیری برای جمع آوری داده های اولیه مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع از 400 مصرف کننده بزرگسال که اسباب بازی و بازی های ویدئویی را در بازار شهر تایپه خرید نمودند بررسی شدند، که 387 پرسشنامه موثر بودند  مورد مصاحبه قرار گرفتند و سرعت واکنش موثر 96.75 درصد بوده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه پذیرفته شد.

یافته ها: یافته های اصلی عبارت بودند از: رابطه مثبت قابل توجهی را بین صفت شخصیتی برون گرایی و هیجان شخصیت نام تجاری؛ وجود دارد.  رابطه مثبت قابل توجهی بین صفت و هیجان سازگاری شخصیت برند، صداقت و شایستگی شخصیت نام تجاری؛ وجود دارد.  شایستگی و پختگی شخصیت نام تجاری تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عاطفی دارد.  شایستگی، آرامش و پختگی شخصیت نام تجاری تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عمل؛ دارد. سازگاری و باز بودن صفت شخصیت تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عاطفی؛ دارد. سازگاری و باز بودن صفت شخصیت تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عمل دارد.

محدودیت های تحقیق/مفاهیم: محدودیت در انتخاب کشور و مارک های و محدودیت از محدودیت پوشش نمونه در حال حاضر است. این مقاله بررسی در مورد مصرف کنندگان با ویژگی های شخصیتی مختلف، آگاهی های مختلف نسبت به شخصیت نام تجاری، است که می تواند در شرکت های اسباب بازی و صنایع بازی های ویدئویی مورد استفاده قرار گیرد.  این مقاله نشان می دهد که شخصیت نام تجاری متمایز می تواند به وفاداری به نام تجاری بیشتر منجر شود. همچنین نشان می دهد که مطلوبیت و باز بودن صفات شخصیت تاثیر مثبت بر وفاداری به نام تجاری دارد.

پیامدهای عملی: تاکید مقاله بر ارزش شخصیت نام تجاری و بر اهمیت وفاداری به نام تجاری است که به شرکت سود می رساند.

کلمات کلیدی: شخصیت، هویت نام تجاری، وفاداری به نام تجاری
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

 

 

مطالب مرتبط