عنوان انگلیسی مقاله:

Relationship between FDI, foreign ownership restrictions, and technology transfer in the resources sector: A derivation approach

ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین FDI، محدودیت های مالکیت خارجی و انتقال فناوری در بخش منابع: یک رویکرد اشتقاقی

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله رابطه بین FDI، محدودیت های مالکیت خارجی و انتقال فناوری

در صنایع مختلف، شرکت های چند ملیتی نقش آفرینان اصلی هستند درحالی که شرکت های محلی نقش کم اهمیت تری را ایفا می کنند. ما چنین صنعتی را در نظر گرفتیم و یک مدل را به صورتی توسعه دادیم که شرکت های چند ملیتی خارجی به صورت راهبردی در زمینه انتقال فناوری و رقابت برای محصولات در بازار اثر متقابلی بر یکدیگر داشته باشند. علاوه بر این، ما پیامد های رفاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و مقیاس های سیاست گذاری  FDI را مشاهده کردیم. ما دریافتیم که هزینه انتقال تکنولوژی یک رویکرد منطقی را در زمینه چرایی اثرات مشابه FDI در کشور های کمتر توسعه یافته ارائه می دهد. ما همچنین دریافتیم که محدودیت های مالکیت خارجی ممکن است اثرات جانشینی جبری  FDI را کاهش دهد. با این حال، اثر خالص این محدودیت ها بر رفاه کشورهای میزبان منفی خواهد بود. در نهایت ما دریافتیم که درصنایعی که سطح رقابت پایین است (به عنوان مثال بخش منابع طبیعی) دولت ممکن است رفاه را به وسیله سرمایه گذاری مشترک در سهام شرکت های داخلی بهبود بخشد.

کلمات کلیدی: FDI، شرکت های چند ملیتی، انتقال تکنولوژی، اثرات جانشینی جبری  FDI، سرمایه گذاری مشترک، بخش منابع طبیعی

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه بین FDI، محدودیت های مالکیت خارجی و انتقال فناوری در بخش منابع:

به دلیل فقدان منابع مالی و فناورانه، بسیاری از کشور های در حال توسعه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI) و صادرات و واردات منابع طبیعی متکی هستند. پایبندی به اغلب محدودیت های اعمال شده در سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI) در بخش منابع طبیعی برای شرکت های محلی دارای مالکیت مشترک اجباری است. سرمایه گذاری های مشترک ( JVs) بین شرکت های چند ملیتی و شرکت های محلی (دولتی) به صورت گسترده ای بوسیله دولت ها به منظور تسخیر اجاره های اقتصادی از منابع طبیعی خودشان مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، شرکت دولتی ADNOC ابوظبی سهم 60 درصدی در عملیات نفت و گاز اماران، سهمی 40 درصدی در شرکت های بین المللی نفتی دارد. اخیرا ایران نیز تصمیم گرفته است که به سمت سرمایه گذاری مشترک به منظور جذب سرمایه خارجی در بخش انرژی قدم بر دارد. در بوتسوانا و نامیبیا شرکت های دولتی سرمایه گذاری مشترک 50-50 را با صنعت استخراج الماس دی بیرز دارند. در مقابل، دولت ها نیز ممکن است مالکیت خارجی را محدود کنند به جای اینکه بخواهند سرمایه گذاری مشترک اجباری را اعمال کنند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png