عنوان انگلیسی مقاله:

The relationship between the process of Strategic Information Systems Planning and its success; An explorative study

ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و موفقیت آن؛ مطالعه ای اکتشافی

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: Hawaii International Conference on System Sciences

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی
 • شکل فرآیند  SISP
 • متغیرهای موفقیت SISP
 • روش پژوهش
 • مدل مفهومی
 • متدولوژی پژوهش
 • جمع آوری داده ها
 • اعتبار سنجی
 • نتایج و بحث
 • نتیجه گیری
 • دستاوردها
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله مطالعه ای را در زمینه رابطه بین شکل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (SISP) و موفقیت SISP ارائه می کند. SISP فعالیت مهمی در همسویی سیستم ها و خدمات فناوری اطلاعات با الزامات تجاری است. اما با وجود اهمیت آشکار برنامه ریزی مناسب سیستم های فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها موفقیت SISP روشن نیست. و از آنجایی که موفقیت SISP تحت تأثیر فرآیند دنبال شده در ایجاد SISP نیز است سوال پژوهشی این مطالعه این است که «شکل فرآیند SISP چگونه بر موفقیت SISP تأثیر می گذارد؟»

بر اساس یک مطالعه اکتشافی چند موردی نتیجه گرفتیم که خاص بودن و جامعیت استراتژی ها، اهداف و تصمیم ها در یک سازمان تأثیر مثبتی بر موفقیت SISP دارد. نتیجه دیگر این است که نقش بارزتر سازمان IS/IT در فرآیند SISP بر کیفیت SISP قابل تحویل تأثیر مثبت دارد اما تأثیری منفی بر ایجاد همکاری بین کسب و کار و IT در سازمان دارد. نتیجه نهایی این است که به نظر می رسد دنبال کردن یک متدولوژی رسمی SISP تأثیری بر موفقیت SISP ندارد.

این یافته ها دستورالعمل هایی را برای متخصصانی فراهم می کند که قصد دارند یک SISP را به عنوان بخشی از تلاش های خود برای همسویی کسب و کار و IT ایجاد کنند.

ترجمه مقدمه مقاله

برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (SISP) فعالیت مهمی در همسویی سیستم ها و خدمات فناوری اطلاعات با الزامات تجاری است [14]. با وجود اهمیت آشکار برنامه ریزی مناسب سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات (IT) و سیستم های اطلاعاتی (IS) در سازمان ها موفقیت SISP روشن نیست [5]. نویسندگان مختلف عوامل موثر متفاوت (برای مثال [4]، [5]، [15] و [10]) و در عین حال متغیرهای متفاوتی را برای (ادراک) موفقیت SISP ارائه کرده اند [13]. یکی از عوامل موثر پر تکرار برای موفقیت SISP فرآیندی است که برنامه استراتژیک IS با آن تدوین شده است و «تناسب» این فرآیند با عوامل فرهنگی و وضعیتی سازمان است.

این مقاله مطالعه ای را در زمینه رابطه بین شکل فرآیند SISP و موفقیت SISP ارائه می کند. سوال پژوهشی این است که «شکل فرآیند SISP چگونه بر موفقیت SISP تأثیر می گذارد؟» این سوال در اثر تجربه نویسندگان به وجود آمده است (که هر دو مشاورانی مجرب در زمینه SISP هستند) زیرا حتی با دنبال کردن متدولوژی یکسان SISP، فرآیند همیشه برای محیط سازمانی خاص در یک پروژه خاص SISP تغییر خواهد کرد.

ساختار باقی مقاله به این صورت است. در ابتدا مروری بر روی منابع مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته این سوال، شکل فرآیند SISP و موفقیت SISP ارائه خواهد شد که به مدل مفهومی دقیق این مطالعه منجر می شود. سپس روش پژوهشی این مطالعه را نشان خواهیم داد که مطالعه اکتشافی انتخاب شده است. پس از آن استراتژی جمع آوری داده ها و داده های واقعی و سپس تحلیل نتایج نشان داده خواهد شد. این مقاله با نتیجه گیری و بحث درباره نتایج پایان می یابد.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

ما در این مقاله مطالعه ای را در مورد روابط بین شکل فرآیند SISP و موفقیت SISP ارائه کردیم. سوال پژوهش این بود: «شکل فرآیند SISP چگونه بر موفقیت SISP تأثیر می گذارد؟»

بر اساس بررسی 16 مورد پیاده سازی SISP در هلند روابط جالب زیر را به دست آوردیم.

 • خاص بودن جامعیت استراتژی ها، اهداف و تصمیمات در یک سازمان تأثیری مثبت بر موفقیت SISP دارد.
 • نقش بارزتر سازمان IS/IT در فرآیند SISP تأثیری مثبت بر کیفیت اقلام قابل تحویل SISP دارد اما تأثیری منفی بر ایجاد همکاری بین کسب و کار و IT در سازمان دارد.
 • به نظر می رسد دنبال کردن یک متدولوژی SISP رسمی بر موفقیت SISP تأثیری ندارد.

این یافته ها دستورالعمل هایی را برای متخصصانی فراهم می کند که قصد دارند SISP را به عنوان بخشی از تلاش های خود برای همسویی کسب و کار و IT ایجاد کنند. همچنین نتیجه گیری ارل [4] را مبنی بر این که SISP صرفاً یک روش نیست بلکه ترکیبی از روش، فرآیند و پیاده سازی است تأیید می کنند.

چکیده انگلیسی مقاله

This paper reports a study into the relationship between the configuration of the process of Strategic Information Systems Planning (SISP) and the success of SISP. SISP is an important activity in the alignment of information technology systems and services to business requirements. However, despite the obvious importance of a proper planning of information technology and information systems in organizations, success of SISP is not evident. And as the success of SISP is also influenced by the process followed in developing the SISP, the research question for this study was “How does the configuration of the SISP process influence the success of the SISP?”. Based on an explorative multi case study, we concluded that the specificity and comprehensiveness of strategies, goals and decisions in an organization has a positive effect on the success of SISP. Another conclusion was that a more dominant role of the IS/IT organization in the SISP process influences the quality of the SISP deliverable positively, but has a negative effect on the building of partnership between business and IT in the organization. A final conclusion was that following a formal SISP methodology does not seem to have an effect on the success of SISP. These findings provide guidance for practitioners that plan to develop an SISP as part of their efforts to align business and IT.

مقدمه انگلیسی مقاله

Strategic Information Systems Planning (SISP) is an important activity in the alignment of information technology systems and services to business requirements [14]. Despite the obvious importance of a proper planning of information technology (IT) and information systems (IS) investments in organizations, success of SISP is not evident [5]. Several authors reported different factors influencing SISP success (for example [4], [5], [15], [10]), but also different variables of (the perception of) SISP success [13]. One of the frequently mentioned factors influencing the success of SISP is the process with which the strategic IS plan was developed and the ‘fit’ of this process with the culture and situational factors of the organization. This paper reports a study into the relationship between the configuration of the SISP process and the success of SISP. The research question was “How does the configuration of the SISP process influence the success of the SISP?” This question was motivated by the experience of the authors, both experienced consultants in SISP, that even while following the same methodology of SISP, the process will always be tailored to the specific organizational setting of a given SISP project. The rest of this paper is structured as follows. First a literature review on the independent and dependent variables of the question, SISP process configuration and SISP success, will be reported, resulting in a detailed conceptual model of the study. Then we will reveal the research method of the study, which we qualified as an explorative study. After this the data collection strategy and the actual data will be showed, followed by an analysis of the findings. The paper will be concluded by a conclusion and a discussion of the implications of the results.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

In this paper we reported a study into the relationship between the configuration of the SISP process and the success of SISP. The research question was “How does the configuration of the SISP process influence the success of the SISP?”. Based on the exploration of 16 cases of SISP in the Netherlands, we found the following most striking relationships.
– The specificity and comprehensiveness of strategies, goals and decisions in an organization has a positive effect on the success of SISP.

– A more dominant role of the IS/IT organization in the SISP process influences the quality of the SISP deliverable positively, but has a negative effect on the building of partnership between business and IT in the organization.

– Following a formal SISP methodology does not seem to have an effect on the success of SISP.

These findings provide guidance for practitioners that plan to develop an SISP as part of their efforts to align business and IT. They also confirm the conclusion of Earl [4] that SISP is not merely a method, but a combination of method, process and implementation.

 

مطالب مرتبط