عنوان انگلیسی مقاله:

The Relationship Between Marketing Mix And Customer Loyalty In Hijab Industry: The Mediating Effect Of Customer Satisfaction

ترجمه عنوان مقاله: رابطه آمیخته بازاریابی و وفاداری مشتری در صنعت حجاب: نقش واسطه رضایت مشتری

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 11 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

فهرست مقاله
 • آمیخته بازاریابی
 • رضایت مشتری
 • ساختار مفهومی
 • شکل 1: چار چوب مفهومی
 • فرضیه ها
 • روش
 • تحقیق
 • نتایج و بحث
 • مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان
 • تجزیه و تحلیل همبستگی بین متغییر
 • جدول 1: تعیین میزان ارتباط بر اساس اندازه همبستگی بر مبنای مدل کهن (1988)
 • جدول 2- تجزیه و تحلیل همبستگی بین متغییر ها
 • تجزیه و تحلیل رگراسیون سلسله مراحلی با واسطه
 • جدول3: تجزیه و تحلیل رگراسیون سلسله مراتبی در متغییر وفاداری مشتری
 • نتیجه گیری
 • تحقیقات آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

امروزه افراد زیادی در بازار تجاری وارد این صنعت شدند که فروش و ارائه خدمات مشابهی دارند. بنابراین،  ارائه دهنده های این کسب و کار ها نیاز به رقابت با یکدیگر به منظور حضور  در این صنعت بین رقبا را دارند. ارائه کنندگان این کسب و کار نیاز به تمرکز بر این نیاز ها و ترجیحات مشتریان برای حفظ ارتباط بلند مدت دارند.  به منظور ایجاد رضایت مشتری،  ارائه دهنده گان کسب و کار باید عناصری را در بازار یابی وارد کنند تا این اطمینان حاصل شود که جذب مشتریان به ویژه از طریق رفتار خرید آن ها انجام می شود. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی رابطه ی بین بازاریابی و وفاداری مشتری و تاکید واسطه ی رضایت مشتری در صنعت حجاب است. این مطالعه در میان زنان انجام شده است. که به دنبال خرید محصولات با حجاب می باشند. پرسشنامه ای برای این مطالعه از قبل توزیع شده است. و 234 پرسشنامه قابل استفاده از این مطالعه جمع آوری شده است. انتظار می رود که یافته های این پژوهش در هر دو روش تئوریکی و مدیریتی بتواند درک بهتری از الگوی بازاریابی، رضایت مشتری را به ویژه در صنعت حجاب را به وجود بیاورد.

کلمات کلیدی:  رضایت مشتری، وفاداری مشتری، صنعت حجاب، بازاریابی

ترجمه مقدمه مقاله

بازار کسب و کار به سرعت در حال رشد بوده و رقابتی تر شدن آن به دلیل وجود محصولات مشابه و خدمات است. که در همان بازار ارائه شده است. با رشد سریع تعداد تازه واردان  در بازار، تغییر رفتار در میان مشتریان بالا بوده و مراکز تجاری تلاش می کنند تا مشتریان خود را حفظ کنند. همچنین نیاز به روسری یا حجاب به سرعت در این صنعت مطرح شده است.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

واقعیت این است که رضایت مشتری به منظور رسیدن به وفاداری مشتری مهم است. که بازاریابی و عناصر آن می تواند در شناخت عوامل کسب و کار کمک کند. که در آن به مشتریان کمک می شود که خرید یک محصول محجبه را بهبود دهند.

هدف از این مطالعه  بررسی ارتباط بین آمیخته بازاریابی  وفاداری مشتری در محصولات محجبه بوده و همچنین اثر واسطه ی رضایت مشتری بررسی شده است. بنابراین دارندگان کسب و کار های مرتبط با صنعت لباس های با حجاب نیازهایی در بازاریابی دارند.

جهت دریافت پرسشنامه مرتبط کلیک نمایید