عنوان انگلیسی مقاله: Social identity perspective on brand loyalty

ترجمه عنوان مقاله:  دیدگاه هویت اجتماعی بر اساس وفاداری به نام تجاری

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

9500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • توسعه و بررسی مدل
 • مطالعه 1: هویت نام تجاری ادغام شده
 • مطالعه 1: روش
 • مطالعه 1: ارزیابی های مقیاس
 • مطالعه 1: بررسی فرضیه
 • مطالعه 2: شناسایی نام تجاری ادغام شده
 • مطالعه 2: بررسی فرضیه
 • بحث و گفتگو
 • مفاهیم نظری
 • مفاهیم مدیریتی
 • محدودیت ها و تحقیقات آتی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله یک دیدگاه هویت اجتماعی ارتباط با مشتری و نام تجاری را پیشنهاد می کند و هویت نام تجاری و شناسایی را با اعتبار، اعتماد و رضایت در پیش بینی وفاداری به نام تجاری ادغام میکند. نتایج تجربی دو مطالعه از این روش برای چارچوب وفاداری به نام تجاری حمایت می کند. این نتایج به ارائه چند مفاهیم نظری میپردازد. ابتدا، این تحقیقات، حضور اثرات قابل توجه مستقیم و غیر مستقیم هویت نام تجاری و تشخیص نام تجاری در سوابق قدیمی وفاداری به نام تجاری را تایید می کند (اعتبار، رضایت و اعتماد درک شده) دوم، این تحقیق نشان می دهد که دیدگاه شناسایی اجتماعی وفاداری به نام تجاری می تواند با دیدگاه های دیگر به منظور مدل سازی مسیر روانی مشتری به وفاداری به نام تجاری ادغام میکند. سوم، تحقیقات، نقش محوری شناسایی نام تجاری را در توسعه وفاداری به نام تجاری تایید کرده و بر اثر واسطه ای شناسایی نام تجاری بر اثرات هویت نام تجاری در مسیر وفاداری به نام تجاری تاکید می کند.

واژگان کلیدی: هویت شرکت، هویت برند، هویت اجتماعی، وفاداری به برند

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

شناسایی فرآیند روانی یا مسیر وفاداری به نام تجاری مشتری یک موضوع کانونی در تحقیقات بازاریابی است(Chaudhuri و هالبروک، 2001، هریس و گود، 2004، الیور، 1999، وودساید و والسر، 2007). نوشته های موجود، دیدگاه های مختلفی را در مورد این موضوع (هریس و گود، 2004) ارائه می دهد. این مطالعات اغلب ساختارهای محوری راهنما یا مرکزی را پیشنهاد می کنند که شامل اعتماد (مورگان و هانت، 1994)، رضایت مشتری Garbarino و جانسون، 1999، الیور، 1999 و اعتبار درک شده Sirdeshmukh) و همکاران، 2002. سوئینی و Soutar، (2001 وفاداری به نام تجاری میباشد. یک رویکرد یکپارچه در حال ظهور است که این ساختارها را به مفهوم های کلی نگر ترکیب می کند(Garbarino و جانسون، 1999، هریس و گود، 2004) تا به امروز، نوشته ها توجه کافی را به سوابق شناسایی اجتماعی (هویت نام تجاری و هویت نام تجاری) به وفاداری به نام تجاری نداشته اند وهنوز در چارچوب های سنتی گنجانیده نشده است. مطالعات اخیر نشان می دهد که یک دیدگاه هویت اجتماعی می تواند در توصیف رابطه بین یک شرکت و سهامداران می شود خردمندانه باشد (Ahearne  و همکاران، 2005؛ باتاچاریا و سن، 2003؛ موکرجی و او، 2008). یک دیدگاه هویت اجتماعی از مطالعه از انگیزه های هویت مصرف کنندگان، خصوصا خود بیانی، خود ارتقایی و عزت نفس در توسعه روابط معنادار با شرکت ها و مارک های تجاری (باتاچاریا و سن، 2003، فلس، 2004(دفاع میکند. مطالعات اخیر شواهد ی را در مورد اثرات هویت و شناسایی در وفاداری به نام تجاری (او و لی، 2010، مارین و همکاران، 2009(جمعاوری میکند با این حال، تحقیقات اندکی بر یکپارچه سازی متغیرهای هویت اجتماعی با متغیرهای تبادل اجتماعی در شرح وفاداری به نام تجاری در دسترس است. از آنجا که هر دو فرایند شناسایی اجتماعی Rindfleisch) و همکاران، 2009) و تفاسیر دینامیکی خدمات (به عنوان مثال، اعتبار، رضایت و اعتماد) (هریس و گود، 2004) در فرایند های روانی مصرف کنندگان مشارکت دارند، به نظر می رسد تشکیل ترکیب هر دو فرایند به یک مفهوم گسترده تر از وفاداری به نام تجاریبه طور مستقیم منطقی باشد. این تحقیق ارائه دهنده یک چارچوب یکپارچه به منظور ارتباط این فاصله ها میباشد. به ویژه، این تحقیق در روش های زیرکمک می رساند.

ابتدا، این تحقیق موید نقش محوری شناسایی نام تجاری در روند توسعه وفاداری به نام تجاری است و بر اثر واسطه گری شناسایی نام تجاری در اثر هویت نام تجاری در مسیر وفاداری به نام تجاری تاکید دارد. ثانیا این تحقیق نشان می دهد که دیدگاه شناسایی اجتماعی وفاداری به نام تجاری می تواند با دیدگاه های دیگر (به عنوان مثال، ارزش، اعتماد و رضایت درک شده(در توضیح وفاداری به نام تجاری ادغام شود. علاوه بر این، این تحقیق ارائه دهنده شواهد اولیه در مسیرهای متمایز به وفاداری به نام تجاری با توجه به طبیعت مارک های کانونی محصول می باشد.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

این تحقیق، دو مطالعه تجربی را به منظور بررسی مدل هویت اجتماعی و یک مدل یکپارچه از مسیر وفاداری به نام تجاری انجام داد. مطالعه 1 از مشتری های برند های مراقبت از پوست برای بررسی اثر هویت نام تجاری بر وفاداری به نام تجاری استفاده کرد. مطالعه 1 در می یابد که هویت نام تجاری نه تنها دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر ارزش درک شده، رضایت مشتری و اعتماد با نام تجاری است، بلکه اثرات غیر مستقیم قابل توجهی نیز در وفاداری به نام تجاری از طریق اثر ش بر ارزش درک شده، رضایت مشتری و اعتماد به برند دارد. مطالعه 2، اثرات هویت نام تجاری را تایید میکند. مطالعه 2 مدل هویت نام تجاری را با ترکیب ساختار محوری شناسایی نام تجاری در طول مسیر هویت نام تجاری به وفاداری به نام تجاری گسترش میدهد. مطالعه 2، نقش محوری شناسایی نام تجاری را با یافتن

(1) شناسایی نام تجاری نه تنها دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر ارزش درک شده، رضایت مشتری و اعتماد با نام تجاری است، بلکه اثرات غیر مستقیم قابل توجهی نیز در وفاداری به نام تجاری دارد

(2) شناسایی نام تجاری، اثر هویت نام تجاری بر ارزش درک شده، رضایت مشتری، اعتماد به نام تجاری و وفاداری به نام تجاری را متعادل میسازد، پشتیبانی می کند.

 

مطالب مرتبط