عنوان انگلیسی مقاله: Corporate Governance

ترجمه عنوان مقاله: حاکمیت شرکتی

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مشکل های حاکمیت شرکتی
 • اهداف
 • آیا منافع شركت باید در نظر گرفته شود؟
 • سهامداران در مقابل مدیران
 • كنترل عملكرد سهامداران در مقابل اقلیت سهامدار
 • سهامداران در مقابل وام
 • سهامداران در مقابل كاركنان
 • سایر ذینفعان
 • معنی و مفهوم
 • هیئت مدیره
 • رای گیری
 • وظیفه سهامداران و قوانین
 • ناظران
 • بازارهای فروش
 • انگلیسی-آمریكایی
 • اروپا و ژاپن
 • اقتصادهای در حال ظهور
 • تحولات اخیر
 • فعالیت سهامداران نهادی
 • میران مستقل
 • ظهور و سقوط شركت
 • نگهبانی
 • خصوصی سازی
 • اصول OECD
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

بین تعریف قوانین شرکت و نقش تصمیم گیری در گروه های مختلف ذی نفع در شرکت، اختلافاتی وجود دارد. اگر هدف در امور شرکت ها، تمرکز صرف بر ارزش سهام باشد، نمی توان برای پیشبرد اهداف دیگر مانند دفاع از حقوق طلبکاران و کارکنان و سهامداران اقدام نمود. در این حالت، همچنین، نمیتوان از حقوق سایر ذینفعان مانند هیئت مدیره و دیگر افراد حمایت کرد. حاکمیت شرکت ها در واقع به قوانین حقوقی و به بخشی از ساختارها درکسب و کار گروه های اصلی شرکت ها شامل مدیران، سهامداران و کارکنان اشاره دارد. تعدادی از مواد قانونی در اداره ی امور شرکت ها، دخیل می باشد. بالاتر از همه ی این قوانین ،قانون شرکت های بزرگ و قانون اوراق بهادار می باشد، که به قرارداد های تجاری، اشتغال، قانون ورشکستگی و… اشاره دارد. این قوانین انواع بازارهای مختلف را نیز مورد بررسی قرار می دهد . از جمله بازارهای عالی، بازار های مدیریتی وسایر عوامل مربوط به بازارهای مختلف.

پس از بررسی کلی و مختلف از شرکت ها، کار تجزیه و تحلیل اداره ی امور شرکت ها با درنظر گرفتن حاکمیت شرکتی  از طریق بررسی و در نظر گرفتن منافع گروه های مختلف شروع می شود. درآمد و سود حاصل از اداره ی امور شرکت ها، با توجه به مکانیسم های مختلف حقوقی که به ساختار شرکت ها کمک می کند محاسبه می شود. حاکمیت شرکتی اگرچه دارای شباهت های عمده در سراسر کشور می باشد تفاوت های قابل توجهی نیز بین آنها وجود دارد. این تفاوت ها در طول تحولات اخیر، با یک تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری و بحث در مورد چارچوب های ملی باید شناسایی شده و در طول زمان های مختلف بررسی شود.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

بحث ما، در مورد سیستم های مختلف دراداره امورشركت ها بوده است. دیدیم كه با گذشت زمان،كشورهای مختلف به ارائه بهترین مدل های موجود پرداختند و حتی به دیگر كشورها نیز ارائه كرده اند. یكی از آنها، كشور ژاپن بود كه در سال 1980 اقدام به این كار نمود. و یكی دیگر، ایالت متحده كه در سال 1990 رخ داده است. برخی از نشانه های قابل توجهی در این زمینه ر شكل قانونی، در زمینه واقعیت عملكردهای صورت گرفته است. در مورد واقعیت بحث در این موضوع به خوبی، در آثار گذشته بیان شده است(كلارك2010). بحث های یادی در مورد چگونگی سیستم های حاكمیت شركی مختلف صرت گرفته است. این بحث ها نشان می دهد كه در این زمینه، اختلاف نظرهایی نیز در بین سیستم های مختلف وجود دارد و هر كشور سیستم حاكمیت شركتی خاصی را برای خود ایجاد كرده است.

چکیده انگلیسی مقاله

Corporate governance’ rules define decisionmaking roles among various corporate stakeholder groups. There is disagreement as to the goals of corporate governance, with some advocating an exclusive focus on shareholder value while others advocate including the interests of other stakeholders such as creditors and employees. Major means used to advance the interests of shareholders and/or other stakeholders include the board of directors, shareholder voting, monitoring by various gatekeepers, fiduciary duty rules, and incentives created by various markets.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

A longstanding debate asks whether the corporate governance systems of different countries are tending to converge toward each other, and whether they should converge. Over time, different countries have been seen as providing the best model to which others do or should aspire. In the 1980s it was Japan; in the 1990s, it was the United States. Some have seen signs of significant convergence, either in legal form or in underlying functional reality (Kraakman et al., 2009). Others are more skeptical of the reality of convergence, or whether the question is even well-posed in the literature (Clarke, 2010).
There is much debate as to how to measure the performance of different corporate governance systems. The debate reveals much normative disagreement as to what one should be trying to accomplish through corporate governance, as well as empirical disagreement as to what different systems actually do accomplish. It remains a mystery as to where the corporate governance systems of different companies and countries are headed.

 

مطالب مرتبط