عنوان انگلیسی مقاله: GLOBALIZATION AND CHANGE MANAGEMENT

ترجمه عنوان مقاله: جهانی شدن و مدیریت تغییر

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2006

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: Alecxandrina Deaconu

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

4500 تومان – خرید ترجمه
فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • قسمت ها و مراحل تغییر
  • جهانی شدن و مدیریت فرهنگ
  • نتیجه گیری
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

امروزه مفاهیم جهانی شدن و مدیریت فرهنگی دیگر تعجب آور نیست. نگرانی سازمان برای عملکرد، اغلب در اتخاذ تصمیمات رهبری سازمان از گزینه های استراتژیک است که فراتر از فضای ملی بوده و به میزان بیشتری در پدیده جهانی شدن تولید و بازارز و سرمایه تکیه می کند. موفقیت، تحت این شرایط مشروط بوده و تا حدی چشمگیر است و توسط بافت فرهنگی و صلاحت مدیریتی سرمایه گذاری است که جنبه هایی از این تنوع منجر به آداب و رسوم و باورها و سنت های محلی جدید می شود. ما در مقاله حاضر روند تجزیه و تحلیل جهانی سازی را که شامل شرکت های زیاد بوده و مشکلات ایجاد شده توسط تفاوت های فرهنگی موجود در کشور میزبان و اهمیت ادغام آن ها در گزینه های استراتژیک از سازمان های اختصاصی موفق بررسی خواهد شد.

کلمات کلیدی: مدیریت فرهنگی، جهانی شدن، منابع انسانی، مدیریت تغییر، شایستگی های مدیریتی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

تغییر شامل مختصات زمان حال می باشد. سازمان و مدیریت آن نمی تواند این واقعیت را نادیده بگیرد. در مقابل آن ها برای انطباق و گاهی اوقات تبدیل مسئولیت ابتکاری عملی از خود نشان می دهند. تجزیه و تحلیل عمیق تر نشان می دهد که تغییرات باید چه خوب و چه بد در نظر گرفته شود. با این حال می توان روشی در آن ها اجرا نموده و اداره مشتریان و اعضای سازمان حیاتی است. سازمان ها با دو منبع فشار مطلوب برای تغییر مواجه هستند. یکی منابع داخلی و دیگری منابع خارجی می باشد. در میان منابع داخلی، این می تواند به حساب جنبه های زیر باشد که شامل بهره وری و درگیر رو اعتصاب و خراب کاری و … شود. این عوامل در مدیران ممکن است شاخص های لازم را تغییر دهد. در اکثر موارد، منابع داخلی ممکن است تبدیل به مشکل در زمان پاسخ شود و تغییر سازمانی به معنای محیط خارجی صورت می گیرد. بنابراین با هدف تبدیل شدن در فضای رقابتی، سازمان ممکن است اتخاذ تصمیم گیری را داشته باشد که در نتیجه درگیری بین فرهنگ ها در ادغام سازمانی به وجود می آید. درگیری در تغییرات جدید که اتفاق افتاده است، قابل پیش بینی در شرایط ادغام نیست. امروزه سازمان ها در بخش قابل توجهی از تغییر توسط مدیریت ارشد اداره شده و شامل تحولات استراتژی ساز است. کل سازمان اغلب تحت تاثیر قرار گرفته و ارزش های کل کارکنان به بحث گذاشته می شود.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

ما می توانیم به عنوان نتیجه گیری از مقاله حاضر بگوییم که مدیریت فرهنگی نه یک نگرشی از تکنیک ها و ابزارها است بلکه موفقیت کسب و کار در بسیاری از زمینه های فعالیت به شدت تحت تایر توانایی مدیر بوده است. بسیاری از سازمان های اقتصادی کشور رومانی  از طریق فرایندها، تغییر کافی داشته اند و بدیهی است که در بسیاری از موانع، شکست هایی را تجربه نموده اند که غالبا توسط این تفاوت های فرهنگی و عدم صلاحیت مدیریتی است. با این حال این یک واقعیت مسلم است که مدیران رومانیایی از یادگیری تجربه دیگران استفاده می کردند و برای انتقال ارزش های کلیدی برای موفقیت و تکامل در آینده اقدام می نمودند که این فرض بسیار مطلوب در روند واقعی پیوستن به اتحادیه اروپا می باشد.

مطالب مرتبط