عنوان انگلیسی مقاله:

The dark side of buyer supplier relationships: A social capital perspective

ترجمه عنوان مقاله: جنبه مبهم روابط خریدار، فروشنده: یک نگرش سرمایه ی اجتماعی

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 34 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

8500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

ادبیات مدیریت زنجیره تامین (SCM) هموراه ترویج برجسته نمایی روابط همکاری خریداری فروشنده می باشد. با توجه به بحث سرمایه اجتماعی، محققان SCM در مورد اینکه چگونه یک خریدار می تواند دسترسی به منابع و اهرم از طریق همکاری BSRs را به دست آورند. مطالعه ما گسترش جریان پژوهش با در نظر گرفتن ” روابط مبهم” سرمایه اجتماعی در BSRs  می باشد. این ارزیابی ها چگونگی شناخت روابط و ساختار فرم ها به کمک یا عبور ایجاد ارزشBSRs  می باشد. هر دو معیار بررسی اولیه و ثانویه در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.  نتایج نشان می دهد حضور هر دو طرف برجسته، تایید ادبیات موجود، و مبهم، گسترش ادبیات است. یک رابطه منحنی معکوس بین سرمایه اجتماعی و عملکرد وجود دارد: سرمایه اجتماعی یا بسیار کم و یا بسیار زیاد می تواند به عملکرد خسارت زده باشد. این مطالعه تایید می کند که ایجاد سرمایه اجتماعی در یک همکاری BSR تاثیرمثبتی بر عملکرد خریدار دارد، اما اگر که بیش از حد باشد می تواند توانایی خریدار در رسیدن به هدف تصمیم گیری موثر و همچنین افزایش رفتارهای فرصت طلبانه تولید کننده را کاهش دهد. مطالعه ما نیز به بررسی چگونگه خریدار می تواند بروز ابهامات را به تاخیر بیاندازد می پردازد. این راه تحقیقات آینده در زمینه همکاری BSR و دستورالعمل ها برای تحقیق و عمل را باز می سازد.

کلید واژه ها: روابط خریدار و فروشنده، ایجاد ارزش، کارایی، سرمایه اجتماعی