عنوان انگلیسی مقاله:

 Enhancing Competitive Edge Through Knowledge Management in Implementing ERP Systems

ترجمه عنوان مقاله: توسعه رقابت از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP

$$$: فقط 4500 تومان

سال انتشار: 2006

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: ISSN

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه
 • آمادگی سازمان برای مدیریت دانش
 • آموزش کارکنان و یادگیری
 • اطلاعات و شبکه داده
 • فرایند تسهیم دانش
 • کنکاش دانش
 • هزینه
 • کیفیت
 • زمان
 • انعطاف پذیری
 • متدلوژی تحقیق
 • داده
 • ابزار تحقیق
 • تجزیه و تحلیل
 • نتایج و بحث
 • تسهیل کننده های مدیریت دانش
 • همبستگی مدیریت دانش و مزیت رقابتی
 • بحث
 • نتیجه گیری و محدودیت ها
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

در این تحقیق ما با استفاده از داده های 170 شرکت تولیدی پنج تسهیل کننده برای مدیریت دانش در محیط ERP شناسایی کردیم. علاوه بر آن ما ارتباط بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی شرکت های تولیدی در محیط تجارت الکترونیکی بررسی کردیم. نتایج مطالعه مطرح می کند که آمادگی سازمان برای مدیریت دانش، تحصیلات کارکنان و یادگیری، اطلاعات و شبکه داده، فرایند تسهیم دانش و کنکاش دانش به عنوان تسهیل کننده های مدیریت دانش یک اثر هم افزایی مثبتی روی مزیت رقابتی موسسات دارند.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، ERP، سیستم اطلاعاتی مؤسسه، مزیت رقابتی، تغییر سازمانی، سیستم اطلاعاتی مدیریت، پژوهش سیستم ها

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

افزایش سرعت و قدرت کامپیوترها و سیستم های اطلاعاتی با توسعه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته موسسات تلاقی پیدا کرده و روش های اداره دانش آنها و دارایی های فکری در یک محیط تجارت الکترونیکی تغییر داده است. در سال های اخیر تجارت الکترونیکی به عنوان روش جدید هدایت کسب و کار در بازار رقابتی شناخته شده است. به عنوان یک جز مهم از تجارت الکترونیکی، سیستم های برنامه ریزی منابع موسسه (ERP) با ناحیه های کارکردی کسب وکار مانند بازاریابی و فروش، تولید، دارایی، منابع انسانی و مدیریت مالی یک شرکت و تأمین کنندگان و مشتریان مربوطه در سلسله مراتب زنجیره تأمین ادغام شده است

در طی دهه گذشته سیستم های ERP جایگزین سیستم های Legacy در بیش از 500 شرکت Fortune شده اند. هزینه برای سیستم های ERP از سال 1990 بیشترین بخش سرمایه گذاری در IT را به خود اختصاص داده است و در بیش از 60% از شرکت های چند ملیتی پیاده سازی شده است. بازده نگهداری بازار ERP 17.2$   بیلیون دلار در سال 1998 بود. حتی شرکت های نرم افزاری اصلی ایالات متحده نیز تولیدات ERP را پذیرفتند. برای مثال IBM و مایکروسافت هم اکنون اکثر نرم افزارهای کسب و کارشان SAP R/3 ER هست. اخیراً ERP در بخش بازار موسسات کوچک و متوسط به علت اهمیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)و مدیریت زنجیره تأمین (SCM) به کار می رود.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

با استفاده از داده ها از 170 شركت تولیدی ما پنج تسهیل كننده را برای مدیریت دانش در محیط ERP در این پژوهش تعریف كردیم. بعلاوه ما ارتباط بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی شركت های تولیدی در محیط تجارت الكترونیكی را بررسی كردیم. نتایج نشان می دهد كه آمادگی سازمان برای مدیریت دانش، آموزش كاركنان و یادگیری، شبكه داده و اطلاعات، فرایند تسهیم دانش و كنكاش دانش به عنوان تسهیل كننده مدیریت دانش اثر هم افزایی شدیدی را روی مزیت رقابتی دارند.

ما در این مطالعه به دو یافته اصلی دست یافتیم: 1. ایجاد یك مكانیسم برای هدایت مدیریت دانش در محیط ERP. مخصوصاً آمادگی سازمان برای مدیریت دانش، آموزش كاركنان و یادگیری، شبكه داده و اطلاعات، فرایند تسهیم دانش و كنكاش دانش كه به عنوان تسهیل كننده های مدیریت دانش شناسایی شدند.2. مدیریت دانش اثر شدیدی را روی افزایش مزیت رقابتی شركت های تولیدی دارد. در نتیجه به مؤسسات تولیدی توصیه می شود كه روی تسهیل كننده های مدیریت دانش در محیط ERP در جهت پیشبرد رقابتشان در بازار تكیه كنند.

همچنین بایستی ذكر شود كه این پژوهش مبتنی بر پاسخ های مدیران 170 شركت تولیدی است. سازمان های متفاوت مدیریت دانش را به شیوه های متفاوت تسهیل می كنند. بنابراین خوانندگان برای نتیجه گرفتن از این مطالعه باید دقت لازم را داشته باشند. علاوه بر آن هر سازمان نیز بایستی احتیاط مورد نیاز را پیشه كند.

 

مطالب مرتبط