عنوان انگلیسی مقاله:

Accounting fraud, business failure and creative auditing: A micro-analysis of the strange case of Sunbeam Corp

ترجمه عنوان مقاله: تقلب حسابداری، ورشکستگی تجاری و حسابرسی خلاقانه: تحلیل موشکافانه ای از مورد عجیب شرکت سان بیم

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 40 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 38 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • مروری بر مقالات نظری
  • عوامل تعیین کننده ی تقلب و زمان افشا
  • زمان ورشکستگی  و مقصر شناسی مدیریتی
  • حسابرسی خلاقانه
  • تحلیل موشکافانه ی مورد انحرافی: شرح جامعی از رویدادها
  • به اجرا در آوردن مورد
  • یافته ها و بحث و بررسی
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله تقلب حسابداری، ورشکستگی تجاری و حسابرسی خلاقانه

این مقاله سیر ورشکستگی شرکت سان بیم را مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار داده و دلایل انفرادی و استثنایی بودن آن را توضیح می دهد. این مورد حقوقی به عنوان بخش مجزایی از تحلیل موردهای تقلب در ایالت متحده ی آمریکا که WebBRD عنوان کرده ظاهر شده است: ملاحظه ی زمان بین آشکار شدن تقلب و ورشکستگی نهایی نشان دهنده ی حضور یک مورد استثنایی نمونه برداری شده است. در حقیقت، مقدار ماکزیمم این متغیر موقتی برابر با 840 روز تخمین زده شده است: این مقدار واقعا با بازه ی تخمینی توسط تابع ماندگاری برای نمونه ی کل فاصله داشته و به شرکت سان بیم اشاره دارد.

فرضیه های مختلف در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته اند، با شروع از عجایب تاریخچه ی سان بیم: مدت تقلب، قربانی کردن (مقصر شناختن) و حسابرسی خلاقانه نمایانگر سه نقطه ی اصلی تحلیل می باشد. با شروع از تحلیل موشکافانه ای از این مورد که SEC بطور عمقی آن را مورد بررسی قرار داده است و بطور تفصیلی توسط این پژوهش توصیف شده است، با در نظر گرفتن تقلب حسابرسی و حسابداری ورودی هایی برای پژوهش های آتی درباره ی مسائل کلی تر ارائه شده است.    

واژگان کلیدی: تقلب حسابداری، مسیر شکست، حسابرسی خلاقانه، تحلیل موشکافانه ی تاریخی

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png