عنوان انگلیسی مقاله:

Critical thinking, questioning and creativity as components of intelligence

ترجمه عنوان مقاله: تفکر انتقادی، پرسشگری و خلاقیت به عنوان مولفه های هوش

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 3 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 11 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست ترجمه مقاله
  • چکیده
  • مقدمه
  • پیش زمینه نظری
  • روش تحقیق
  • پژوهش 1
  • پژوهش 2
  • جدول 1 : لیست 8 موقعیت
  • مشارکت در پروژه
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

برای یک مدت بسیار طولانی، هوش به عنوان یک ویژگی ثابت و تنها مهارت تحلیلی و  استعداد های مبتنی بر حافظه بود. با این حال، در دنیای شکننده، نامطمئن و ناشناخته ما، این نوع از توانایی لزوما باعث موفقیت در زندگی و به طور خاص در دانشگاه نمی شود. هدف این مقاله ارائه یک پروژه است که در پرتو آن مفهوم مدرنی از هوش ارائه شود. ما نشان خواهیم داد که چگونه هوش می تواند بوسیله مجموعه یکپارچه ای از مهارت های شناختی شامل تفکر انتقادی، پرسشگری و خلاقیت مشخص شود. ما ابزار طراحی خلاقانه ای را به منظور ارزیابی این مفهوم معاصر از هوش ارائه می دهیم. علاوه بر این، از آنجا که این مهارت قابل تغییر است و ثابت نیست، ما  می خواهیم که طراحی، پیاده سازی و ارزیابی استراتژی ها را به منظور ترویج سطح بالاتری از پرسشگری، تفکر انتقادی و خلاقیت در دانشجویان دانشگاه و در نهایت افزایش هوش آنها انجام دهیم.

کلمات کلیدی: هوش، خلاقیت، پرسشگری، تفکر انتقادی

ترجمه مقدمه مقاله

هوش مجموعه ای از توانایی های درونی هر فرد است که برای کسب موفقیت در زندگی ضروریست. افراد با هوش نقاط قوت  و ضعف شان را شناسایی می کنند و همزمان شیوه های تقویت آنها را نیز پیدا می کنند. افراد باهوش، مهارت هایشان را با شکل دهی و انتخاب محیط ها و تعادل در استفاده از مهارت ها و توانایی هایشان نمایان می کنند. دانشجویان و اساتید به طور مشابه هم در داخل کلاس و هم در خارج از کلاس از هوش شان استفاده می کنند. در انجام این کار، آنها  گام را فراتر از مفهوم متعارف هوش می گذارند.

با توجه به گفته های استرنبرگ، جاروین و گریگورنکو در سال 2009، توانایی های تشکیل دهنده هوش، تحلیلی، خلاقانه و عملی هستند. تحقیقات اخیر ما در زمینه آموزش عالی ( آلیمیدا، پدروسا در جسوس، واتس 2011، آلمیدا، تکسیرا دیاز و مدینا 2010، آلمیدا، تکسیرا دیاز و مدینا 2010) نشان می دهد که توانایی های تحلیل، خلاقانه و کاربردی به صورت مستقیم با پرسشگری، تفکر نقادانه و خلاقیت مرتبط هستند. بنابر این، ما استدلال می کنیم که هوش بوسیله مجموعه از مهارت های شناختی شامل : تفکر نقادانه، پرسشگری و خلاقیت مشخص می شود.