عنوان انگلیسی مقاله:

The Determinants of Relationship Between Marketing Mix Strategy and Drivers of Export Performance in Foreign Markets: An Application on Turkish Clothing Industry

ترجمه عنوان مقاله: بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکردصادراتی بازارهای خارجی

$$$: فقط 21500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بررسی گزارش
 • درک و توسعه فرضیه ها
 • ویژگی های شرکت
 • ویژگی های محیطی
 • تعهد بین المللی
 • تجربه بین المللی
 • استراتژی انطباق و تمایز
 • عملکرد صادراتی
 • طراحی و تجزیه و تحلیل تحقیق
 • نمونه و جمع آوری داده
 • اندازه گیری ها و مدل
 • تجزیه و تحلیل و نتایج
 • نتایج و محدودیت ها
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکردصادراتی بازارهای خارجی

هدف پژوهش، بررسی تاثیر استراتژی آمیخته بازاریابی و ویژگی های شرکت بر عملکرد صادراتی است. رویکردی یکپارچه در طراحی مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. مشخصه های خاص شرکت و عوامل خارجی به عنوان منابع عملکرد صادراتی در این مدل گنجانده شده است. تاثیر آن ها بر استراتژی آمیخته بازاریابی و عملکرد صادراتی در صنعت لباس و صنعت نساجی ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای نظریه استراتژی رقابت، استراتژی آمیخته بازاریابی به مدل اضافه شده است و نقش واسطه ای عملکرد صادراتی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیر های مدل تحقیق پیشنهادی به وسیله مقیاس های موجود در گزارشات اندازه گیری شده اند. پرسشنامه هم از طریق ایمیل ارسال و هم از طریق مصاحبه رو در رو برای جمع آوری داده های این نظر سنجی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از شرکت نساجی و بخش تولید لباس کشور ترکیه جمع آوری شد.

نتایج تجربی نشان داد که ویژگی های شرکت، مشخصه های محیطی، تجربه و تعهد بین المللی، با سطح عملکرد صادراتی بالاتر در شرکت های صادر کننده لباس در کشور ترکیه مرتبط هستند. نتایج دیگر نیز نشان داد که استراتژی آمیخته بازاریابی نقش واسطه ای در این ارتباط دارد.

نتایج می تواند تعمیم یابد و بینش مفیدی را برای مدیران بخش صادرات فراهم آورد. محدودیت دیگر، محدودیت مربوط به منابع عملکرد صادراتی در محیط خارجی و همچنین عوامل داخلی خاص شرکت مانند تعهد و تجربه بین المللی شرکت است. نتایج مقاله حاکی از یک ارزش برای نتایج خاص بخش است. ابعاد مالی، استراتژیک و رقابتی عملکرد صادراتی در صنعت لباس ترکیه مورد ارزیابی قرار گرفته است. منابع داخلی و خارجی و همچنین استراتژی آمیخته بازاریابی تاثیر گذار بر بخش ها نیز در این زمینه دخیل هستند.

کلمات کلیدی: عملکرد صادراتی، ویژگی های شرکت، ویژگی های محیطی، تعهد بین المللی، تجربه بین المللی، بخش صادرات لباس ترکیه

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

 

مطالب مرتبط