عنوان انگلیسی مقاله:

Moderating effects of gender and organizational level between role stress and job satisfaction among hotel employees

ترجمه عنوان مقاله: تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل

$$$: فقط 4000 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 18 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

4000 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • ادبیات تحقیق و فرضیه ها
 • استرس نقش و رضایت شغلی
 • نقش تعدیلی جنسیت
 • نقش تعدیلی سطح سازمانی
 • روش ها
 • نمونه و رویه ها
 • مقیاس
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • نتایج
 • نمایه نمونه
 • فاکتورتحلیل تاییدی برای استرس نقش
 • آمارهای توصیفی و همبستگی های بین متغیر ها
 • تست فرضیات برای تعدیل کننده ها
 • بحث
 • کابرد های مدیریتی
 • محدودیت ها و تحقیقات آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی

این مطالعه به بررسی نقش تعدیل کننده جنسیت و سطح هماهنگی در رابطه بین استرس نقش و رضایت شغلی کارکنان هتل می پردازد. ابزار نظر سنجی که شامل اندازه گیری رضایت شغلی، استرس نقش (تضاد و ابهام) و اطلاعات دموگرافیک جمع آوری اطلاعات از کارکنان هتل در جمهوری کره مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از 320 پاسخ دهندگان، به نمایندگی از 64 درصد از نرخ پاسخ، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد که اثر تنش نقش بر رضایت شغلی کارکنان زن و کارکنان نظارت از کارکنان مرد و کارکنان غیر نظارتی به طور قابل توجهی قوی تر است. پیامدهای تحقیقات و پیشنهادات برای تحقیقات آینده ارائه شده است.

کلمات کلیدی: استرس نقش، تعارض نقش، ابهام در نقش، رضایت شغلی، جنس، سطح سازمانی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

در صنعت مهمان داری معاصر که رقابت  بین شرکت ها بسیار شدید است، انتظارات مشتریان برای خدمات افزایش یافته و این مسئله باعث انتظار کار بیشتر از کارمندان شده است. علاوه بر این، کارمندان سازمان های خدماتی با مجموعه ای از خدمات در نقششان مواجه هستند که با مشتری سر و کار دارد و به خاطر نقششان با عدم قطعیت در شغلشان رو به رو هستند.در نتیجه، تجربه ی استرس های شغلی در محیط کار برای این دسته از کارمندان اجتناب ناپذیر است. از آنجایی که مطالعات اولیه بر استرس سازمانی دارای پیشرفت بوده، استرس نقش توجه بسیاری از بررسی های اساسی را به خود اختصاص داده.

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط