عنوان انگلیسی مقاله:

Auditor industry specialization, board governance, and earnings management

ترجمه عنوان مقاله: تخصص حسابرسی در صنعت، حاکمیت هیئت مدیره و مدیریت سود

$$$: فقط 19500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 21 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 26 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور ادبیات
 • حاکمیت هیئت مدیره و کیفیت حسابداری
 • تخصص حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابداری
 • حاکمیت هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی
 • فرضیه پژوهش
 • داده ها، متغیرها و مدل ها
 • جدول 1. تفکیک نمونه بر حسب سال
 • نتایج تجربی
 • جدول 2 آمار توصیفی
 • جدول 3 همبستگی پیرسون
 • جدول 4 نتایج اصلی
 • جدول 5 نتایج اقلام تعهدی اختیاری علامت دار
 • جدول 6 نتایج معیار سهم بازار
 • جدول 7 نتایج رگرسیون دومرحله ای
 • نتیجه گیری
 • نکات
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر ارتباط تخصص حسابرسی در صنعت و حاکمیت هیئت مدیره بر مدیریت سود است. این مطالعه بررسی می کند که آیا اثربخشی استقلال هیئت مدیره در کاهش مدیریت سود برای بنگاه های حسابرسی شده توسط متخصصان صنعت بیشتر از بنگاه های حسابرسی شده توسط غیر متخصصان است یا کمتر.
طراحی/ متدولوژی/ روش: اطلاعات مربوط به آمریکا از پایگاه داده RiskMetrics Directors و پایگاه داده Compustat جمع آوری شده است. برای آزمایش فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
یافته ها: مشخص شد که ارتباط منفی مدیریت سود با استقلال هیئت مدیره برای بنگاه های حسابرسی شده توسط متخصصان صنعت، بیشتر از بنگاه های حسابرسی شده توسط غیر متخصصان است، که با این دیدگاه که تخصص حسابرسی در صنعت با حاکمیت هیئت مدیره رابطه مکمل دارد، سازگار است.
اصالت/ ارزش: این مطالعه با مستند کردن شواهد روشن (مبنی بر اینکه هیئت مدیره باکیفیت از طریق استخدام حسابرسان متخصص صنعت می توانند موثرتر باشند) به ادبیات موضوع کمک می کند. این مطالعه همچنین نشان می دهد که بررسی اثر ارتباط میان مکانیزم های متفاوت حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابداری با ارزش است.
کلیدواژه ها: تخصص حسابرسی در صنعت، حاکمیت هیئت مدیره، مدیریت سود، حسابرسی، هیئت مدیره، حاکمیت، ایالات متحده آمریکا
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

ترجمه مقدمه مقاله

دانش و تخصص مختص صنعت حسابرسان متخصص صنعت، بیشتر از حسابرسان غیر متخصص است (دان و میهو، 2004). پژوهش های قبلی (بالسام و همکاران، 2003؛ دان و میهو، 2004) دریافتند که تخصص حسابرسی در صنعت، ارتباطی مثبت با کیفیت حسابداری دارد که نشان می دهد حسابرسان متخصص صنعت می توانند خدمات حسابرسی باکیفیت را برای مشتریان فراهم کنند. بنابراین، حسابرسان متخصص صنعت، نقشی مهم در پایش فرایند گزارشدهی مالی دارند.

حسابرسان متخصص صنعت می توانند مدیریت سود را نه فقط از طریق حسابرسی صورت های مالی بلکه از طریق ارتباط با مکانیزم های داخلی حاکمیت شرکتی از جمله هیئت مدیره محدود کنند. حسابرسان می توانند با هیئت مدیره تعامل داشته باشند، زیرا مدیران در حل تعارض های بین مدیریت و حسابرسان مشارکت می کنند (کلاین، 2002). بیسلی و پترونی (2001) و کارسلو و همکاران (2002) نشان دادند که هیئت مدیره باکیفیت نیازمند حسابرسان باکیفیت است. اگر تعامل بین هیئت مدیره و حسابرسان، اثربخش باشد هیئت مدیره باکیفیت از استخدام حسابرسان متخصص صنعت سود خواهند برد. به عبارت دیگر، شاید ارتباطی مکمل بین حاکمیت هیئت مدیره و تخصص حسابرسی در صنعت وجود داشته باشد.

بر خلاف آمریکا مطالعات کارسلو و همکاران (2002) و تسوی و همکاران (2001) در هنگ کنگ ارتباطی منفی را بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرسی در هنگ کنگ اثبات می کند که با رابطه مکمل بین کیفیت حاکمیت شرکت و کیفیت حسابرسی ناسازگار است. کوون و همکاران (2007) همچنین دریافتند که تخصص حسابرسی در صنعت در بهبود کیفیت حسابداری اندازه گیری شده با اقلام تعهدی اختیاری در کشورهایی با محیط قانونی ضعیف، اثربخش تر از کشورهای دارای یک محیط قانونی قوی است. از آنجایی که حاکمیت شرکتی در یک محیط قانونی ضعیف معمولاً ضعیف است (دی فوند و هانگ، 2004)، مطالعه آن ها نشان می دهد که تخصص حسابرسی در صنعت می تواند به عنوان جایگزینی برای سایر مکانیزم های حاکمیت شرکتی عمل کند. بنابراین هنوز معلوم نیست که آیا تخصص حسابرسی در صنعت، مکمل حاکمیت هیئت مدیره است یا جایگزین آن.

این مطالعه برای تبیین بیشتر رابطه بین تخصص حسابرسی در صنعت و حاکمیت هیئت مدیره، بررسی می کند که آیا رابطه ای مکملی یا جایگزینی بین تخصص حسابرسی در صنعت و حاکمیت هیئت مدیره از دیدگاهی متفاوت اما روشن تر وجود دارد یا خیر. بر اساس چارچوب کلاین (2002) اثر ارتباط استقلال هیئت مدیره و تخصص حسابرسی در صنعت را بر مدیریت سود بررسی می کنیم. اگر تخصص حسابرسی در صنعت بتواند مکمل حاکمیت هیئت مدیره باشد (جایگزین آن شود) انتظار داریم که ارتباط منفی مدیریت سود با استقلال هیئت مدیره در بنگاه هایی که حسابرسان آن تخصص بالایی در صنعت دارند بیشتر (کمتر) از بنگاه هایی باشد که حسابرسان آن تخصص پایینی در صنعت دارند.

با استفاده از نمونه ای از 18513 مشاهده بنگاه سال در طول دوره 1996-2000 شواهدی را ثبت می کنیم مبنی بر این که ارتباط منفی بین مدیریت سود و استقلال هیئت مدیره برای بنگاه های با تخصص بالاتر حسابرسی در صنعت، قوی تر از بنگاه های با تخصص پایین تر حسابرسی در صنعت است که با این دیدگاه که تخصص حسابرسی در صنعت با حاکمیت هیئت مدیره رابطه لازم و ملزوم دارد، سازگار است. به طور کلی، نتایج ما نشان می دهد که تخصص حسابرسی در صنعت می توند اثربخشی هیئت مدیره را در کاهش مدیریت سود بهبود بخشد.

این مطالعه به چند روش به اساتید و متخصصان کمک می کند. اول این که ما جریانی پژوهشی را در مورد رابطه بین حاکمیت هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی توسعه می دهیم. بر خلاف پژوهش های قبلی (بیسلی و پترونی، 2001؛ کارسلو و همکاران، 2002)، مطالعه ما رویکردی روشن تر را برای آزمایش این موضوع به کار می گیرد که آیا تخصص حسابرسی در صنعت می تواند مکمل حاکمیت هیئت مدیره باشد یا جایگزین آن. هرچند مطالعات قبلی نشان می دهند که هیئت مدیره های باکیفیت نیازمند حسابرسان باکیفیت هستند اما هیچ شواهد تجربی وجود ندارد مبنی بر این که حسابرسان باکیفیت بتوانند در افزایش اثربخشی پایش (که به عنوان مزایای استخدام حسابرسان متخصص صنعت شناخته می شود) به هیئت مدیره باکیفیت کمک کنند. مطالعه ما با مستندسازی شواهدی روشن مبنی بر این که هیئت مدیره های باکیفیت از طریق استخدام حسابرسان متخصص صنعتمی توانند اثربخش تر باشند، این شکاف موجود در ادبیات را پوشش می دهد. دوم این که این مطالعه در مورد اثر حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابداری به ادبیات موجود کمک می کند (بیسلی، 1996؛ کلاین، 2002). پژوهش های قبلی بر اثر اصلی حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابداری تمرکز می کنند. مطالعه ما نشان می دهد که بررسی اثر ارتباط میان مکانیزم های مختلف حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابداری می تواند ارزشمند باشد. سوم این که این مطالعه نتایجی عملی نیز برای هیئت مدیره ها در بر دارد. یافته های ما نشان می دهد که حسابرسان متخصص صنعت می توانند به هیئت مدیره های بیرونی کمک کنند تا به صورت اثربخش تری بر فرایند گزارشدهی مالی نظارت کنند. بنابراین استخدام حسابرسان متخصص صنعت برای هیئت مدیره ها باارزش است.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

این مقاله بررسی می کند که آیا تخصص حسابرسی در صنعت، اثربخشی حاکمیت هیئت مدیره را در کاهش مدیریت سود بهبود می بخشد یا خیر. ما معتقدیم که اگر رابطه ای مکمل (جایگزین) بین تخصص حسابرسی در صنعت و حاکمیت هیئت مدیره وجود داشته باشد مدیریت سود ارتباط منفی بیشتری (کمتری) با استقلال هیئت مدیره برای بنگاه های دارای تخصص بالای حسابرسی در صنعت دارد تا بنگاه های دارای تخصص پایین حسابرسی در صنعت. ما با استفاده از نمونه 18513 مشاهده بنگاه سال از سال 1996 تا 2010، شواهدی را در مورد اثر مثبت تخصص حسابرسی در صنعت بر اثربخشی استقلال هیئت مدیره ثبت می کنیم. نتایج با این دیدگاه که تخصص حسابرسی در صنعت، مکمل حاکمیت هیئت مدیره است، سازگار است. به طور کلی، یافته های ما نشان می دهد که وقتی هیئت مدیره های باکیفیت، حسابرسان متخصص صنعت را استخدام می کنند در کاهش مدیریت سود موثرتر هستند.

چکیده انگلیسی مقاله

Purpose: The purpose of this study is to investigate the interaction effect of auditor industry specialization and board governance on earnings management. This study examines whether board independence is more or less effective in constraining earnings management for firms audited by industry specialists than for firms audited by non-specialists.
Design/methodology/approach: The US data were collected from the RiskMetrics Directors database and the Compustat database. Regression analysis was used to test the research proposition.
Findings: It was found that earnings management is more negatively associated with board independence for firms audited by industry specialists than for firms audited by non-specialists, consistent with the notion that there is a complementary relationship between auditor industry specialization and board governance. The findings suggest a positive interaction effect of auditor
industry specialization and board governance on accounting quality.
Originality/value: This study contributes to the literature by documenting explicit evidence that high quality boards can be more effective through hiring industry specialist auditors. This study also suggests that it may be worth investigating the interaction effect among different corporate governance mechanisms on accounting quality.
Keywords: Auditor industry specialization, Board governance, Earnings management, Auditing, Boards of directors, Governance, United States of America
Paper type: Research paper

مقدمه انگلیسی مقاله

Industry specialist auditors have more industry-specific knowledge and expertise than non-specialist auditors (Dunn and Mayhew, 2004). Prior research (Balsam et al., 2003; Dunn and Mayhew, 2004) finds that auditor industry specialization is positively associated with accounting quality, suggesting that industry specialist auditors can provide high quality audit services to clients. Thus, industry specialist auditors serve an important role in monitoring financial reporting process. Industry specialist auditors may constrain earnings management not only through the audit of financial statements but also through their interaction with the client’s internal corporate governance mechanisms including board of directors. Auditors may interact with the board of directors, as directors are involved in resolving the conflicts between management and auditors (Klein, 2002). Beasley and Petroni (2001) and Carcello et al. (2002) suggest that high quality boards of directors demand high quality auditors. If the interaction between the board of directors and auditors is effective, high quality boards will benefit from hiring industry specialist auditors. In other words, there may be a complement relationship between board governance and auditor industry specialization. Contrary to the US study by Carcello et al. (2002) and Tsui et al. (2001) document a negative association between board independence and audit fees in Hong Kong, which is inconsistent with the complement relationship between board governance quality and audit quality. Kwon et al. (2007) also find that auditor industry specialization is more effective in improving accounting quality measured by discretionary accruals in countries with a weak legal environment than in countries with a strong legal environment. As corporate governance is usually weak in a weak legal environment (DeFond and Hung, 2004), their study suggests that auditor industry specialization may serve as a substitute to other corporate governance mechanisms[1]. Thus, it is still unclear whether auditor industry specialization complements or substitutes to board governance. To shed more light on the relationship between auditor industry specialization and board governance, this study examines whether there is a complement or substitute relationship between auditor industry specialization and board governance from a different but more explicit perspective. Based on the framework of Klein (2002), we examine the interaction effect of board independence and auditor industry specialization on earnings management. If auditor industry specialization can complement (substitute) to board governance, we expect that earnings management will be more (less) negatively associated with board independence for firms whose auditors have high industry specialization, than for firms whose auditors have low industry specialization. Using a sample of 18,513 firm-year observations over the period 1996-2010, we document evidence that the negative association between earnings management and board independence is stronger for firms with high auditor industry specialization than for firms with low auditor industry specialization, consistent with the notion that there is a complement relationship between auditor industry specialization and board governance. Overall, our results suggest that auditor industry specialization can improve the effectiveness of boards of directors in constraining earnings management. This study contributes to academics and practitioners in the following ways. First, we extend a streamof research on the relationship between board governance and audit quality. Unlike prior research (Beasley and Petroni, 2001; Carcello et al., 2002), our study employs a more explicit approach to testing whether auditor industry specialization can complement or substitute to board governance. Although previous studies find that high quality boards demand high quality auditors, there is no empirical evidence that high quality auditors can help high quality boards to increase the monitoring effectiveness, which can be regarded as the benefits of hiring industry specialist auditors. Our study fills this gap in the literature by documenting explicit evidence that high quality boards can be more effective through hiring industry specialist auditors. Second, this study adds to the extant literature on the effect of corporate governance on accounting quality (Beasley, 1996; Klein, 2002). Prior research focuses on the main effect of corporate governance on accounting quality. Our study suggests that it may be worth investigating the interaction effect among different corporate governance mechanismson accounting quality. Third, this study also has a practical implication for boards of directors. Our findings suggest that industry specialist auditors can help outside directors to more effectively oversee financial reporting process. Therefore, it is valuable for boards of directors to hire industry specialist auditors.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

This paper examines whether auditor industry specialization enhances the effectiveness of board governance in constraining earnings management. We argue that earnings management is more (less) negatively associated with board independence for firms with high auditor industry specialization than for firms with low auditor industry specialization if there is a complement (substitute) relationship between auditor industry specialization and board governance. Using a sample of 18,513 firm-year observations from 1996 to 2010, we document evidence on the positive effect of auditor industry specialization on the effectiveness of board independence. The results are consistent with the notion that auditor industry specialization complements board governance. Overall, our findings suggest that high quality boards are more effective in constraining earnings management when they hire industry specialist auditors. This study makes the following contributions to the literature and provides implications for academics and practitioners. First, we add to the extant research into the relationship between audit quality and board governance by examining whether auditor industry specialization complements or substitutes to board governance. Unlike prior research (Beasley and Petroni, 2001; Carcello et al., 2002), this study provides more explicit evidence that high quality boards can benefit from industry specialist auditors. Second, this study suggests that in addition to the main effects examined in prior research, it may be worth examining the interaction effects among different corporate governance mechanisms on accounting quality. Third, this study also provides a practical implication that it is valuable for boards of directors to hire industry specialist auditors. We note that our results should be cautiously interpreted because of the following limitations of this study.First, the endogeneity of board governance is still a concern of our analyses while we allow for this issue by running the two-stage regression. Like other corporate governance studies, it is difficult for our study to find the most appropriate instrumental variable. Future research may employ more refined approaches to dealing with this issue. Second, the large dataset in this study constrains the possibility of considering more aspects of board governance, which may reduce the generalizability of our findings. Future research may explore more alternative measures of board governance. Third, there are data constraints to measure city-specific auditor industry specialization in this study. Future research may examinewhether our results can hold for city-specific auditor industry specialization.

 

 

مطالب مرتبط