عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of Organizational Resistance to Change on BPR Implementation: A Case of State Bank of Pakistan

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر مقاومت سازمانی به تغییر روی اجرای BPR: مطالعه ی موردی بانک پاکستان

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: ISSN

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

18500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • مرور ادبیات
 • چارچوب تئوری
 • طراحی فرضیه
 • نگاه کلی به روش شناسی و طرح تحقیق
 • جامعه و نمونه ی تحقیق
 • تحلیل و تفسیر داده ها
 • آزمون نرمال سازی
 • محاسبات آلفای کرونباخ
 • جدول1)
 • تحلیل عاملی تاییدی
 • تک عاملی
 • جدول2)
 • جدول3)
 • جدول 4)
 • جدول5)
 • جدول6)
 • جدول7)
 • خلاصه مدل
 • یافته ها و مباحث
 • نتیجه
 • محدودیت ها
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله تاثیر مقاومت سازمانی به تغییر روی اجرای BPR

هدف این مقاله درک تاثیر مقاومت سازمانی به تغییر در اجرای BPR است. این مقاله اشاره می کند که فاکتورهای مرتبط انسانی، فاکتورهای مرتبط سازمانی و آموزش فناوری اطلاعات مسئول برای تشریح مقاومت سازمانی هستند و تاثیر مثبتی روی موفقیت اجرای BPR دارند. ارزیابی روی بانکی در پاکستان صورت گرفته است، که BPR را اجرا می کند. نتایج نشان می دهد که اثر فاکتورهای تشریحی بر اجرای BPR حداکثر تا 65  درصد بود و تاثیر مثبت و خاصی روی آن داشته است. وقتی که فاکتورهای مرتبط انسانی و فاکتورهای سازمانی حفظ می شوند و آموزش مناسب فناوری اطلاعات به کارکنان داده می شود، آن به سازمان کمک می کند هر نوع مقاومتی که با تغییر همراه است را کنترل کند و نتایجش را به سمت اجرای موفق BPR افزایش می دهد.

واژگان کلیدی: فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار، عوامل مقاومت سازمانی، تغییر، سازمانه ای مرتبط، عوامل مرتبط با انسان، آموزش فناوری اطلاعات

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله تاثیر مقاومت سازمانی به تغییر روی اجرای BPR

یک سازمان از رفتارهای گوناگونی شکل می گیرد. که شامل رفتار فردی و عملکردهایش، ماهیت و عملکردهای گروهی، ساختار اجتماعی و طراحی سازمانی، نگرش ها و فرآیندها در پذیرش شرایط تغییر می باشد. (چانتا، 2010). سازمان ها به سمت ایجاد فرآیند مجدد کسب و کارشان هستند، همچنین محیط کسب و کار پویا به وجود می آید که یک چالش بزرگ برای سازماندهی جهت مدیریت مقاومت آشکار شده است در درون سازمان هایی که فرآیند جدید می تواند به نحو احسن اجرا شود (فرولد و هرالد، 2004).