عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of event advertising on attitudes and visit intentions

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر تبلیغات وقایع بر روی نگرش ها و قصد بازدید (از منطقه)

$$$: فقط 25500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه تحقیق
 • نگرش نسبت به شهر
 • قصد (هدف) بازدید
 • تناسب تصویر
 • روش ها
 • روش و طرح تحقیق
 • تبلیغات وقایع (رویداد)
 • انتخاب شهر معروف در مقابل شهر ناشناخته
 • ابزار تحقیق و اندازه گیری
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • نتایج
 • نتیجه گیری و بحث
 • محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی
 • منابع

چکیده مقاله

چکیده مقاله مقاله تاثیر تبلیغات وقایع بر روی نگرش ها و قصد بازدید (از منطقه)

این تحقیق اثر تبلیغات وقایع و رویدادها بر نگرش ها و مقاصد بازدید در شهرهای میزبان رویداد بررسی می کند. در این تحقیق یکصد و نود و دو نمونه گردآوری شد. به منظور آزمایش اولین و دومین مجموعه از فرضیه ها از آنالیز چندمتغیره عامل 2×2 واریانس (MANOVA) استفاده شد و برای بررسی آخرین فرضیه از تجزیه و تحلیل تک متغیره جداگانه واریانس (ANOVA) استفاده شد. تبلیغات رویداد تاثیر مثبتی بر نگرش افراد شهرهای میزبان نشان داد. همچنین سطوح مختلف شناخت افراد از شهر (معروف – ناشناخته) تاثیر معنا داری بر نگرش آنها نسبت به شهر دارد. با این وجود، اثرات تبلیغ رویداد بر نگرش افراد نسبت به شهر در صورتی که شهر تا حدودی نا شناخته باشد بیشتر است. از این جهت یک شهر نا شناخته با گسترش تصویر شهری که از تبلیغ وقایع و رویداد به عنوان ابزار ترویج استفاده می کند بیشتر از یک شهر خیلی معروف می تواند سود ببرد. در نهایت تناسب تصویر بر نگرش افراد نسبت به شهر میزبان رویداد تاثیر می گذارد.

کلمات کلیدی: نگرش نسبت به شهر، تبلیغات وقایع، جشنواره فیلم، همگرایی تصویر، قصد بازدید از شهر

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط