عنوان انگلیسی مقاله: 

Dynamic effects of business cycles on business relationships

ترجمه عنوان مقاله: تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 18 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

هدف: هدف این مقاله شناسائی تاثیرات چرخه های تجاری بر روابط صنعتی تجارت با تجارت(b-to-b) در صنایع بسیار سبک است.

طرح/روش شناسی/دیدگاه: این مقاله مطالعه موردی دقیق Outotec plc، ارائه دهنده برجسته تکنولوژی برای صنایع فلزات و معادن است.

یافته ها: این مطالعه تغییرات رابطه تجاری همانند غلبه بین بخش ها و ماهیت تعاونی و رقابتی تناوب رابطه را طی یک چرخه تجاری شناسائی می کند.

کاربردهای عملی: این بررسی روش های معتدل سازی اثرات چرخه های تجاری را در صنایع بسیار سبک از منظر یک ارائه دهنده تکنولوژی مبتنی بر پروژه شناسائی می کند.

اصالت/ارزش: در حالی که تعداد زیادی پژوهش اقتصادکلان در مورد چرخه ها و بررسی هائی نیز در مورد چرخه های تجاری ویژه صنعت (صنعت- ویژه) وجود دارد، این مطالعه نمونه نادری از تحقیق ویژه کمپانی بر ابقای چرخه های تجاری است.

کلمات کلیدی: چرخه های تجاری، تجارت پروژه، مدیریت رابطه، محیط تجاری سبک، بازاریابی تجارت با تجارت.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی