عنوان انگلیسی مقاله:

The Effect of Financial Status on Earnings Quality of Chinese Listed Firms

ترجمه عنوان مقاله: تأثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود بنگاه های پذیرفته شده در بورس چین

$$$: فقط 19500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 31 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 30 صفحه

منبع: Journal of Asia Pacific Business

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور منابع و طبقه بندی وضعیت مالی
 • مدل EMS به این شکل است (آلتمن، 2006):
 • معیارهای کیفیت سود و فرضیات مرتبط
 • کیفیت اقلام تعهدی
 • پایداری سود
 • پیش بینی پذیری سود
 • هموار بودن سود
 • روش
 • پژوهش
 • نمونه
 • اندازه گیری متغیرها
 • جدول 1. تعاریف و اندازه گیری متغیرها
 • نتایج و تحلیل ها
 • آمار توصیفی
 • جدول 2. آمار توصیفی
 • جدول 3. ماتریس همبستگی
 • نتایج رگرسیون
 • نتایج مربوط به کیفیت اقلام تعهدی (H1)
 • جدول 5. نتایج رگرسیون داده های پنل برای کیفیت اقلام تعهدی
 • نتایج مربوط به پایداری سود (H2)
 • جدول 6. نتایج رگرسیون داده های پنل برای پایداری
 • نتایج مربوط به پیش بینی پذیری سود (H3)
 • جدول 7. نتایج رگرسیون داده های پنل برای پیش بینی پذیری
 • نتایج مربوط به هموار بودن سود (H4)
 • جدول 8. نتایج رگرسیون داده های پنل برای همواری سود
 • تحلیل اضافی
 • نتیجه گیری
 • نکات پایانی
 • محدودیت ها
 • پژوهش های آتی
 • تقدیر و تشکر
 • ضمیمه الف. نتایج رگرسیون داده های پنل برای ویژگی های کیفیت سود
 • ضمیمه ب. نتایجرگرسیون داده های پنل برای ویژگی های کیفیت سود
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله با طبقه بندی ویژگی های کیفیت سود مبتنی بر حسابداری و وضعیت مالی شرکت های چینی پذیرفته شده در بازار بورس شانگهای و شنژن به بنگاه های «دارای سلامت مالی» یا «ورشکسته» به بررسی رابطه بین آن ها در سال های 2005 تا 2007 می پردازد. متوجه شدیم که کیفیت اقلام تعهدی، پیش بینی پذیری سود و هموار بودن سود بین بنگاه های دارای سلامت مالی و ورشکسته تفاوت معاداریدارند اما پایداری سود این گونه نیست. تحلیل های بیشتر انجام شده نشان می دهد که دسته بندی بنگاه ها («دارای سلامت مالی»، «دارای درماندگی مالی» و «ورشکسته») بر اساس وضعیت مالی نشان دهنده تفاوت های بارز در ویژگی های کیفیت سود نیست. 

کلیدواژه ها: وضعیت مالی، دارای سلامت مالی، ورشکسته، کیفیت سود، چین

ترجمه مقدمه مقاله

به دلیل رویکرد حاکمیت اداری که در چین به کار گرفته شده است، ناظران برای کنترل شرکت های پذیرفته شده در بورس اغلب به ارقام حسابداری وابسته هستند (لو و لیو، 2007). برای مثال، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین (CSRC) بنگاه های پذیرفته شده در بورس را ملزم کرده است تا پیش از ارائه درخواست برای کسب مجوز صدور سهام اضافی برای سهامداران موجود (حق تقدم خرید سهام) به سطح معینی از بازده حقوق صاحبان سهام دست پیدا کنند؛ و مهم ترین معیار برای حذف یک شرکت از بورس گزارش زیان خالص به مدت سه سال متوالی است (کی، وو و وو، 2005). یکی از ویژگی های خاص بنگاه های چینی پذیرفته شدهدر بورس این است که برخی از آن ها (از لحاظ معیارهای مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته) باید به عنوان بنگاه های دارای درماندگی مالی و یا ورشکسته اعلام شوند همچنان در بازارهای بورس چین حضور دارند، بر خلاف آنچه که در بازارهای بورس بالغ در کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود (رونن و یاری، 2008).

آلتمن (2006) برای دسته بندی بنگاه ها به بنگاه های دارای سلامت مالی، دارای درماندگی مالی و ورشکسته، Z-score مدل امتیاز بازارهای نوظهور (EMS) را طراحی کرده است. به دلیل ویژگی خاص وضعیت پذیرش در بازارهای بورس چین، بنگاه های پذیرفته شده در بازارهای بورس نوظهور چین را می توان بر اساس مدل EMS شناسایی کرد. این مطالعه با استفاده از Z-score مدل EMS برای دسته بندی بنگاه های پذیرفته شده در بورس چین به این دو دسته، وضعیت ویژگی های کیفیت سود مبتنی بر حسابداری را بین بنگاه های دارای سلامت مالی و ورشکسته (به عنوان تحقیق اصلی)؛ و ویژگی های کیفیت سود را بین بنگاه های دارای سلامت مالی، دارای درماندگی مالی و ورشکسته (به عنوان تحقیق تکمیلی) بررسی می کند. فرانسیس و همکاران (2004) چهار ویژگی کیفیت سود مبتنی بر حسابداری (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، پیش بینی پذیری و هموار بودن) و ویژگی های کیفیت سود مبتنی بر بازار (ارتباط، به موقع بودن و محافظه کاری) را شناسایی کردیم. این مطالعه فقط از ویژگی های سود مبتنی بر حسابداری استفاده می کند زیرا طبقه بندی بنگاه ها در مدل EMS به جای داده های بازار بر اساس داده های حسابداری است. هرچند این نکته را نفی نمی کنیم که ویژگی های سود مبتنی بر بازار می توانند درباره دو دسته بنگاه تحت مدل EMS اطلاعات فراهم کنند اما با توجه به تمرکز ما بر کیفیت سود، بهتر است در مطالعه ای مجزا به ویژگی های سود مبتنی بر بازار بپردازیم. یافته های ما نشان می دهد که کیفیت سود اندازه گیری شده بنگاه های ورشکسته در ارتباط با کیفیت اقلام تعهدی، پیش بینی پذیری سود و هموار بودن سود پایین است اما در مورد پایداری سود این گونه نیست.

دو دلیل ما برای انجام این مطالعه از این طریق به منابع کمک می کند. اول این که تا جایی که ما می دانیم هیچ پژوهشی برای تأیید وضعیت چهار ویژگی سود مبتنی بر حسابداری (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، پیش بینی پذیری سود و هموار بودن سود) در میان دو دسته اصلی بنگاه ها (دارای سلامت مالی و ورشکسته) با استفاده از معیارهای EMS Z-score انجام نشده است. ثانیاً بر اساس این فرضیه در منابع قبلی مبنی بر این که کیفیت سود مطلوب می تواند ریسک اطلاعات را در تصمیم گیری سرمایه گذاران کاهش دهد، مقاله پژوهشی ما یکی از معدود تحلیل های ویژگی های کیفیت سود مبتنی بر حسابداری در میان بنگاه های پذیرفته شده در بازار بورس نوظهور چین است.

بخش بعدی مروری بر روی منابع مرتبط و طبقه بندی بنگاه ها بر اساس وضعیت سلامت مالی آن ها ارائه می کند. سپس معیارهای کیفیت سود و تدوین فرضیات را توضیح می دهیم. پس از آن روش پژوهش را توضیح می دهیم. نتایج در بخش نتایج و تحلیل ارائه می شود در حالی که نتیجه گیری های کلی در آخرین بخش این مقاله ارائه می شود.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

یافته های این مطالعه دستاوردهای مختلفی برای سیاستگذاری ناظران چینی دارد. بنگاه های دارای سلامت مالی از نظر کیفیت اقلام تعهدی، پیش بینی پذیری سود و همواری سود تفاوت معناداری با بنگاه های ورشکسته دارند اما از نظر پایداری سود تفاوتی ندارند.

تحلیل دیگر نشان می دهد که بنگاه های دارای درماندگی مالی و بنگاه های ورشکسته از نظر دو ویژگی سود (پیش بینی پذیری سود و هموار بودن سود) تفات معناداری دارند اما از نظر کیفیت اقلام تعهدی تفاوتی ندارند. بنگاه های دارای درماندگی مالی از نظر هموار بودن سود تفاوت معناداری با بنگاه های ورشکسته ندارند. بنابراین این فرضیه که تمام ویژگی های سود بین بنگاه های دارای سلامت مالی، دارای درماندگی مالی و ورشکسته دارای تفاوت معنادار هستند نتیجه ای قطعی نیست. همچنین داده های نمونه نشان می دهد که صرفنظر از دسته بنگاه، بنگاه های چینی پذیرفته شده در بورس در هر پنج سال قبلی سود منفی به جا گذاشته اند.

کیفیت اقلام تعهدی بین بنگاه های دارای سلامت مالی و ورشکسته و بین بنگاه های دارای درماندگی مالی و بنگاه های ورشکسته تفاوت معناداری دارد اما بین بنگاه های دارای سلامت مالی و دارای درماندگی مالی تفاوت معناداری ندارد. هرچند باید تحقیقات بیشتری انجام شود اما این نتیجه می تواند یافته های راسنر (2003) را (مبنی بر این که بنگاه های دارای درماندگی مالی برای ارائه سود به همراه کیفیت بالای اقلام تعهدی به مدیریت سود دست می زنند) تأیید می کند. بر این اساس، از آنجایی که کیفیت اقلام تعهدی ارتباط نزدیکی با پیش بینی جریان نقدی و هزینه سرمایه بنگاه دارد امکان دارد هزینه سرمایه بنگاه های دارای درماندگی مالی شبیه به هزینه سرمایه بنگاه های دارای سلامت مالی باشد. بنگاه های دارای سلامت مالی و بنگاه های دارای درماندگی مالی از نظر هموار بودن سود تفاوت معناداری دارند و این تفاوت بین بنگاه های دارای درماندگی مالی و بنگاه های ورشکسته معنادار نیست. این یافته ها به سیاستگذاران چینی نشان می دهد که بنگاه های دارای درماندگی مالی در برخی از ویژگی های کیفیت سود از بنگاه هایدارای سلامت مالی و در سایر ویژگی ها از بنگاه های ورشکسته تقلید می کنند که دسته بندی این بنگاه ها را مبهم می سازد. سیاستگذاران در نتیجه گیری درباره تفاوت بنگاه های دارای درماندگی مالی از نظر چهار ویژگی کیفیت سود مبتنی بر حسابداری باید احتیاط کنند.

کیفیت اقلام تعهدی می تواند بر هزینه سرمایه تأثیر بگذارد زیرا این ویژگی مبتنی بر دقت پیش بینی جریان های نقدی آتی است و شباهت رفتار کیفیت اقلام تعهدی بین بنگاه های دارای سلامت مالی و بنگاه های دارای درماندگی مالی بدین معنا است که احتمالاً وقتی بنگاه دارای درماندگی مالی است هزینه سرمایه افزایش نمی یابد اما وقتی بنگاه در وضعیت ورشکستگی است می تواند به شدت افزایش پیدا کند. پایداری سود در بنگاه های دارای سلامت مالی تفاوت معناداری با بنگاه های دارای درماندگی مالی و بنگاه های ورشکسته دارد و احتمالاً سود آن ها به مدت طولانی پایدار می ماند. اما تغییرپذیری سود بر پیش بینی پذیری سود تأثیرگذار است؛ زیرا بنگاه های دارای سلامت مالی تفاوت معناداری با بنگاه های دارای درماندگی مالی و بنگاه های ورشکسته دارند؛ و بنگاه های ورشکسته  تفاوت معناداری با بنگاه های دارای سلامت مالی و بنگاه های دارای درماندگی مالی دارند. اطلاعات شخصی درباره اقلام تعهدی که مدیران از آن برای تعیین تغییرپذیری سود به منظور انطباق با جریان های نقدی حاصل از تغییرپذیری عملیات استفاده می کنند باعث تفاوت بنگاه های دارای سلامت مالی با بنگاه های دارای درماندگی مالی و بنگاه های ورشکسته می شود؛ و بنگاه های ورشکسته از نظر کیفیت همواری سود با بنگاه های دارای سلامت مالی و بنگاه های دارای درماندگی مالی تفاوت دارند. مطالعات آتی برای بررسی این موضوع که آیا اطلاعات شخصی مرتبط با مدیریت سود کیفیت سود را به نفع سرمایه گذاران افزایش می دهد یا به ضرر آن ها می توانند سیاستگذاران را در تکمیل یافته های این مطالعه یاری کند.

این پژوهش از این نظر تازگی دارد که ما بنگاه ها را بر اساس معیار EMS  Z-score آلتمن (2006) به عنوان بنگاه های دارای سلامت مالی، دارای درماندگی مالی و ورشکسته تعریف کرده ایم و این طبقه بندی را برای بنگاه های چینی پذیرفته شده در بورس اعمال کرده ایم (بنگاه هایی که که بر اساس استانداردهای غربی و به لحاظ فنی ورشکسته هستند ولی در بازارهای بورس چین پذیرفته شده اند) و تفاوت کیفیت سود را بررسی کرده ایم و به منابع کیفیت سود کمک کرده ایم. به طور خاص، این پژوهش احتمالاً جزء اولین مطالعات جامع برای بررسی بنگاه های پذیرفته شده در بزرگ ترین بازارهای بورس نوظهور چینی است.

چکیده انگلیسی مقاله

This paper investigates the relation between accounting-based earnings quality attributes and the financial status of Chinese companies listed in Shanghai and Shenzhen stock exchanges from 2005 to 2007 by classifying them as either ‘healthy’ or ‘bankrupt’ firms. We find that accruals quality, earnings predictability and earnings smoothness are significantly different between healthy and bankrupt firms, but not earnings persistence. Additional analysis undertaken indicates that firm categories (‘healthy’, ‘financially-distressed’, and ‘bankrupt’) based on financial status does not indicate distinct differences in earnings quality attributes.
Keywords: financial status, healthy, bankrupt, earnings quality, China

مقدمه انگلیسی مقاله

Due to the administrative governance approach adopted in China, regulators often rely on accounting numbers to govern the listed companies (Lu & Liu, 2007). For example, the China Securities Regulatory Commission (CSRC) requires listed firms to meet certain level of return on equity (ROE) before they can apply for a permission to issue additional shares to existing shareholders (rights issues); and the most important criterion for de-listing a listed company is a reported net loss for three consecutive years (Qi, Wu & Wu, 2005). A peculiar feature of Chinese-listed firms is that some of them that should be declared as financially-distressed and/or should be declared as bankrupt (in terms of the criteria used in developed countries) are still being listed on the stock markets in China, in contrast with those in mature stock markets in developed countries (Ronen & Yaari, 2008). Altman (2006) develops an Emerging Market Score model (EMS) Z score to categorize firms as healthy, financially-distressed and bankrupt firms. The firms listed on the emerging stock markets of China can be identified under the EMS model due to the earlier noted peculiarity of the listing status of Chinese stock markets. Borrowing the EMS model Z score to categorise Chinese listed firms into two categories, this study investigates the status of accounting-based earnings quality attributes between healthy and bankrupt firms as the key investigation; and earnings quality attributes between healthy, financially-distressed and bankrupt firms as a supplementary investigation. Francis et al. (2004) identify four accounting-based earnings quality attributes (accruals quality, persistence, predictability, and smoothness) and market-based earnings quality attributes (relevance, timeliness, and conservatism). This study uses accounting based earnings attributes only as the EMS model firm classification is built upon accounting data rather than market data. Although we do not rule out the notion that market based earnings attributes can inform about the two firm categories under the EMS model, given our focus on accounting-based earnings quality, it is more appropriate to deal with market-based earnings attributes in a separate study. Our findings suggest that the bankrupt firms have the lower earnings quality measured in regards to accruals quality, earnings predictability, and earnings smoothness, but not as regards earnings persistence. Our two motivations for this study contribute to the literature as follows. First, to the best of our knowledge, no research has been conducted to ascertain the status of the four accounting-based earnings attributes (accruals quality, earnings persistence, earnings predictability, and earnings smoothness) among the two principal firm categories (healthy and bankrupt) using the EMS Z score criterion. Second, our research paper is one of the few analyses of accounting-based earnings quality attributes across the listed firms of the emerging Chinese market, based on the assumption in prior literature that desirable earnings qualities can reduce the information risk to investors in their decision making. The next section outlines a review of relevant literature and firm classification based on financially-healthy status. Then, we explain the measures of earnings quality and hypotheses development. After that, we describe the research method. The results aren presented in the results and analyses section, while overall conclusions are presented in the last section of this paper.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

This paper raises several questions for future research. First, future research could use a bankruptcy model that is industry-specific to investigate the differences in industry characteristics on earnings quality attributes. Second, a future study could investigate research questions in this study with other proxies for earnings quality, such as the market-based attributes (value relevance, timeliness, and conservatism). Third, a future study could evaluate the influence of non-financial information on earnings quality  attributes of Chinese listed firms, which is currently sparsely explored. Fourth, a future study could consider earnings management in not-for-profit firms in China, a topic barely articulated as yet in the accounting literature.